Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2019 z dnia 28.08.2019 na: Audyt dokumentacji projektowej, powykonawczej i instalacji istniejącego systemu HVAC, oraz opracowanie harmonogramu prac naprawczych

Data publikacji: 28.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203321

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2017 r., godz. 12.00.
Miejsce składania ofert:
1. Osobiście w sekretariacie siedziby firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub
2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub
3. na adres mailowy: e.komar@komarko.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.komar@komarko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Komar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 604414530

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym dot. wyboru Wykonawcy audytu, którego efektem końcowym ma być dokumentacja określająca zakres działań niezbędnych do naprawy dla istniejącego systemu HVAC w Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Ożarowie Mazowieckim.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel - efektem końcowym Audytu będzie dokumentacja określająca stan faktyczny instalacji HVAC, oraz zakres działań niezbędnych do naprawy istniejącego systemu HVAC w budynku CBR KOMARKO w Ożarowie Mazowieckim.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Audyt dokumentacji projektowej i powykonawczej dla istniejącego systemu HVAC, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności projektu z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania;
2. Przedmiotem zamówienia jest Audyt instalacji HVAC ze szczególnym uwzględnieniem:
• Prędkości przepływu powietrza w kanałach i pomieszczeniach badawczo-rozwojowych;
• Głośności pracy instalacji w pomieszczeniach badawczo-rozwojowych;
• Ilości wymian powietrza w pomieszczeniach badawczo-rozwojowych;
• Sposobu montażu filtrów w pomieszczeniach badawczo-rozwojowych;
• Weryfikacja możliwości instalacji w zakresie utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniach badawczo-rozwojowych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych, socjalnych i toaletach;
3. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie harmonogramu prac naprawczych oraz ewentualna korekta założeń projektowych dla funkcjonującego systemu HVAC w zakresie w jakim nie spełnia w/w założeń projektowych, bądź też wytycznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe przedmioty zamówienia:
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne,
71319000-7 Usługi biegłych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321400-8 Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji
71335000-5 Badania inżynieryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie: Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny: Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych (termin ważności oferty). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia (w tym specyfikacji przedmiotu zamówienia) oferty udziela Osoba do kontaktu ws. zapytania.
5. Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. Oferent jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
6. Zamawiający będzie ubiegać się o dofinansowanie wydatków objętych przedmiotem Zapytania ofertowego w ramach Projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym, wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; tj. minimum do 31.12.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych.
7. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać Umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
10. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Zapytania Ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
12. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Warunki zmiany umowy

ZMIANY W UMOWIE:
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta;
c) okoliczności siły wyższej;
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron wprowadzone aneksem do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia - podpisana
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT:
• dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
• punktowe: Cena netto : 100%.
Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
Kryterium 1 – Cena wyrażona PLN - 100 punktów
SUMA = 100
W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Kryterium 1 = Cena oferty najniżej x 100 : cena oferty ocenianej
Opis sposobu obliczania ceny:
1. W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert.
2. Wykonawca określi cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikach. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty: badań, pomiarów, uzgodnień, opłat za wykonanie opracowań i projektów.
3. W Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, Wykonawca winien podać łączną cenę ryczałtową netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, % stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.
4. Cena łączna ryczałtowa oferty netto oraz cena netto za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Tak wyznaczona cena łączna ryczałtowa oferty netto będzie podlegała ocenie.
6. Cena oferty nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich.
Wyniki postępowania będą upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności.

Wykluczenia

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOMARKO SP. Z O.O.

Adres

Stanisława Kierbedzia 8

05-850 Ożarów Mazowiecki

mazowieckie , warszawski zachodni

NIP

1181707197

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spżywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0075/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DAMASZ SP. Z O.O. , UL. ATŁASOWA 33, 02-437 WARSZAWA , NIP 5223100936, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 11 WRZEŚNIA 2019, GODZ: 12;24. CENA OFERTOWA NETTO: 70 000,00 PLN CENA OFERTOWA BRUTTO: 86 100,00 PLN
Liczba wyświetleń: 111