Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe nr K/D/8/2019 na DOSTAWĘ MEBLI w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych”

Data publikacji: 28.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-09-2019

Numer ogłoszenia

1203370

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce, I piętro – sekretariat, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 05.09.2019r. do godz. 15.45. Oferta zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana: „Oferta na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych”. Nie otwierać przed dniem 06.09.2019r. przed godz. 8.30”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Stanisław Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413445282

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa obejmować będzie MEBLE opisane w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: 1)Kielce, ul. Urzędnicza 2) Wiśniówka 38, 26-050 Zagnańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa mebli.

Przedmiot zamówienia

Dostawa obejmować będzie MEBLE opisane w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nd

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga od Dostawcy zrealizowania dostawy bezpłatnie, własnym transportem Dostawcy w terminie 10.09.2019 r. do 30.09.2019r. Dostawca może zaoferować wcześniejszy termin wykonania zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – którzy spełniają poniższe wymagania:
1) nie podlegają wykluczeniu (zakres wykluczenia zawiera pkt. 5.2 Zapytania ofertowego);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
C= ------------------------------- x 80 %
Cena oferty badanej
2. Klauzule społeczne – 20%

Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie 5.1.2 Zapytania Ofertowego – Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0% w tym kryterium.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego), zaś w przypadku wyboru oferty – na podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 5.1.4 Zapytania Ofertowego

Wykluczenia

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

4113446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych

Numer projektu

RPSW.07.03.00-26-0037/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pracownia Stolarska Karol Banasik, adres: Ul. Nad Lubrzanką 15, Suków, 26-021 Daleszyce, oferta wpłynęła 2019-09-05, godz. 15.30
Cena oferty: 90.830,80 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 212