Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia 70 egzaminów zewnętrznych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) „MTA 98-375: HTML5 App Development Fundamentals”

Data publikacji: 29.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1203437

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia uległa zmianie. Zmieniono treść załącznika nr 1 do oferty w pliku "Pełna treść zapytania ofertowego" ze względu na ujęcie błędnej nazwy egzaminu.
Wydłużono jednocześnie termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach (każda strona powinna być parafowana);
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego: ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 11.10.2019 r. do godz. 10:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „1/FUNDACJAIT/EGZ_2/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leszek Teszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 606 223

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa przeprowadzenia łącznie 70 egzaminów zewnętrznych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) „MTA 98-375: HTML5 App Development Fundamentals” dla 70 osób dorosłych zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. zachodniopomorskiego wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych - MTA 98-375: HTML5 App Development Fundamentals.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa przeprowadzenia łącznie 70 egzaminów zewnętrznych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) „MTA 98-375: HTML5 App Development Fundamentals” dla 70 osób dorosłych zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie woj. zachodniopomorskiego wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych - MTA 98-375: HTML5 App Development Fundamentals.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy egzaminów w ramach Projektu „Egzaminy certyfikujące IT na terenie województwa zachodniopomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, numer umowy RPZP.08.06.00-32-K115/17-00 z zakresu TIK (kwalifikacje cyfrowe).
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi, na który to koszt poza wyżej wymienionymi wymaganiami składają się w szczególności obowiązki:
Obowiązki Wykonawcy:
Przeprowadzenie egzaminów dla 70 uczestników projektu:
a) Organizacja i przeprowadzanie wskazanych egzaminów,
b) Wydanie certyfikatu dla UP, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu,
c) Zapewnienie przy realizacji usługi całodobowego supportu technicznego 7 dni w tygodniu.
d) Zapewnienie niezbędnych materiałów i narzędzi do odbycia egzaminu,
e) Zapewnienie posiadającego stosowne uprawnienia egzaminatora do przeprowadzenia egzaminów.

Zamawiający (Fundacja IT) w ramach realizacji usługi zapewni:
a) Udostępnienie w pełni wyposażonej sali egzaminacyjnej do odbycia egzaminu (sala egzaminacyjna bez barier architektonicznych, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz umieszczenie dodatkowych oznaczeń – jeżeli w projekcie będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające sal bez barier architektonicznych oraz dodatkowych oznaczeń),
b) Rekrutacja uczestników projektu podchodzących do egzaminów zewnętrznych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji projektowej.
c) Prowadzenie dokumentacji egzaminów zawierających m.in.: listy obecności na egzaminie, rejestry, listy odbioru certyfikatów, zestawienia wyników itp.
d) Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z organizacją egzaminu.
e) Poinformowanie Wykonawcy o nieobecności UP na egzaminie.
f) Oznaczenie tabliczkami informacyjnymi (odpowiednio „ologowanymi”) miejsc, w których odbędą się egzaminy.
g) Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.
Egzaminy będą odbywać się w formie spotkań grupowych oraz indywidualnych. Wszystkie egzaminy będą przeprowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego. Usługa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.
Programiści Aplikacji - specjalność Programista aplikacji mobilnych
Egzamin: MTA 98-375: HTML5 App Development Fundamentals– 70 sztuk
Jednostka miary to „sztuka”.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji egzaminów: od dnia podpisania umowy do 30 września 2020

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryteriami oceny ofert są:
Cena * - 80%
Czas realizacji** - 20%
* - ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.
** - ocenie będzie podlegać deklarowany czas realizacji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Przy dokonaniu oceny Zamawiający posłuży się następującymi wzorami:

Przy kryterium cena: C = Cn / Co x 80 pkt, gdzie:
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert
Co – cena oferty ocenianej (brutto)
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

Przy kryterium czas realizacji CR = CRn / CRo x 20 pkt, gdzie:
CR– przyznane punkty w ramach kryterium deklarowanego czasu realizacji
CRn – najmniejsza ilość dni realizacji usługi spośród ważnych ofert
CRo – liczba deklarowanych dni realizacji usługi oferty ocenianej

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Uwaga:
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:
W = C + CR, gdzie:
W – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert,
C – przyznane punkty w ramach kryterium cena,
CR – przyznane punkty w ramach kryterium czas realizacji.

Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 100 punktów łącznie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA IT

Adres

Jagiellońska 67/E/brak

70-382 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

+48 91 484 44 3

Fax

+48 91 484 44 3

NIP

8522475924

Tytuł projektu

Egzaminy certyfikujące IT na terenie województwa zachodniopomorskiego

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K115/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1 - BSMART Sp. z o.o., ul. Mariana Langiewicza 28/73, 70-263 Szczecin, data wpłynięcia: 11.10.2019 r., godz. 8:50, cena: 18 732,00 zł.
Liczba wyświetleń: 179