Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

Data publikacji: 03.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-09-2019

Numer ogłoszenia

1203214

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z wpływem zapytań oferentów dotyczących Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia termin złożenia ofert zostaje wydłużony do dnia 16 wrzenia 2019 r. do godz. 23:59.

W dniu 12.09.2019 r. opublikowane zostały wyjaśnienia do treści Zał. nr 3 do Zaproszenia tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Treść wyjaśnień oraz nowe brzmienie Zał. nr 3 do pobrania w załącznikach.

W dniu 09.09.2019 r. opublikowane zostały wyjaśnienia do treści Zał. nr 3 do Zaproszenia tj. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Treść wyjaśnień oraz nowe brzmienie Zał. nr 3 do pobrania w załącznikach.

Miejsce i sposób składania ofert

W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej oferty w formie pisemnej i przesłanie jej na adres e-mail: ahrywniak@um.ustka.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 r. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona. Oferta winna składać się z:
1. Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
2. Oświadczeń, przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ahrywniak@um.ustka.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Hrywniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

598154372

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych. Zakres oraz ilość dostawy zostanie określony w Załączniku Nr 3 do Zaproszenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:
- 2 tablic interaktywnych
- 2 mobilnych statywów do tablic interaktywnych
- 1 radioodtwarzacz
- 3 mobilne szafy ładujące do tabletów i laptopów
- 52 tabletów z etui
- 2 projektory
- 3 podłogi interaktywne
- 1 laptop z oprogramowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu (oraz oprogramowania) do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce, Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Delfinki w Ustce oraz Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: słupski Miejscowość: Miasto Ustka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakupiony sprzęt informatyczny i audiowizualny z akcesoriami i oprogramowaniem przeznaczony będzie do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych w trzech miejskich przedszkolach tj. Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Ustce, Miejskim Przedszkolu Nr 2 „Delfinki w Ustce oraz Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ustce.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych. Zakres oraz ilość dostawy zostanie określony w Załączniku Nr 3 do Zaproszenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:
- 2 tablic interaktywnych
- 2 mobilnych statywów do tablic interaktywnych
- 1 radioodtwarzacz
- 3 mobilne szafy ładujące do tabletów i laptopów
- 52 tabletów z etui
- 2 projektory
- 3 podłogi interaktywne
- 1 laptop z oprogramowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu (oraz oprogramowania) do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce, Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Delfinki w Ustce oraz Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ustce.
Dostarczony sprzęt powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt, narzędzia i oprogramowanie wynosi 24 miesiące.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32322000-6 Urządzenia multimedialne
38652100-1 Projektory
38653400-1 Ekrany projekcyjne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z warunkami umowy tj. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt informatyczny i audiowizualny z osprzętem i oprogramowaniem, będący przedmiotem umowy, w terminie wskazanym w Formularzu oferty stanowiącym Zał. nr 1 do Zaproszenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

_

Wiedza i doświadczenie

_

Potencjał techniczny

_

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

_

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

_

Dodatkowe warunki

_

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmiany umowy na warunkach określonych w § 10 ust. 3. wzoru umowy stanowiącego zał. nr 2 do Zaproszenia tj. "Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy.".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta winna składać się z:
1. Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
2. Oświadczeń, przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
1. cena - 80%,
2. termin – 20%.

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1 cena (C) – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 80. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 80
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
2 termin (T) – ocenie zostanie poddany zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty termin wykonania zamówienia o których mowa w pkt. 2 zaproszenia. Maksymalna liczba punktów – 20. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie przyznana wg poniższych zasad:
a) za termin wykonania zamówienia wynoszący powyżej 14 dni – 0 pkt.,
b) za termin wykonania zamówienia wynoszący powyżej 7 do 14 dni – 10 pkt.,
c) za termin wykonania robót wynoszący do 7 dni – 20 pkt.,

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:
P = C + T

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOBYLNICA

Adres

Główna 20

76-251 Kobylnica

pomorskie , słupski

Numer telefonu

598415912

Fax

598415912

NIP

8391719997

Tytuł projektu

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

Numer projektu

RPPM.03.01.00-22-0146/16-00

Inne źródła finansowania

Brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj. cena - 80% i termin – 20%,
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
Wilanka Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16
02 – 013 Warszawa.
Data wpłynięcia oferty: 12.09.2019 r.
Zaoferowana cena: 75.167,57 zł brutto
Liczba wyświetleń: 233