Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie zadań i recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacjach BPO.02. Ochrona osób i mienia. w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Data publikacji: 30.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203340

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z dokumentami i oświadczeniami powinna być złożona w wersji elektronicznej (skany) drogą mailową na adres: projekt@cke-efs.pl do dnia 12.09.2019 r. do godz. 10:00 czasu lokalnego. W temacie wiadomości należy wpisać numer zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@cke-efs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są p. Jacek Goźliński e-mail: jacek.gozlinski@cke.gov.pl, p. Marlena Łokieć e-mail: marlena.lokiec@gov.pl, p. Luiza Jakubowska e-mail: luiza.jakubowska@cke.gov.pl. 2. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia oraz zawiadomienia należy zgłaszać na adres e-mail: projekt@cke-efs.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań i recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego (EZ):
Ułożenie 5 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 5 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia, oraz udział w 5 spotkaniach wartościujących, kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.
Ułożenie 5 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 5 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia, oraz udział w 5 spotkaniach wartościujących, kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.
Ułożenie 5 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 5 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia, oraz udział w 5 spotkaniach wartościujących, kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.
Zrecenzowanie 15 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 15 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia, oraz udział w 5 spotkaniach wartościujących, kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie zadań recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego (EZ) w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonanie zadań i recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia w kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób i mienia.
2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego - etap II, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
Ułożenie 5 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 5 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia, oraz udział w 5 spotkaniach wartościujących, kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.
Ułożenie 5 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 5 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia, oraz udział w 5 spotkaniach wartościujących, kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.
Ułożenie 5 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 5 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia, oraz udział w 5 spotkaniach wartościujących, kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.
Zrecenzowanie 15 testów (każdy składający się z 40 zadań) do części pisemnej i 15 zadań do części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia, oraz udział w 5 spotkaniach wartościujących, kwalifikacja BPO.02. Ochrona osób i mienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie części: dotyczącej ułożenia zadań - załącznik nr 1a do zapytania ofertowego; dotyczącej wykonania recenzji - załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.
5. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części dotyczących ułożenia zadań lub do części dotyczących recenzji zadań (Wykonawca składa oferty do każdej z części na oddzielnych formularzach (załączniki nr 2a i 3a dla danej części w przypadku ułożenia zadań, 2b i 3b dla danej części w przypadku wykonania recenzji), przy czym Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie maksymalnie na jedną część. Złożenie oferty jednocześnie na autora (ułożenie zadań) i na recenzenta (wykonanie recenzji) stanowi podstawę do odrzucenia obu ofert.

Kod CPV

80210000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80211000-6 usługi edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej
80212000-3 usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia w zakresie części na ułożenie zadań może ubiegać się Wykonawca, który będzie realizował zamówienie jako „autor”, legitymujący się łącznie:
a) co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu lub nauczaniu danego zawodu, w którym Wykonawca składa ofertę, w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert. Za 1 rok doświadczenia w nauczaniu Zamawiający uznaje doświadczenie nabyte w nauczaniu danego zawodu w 1 roku szkolnym.
b) umiejętnością obsługi programów komputerowych MS Word, Excel oraz obsługi poczty elektronicznej
c) doświadczeniem:
- w wytworzeniu co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej i 1 zadanie do części praktycznej egzaminu, lub
- w wytworzeniu testu szkolnego do diagnozowania umiejętności uczniów z zawodu, w którym Wykonawca składa ofertę, lub
- jako egzaminator w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę, lub
- jako recenzent zadań do egzaminu w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę.
2. O udzielenie zamówienia w zakresie części na wykonanie recenzji może ubiegać się Wykonawca, który będzie realizował zamówienie jako „recenzent”, legitymujący się łącznie:
a) co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w nauczaniu danego zawodu, w którym Wykonawca składa ofertę, w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert. Za 1 rok doświadczenia Zamawiający uznaje doświadczenie nabyte w nauczaniu danego zawodu w 1 roku szkolnym.
b) umiejętnością obsługi programów komputerowych MS Word, Excel, oraz obsługi poczty elektronicznej.
c) doświadczeniem:
- w wytworzeniu co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę – w okresie 4 lat przed upływem terminu składania ofert, na zamówienie okręgowej komisji egzaminacyjnej lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej i 1 zadanie do części praktycznej egzaminu, lub
- w wykonaniu recenzji co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę – w okresie 4 lat przed upływem terminu składania ofert, na zamówienie okręgowej komisji egzaminacyjnej lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej i 1 zadanie do części praktycznej egzaminu.

Dodatkowe warunki

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, oraz pozostałe obowiązki pracownicze i zobowiązania cywilnoprawne, wynikające z innych umów nie mogą przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 2a dla danej części (w przypadku części dotyczącej ułożenia zadań) lub 2b dla danej części (w przypadku części dotyczącej wykonania recenzji zadań)
2. Ofertę wykonania zamówienia zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3a dla danej części (w przypadku części dotyczącej ułożenia zadań) lub 3b dla danej części (w przypadku części dotyczącej wykonania recenzji zadań)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert (w zakresie każdej części) wynosi 100 punktów (przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt)

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1. Kryterium Cena - waga 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 60 pkt. Zamawiający (w zakresie każdej części zamówienia) przyzna punkty w kryterium cena wg następującego wzoru:
Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 60 punktów

2. Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących zamówienie - waga 38%.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert w zakresie każdej części: 38 pkt.

1. W zakresie części zamówienia dot. ułożenia zadań Zamawiający przyzna punkty za wykazane w Formularzu oferty doświadczenie dodatkowe (ponad warunek) osoby wskazanej do realizacji zamówienia jako „autor”, w następujący sposób:
a. za posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej licencjat lub inżynier) - Zamawiający przyzna 8 pkt. w tym podkryterium,
b. za wytworzenie co najmniej 2 zestawów zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę – w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na zamówienie okręgowej komisji egzaminacyjnej lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej i 1 zadanie do części praktycznej egzaminu - Zamawiający przyzna 10 pkt. w tym podkryterium,
c. za udział w co najmniej 2 sesjach egzaminacyjnych jako egzaminator w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający przyzna 5 pkt. w tym podkryterium,
d. za wykonanie recenzji co najmniej 2 zestawów zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę – w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na zamówienie okręgowej komisji egzaminacyjnej lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej i 1 zadanie do części praktycznej egzaminu - Zamawiający przyzna 10 pkt. w tym podkryterium,
e. za ukończenie szkolenia dla autorów/recenzentów zadań w ramach projektu Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną - Zamawiający przyzna 5 pkt. w tym podkryterium

2. W zakresie części zamówienia dot. wykonania recenzji Zamawiający przyzna punkty za wykazane w Formularzu oferty doświadczenie dodatkowe (ponad warunek) osoby wskazanej do realizacji zamówienia, jako „recenzent” w następujący sposób:
a. za posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej licencjat lub inżynier) - Zamawiający przyzna 8 pkt. w tym podkryterium,
b. za wykonanie recenzji co najmniej 2 zestawów zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę – w okresie 4 lat przed upływem terminu składania ofert, na zamówienie okręgowej komisji egzaminacyjnej lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej i 1 zadanie do części praktycznej egzaminu - Zamawiający przyzna 15 pkt. w tym podkryterium,
c. za udział w co najmniej 2 sesjach egzaminacyjnych jako egzaminator w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający przyzna 10 pkt. w tym podkryterium,
d. za ukończone szkolenie dla recenzentów organizowane w ramach projektu Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną - Zamawiający przyzna 5 pkt. w tym podkryterium.

3. Kryterium aspekty społeczne – posiadanie przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia jako „autor/recenzent” statusu osoby niepełnosprawnej fizycznie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – waga 2%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 2 pkt.

Wykluczenia

1. Zamawiający będzie wykluczał wykonawców w przypadku:

1) nie załączenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń o których mowa w rozdziale IV,
2) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdziale IV;
3) złożenia oferty podpisanej przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Wykonawcy;
4) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodzi się na poprawienie oferty w zakresie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego i niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
5) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

2. W przypadku nie załączenia wymaganych oświadczeń, o których mowa w ww. rozdziale IV lub pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w toku niniejszego postępowania albo załączenia ich w sposób wadliwy (niezgodny z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów lub dostarczone dokumenty będą wadliwe (niezgodność z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę z postępowania. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

3. Z możliwości realizacji zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Adres

Józefa Lewartowskiego 6

00-190 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

0225366531

Fax

0225366546

NIP

5272216679

Tytuł projektu

Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego etap II

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0003/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający, na podstawie punktu X Zapytania ofertowego dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez następującego Wykonawcę:

W części 1

Jarosław Służalski, cena oferty 24 400,00 zł. Data wpłynięcia oferty 05.09.2019 r.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów tj. 94,55 punktów.

W części 2

Mariusz Rozwadowski, cena oferty 23 250,00 zł. Data wpłynięcia oferty 31.08.2019 r.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów tj. 92,35 punkty.

W części 3

Leszek Stanisław Lesiński, cena oferty 23 000,00 zł. Data wpłynięcia oferty 05.09.2019 r.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów tj. 68 punktów.

W części 4

Piotr Mingielewicz, cena oferty 22 000,00 zł. Data wpłynięcia oferty 30.08.2019 r.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów tj. 100 punktów.
Liczba wyświetleń: 258