Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa geodezyjnego podziału działek w związku z realizacją Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”

Data publikacji: 29.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1203185

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Szarych Szeregów 2 - punkt kancelaryjny na parterze budynku
Termin składania ofert:
do dnia 12.09.2019 r., do godz. 10:00
Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w postępowaniu na udzielenie zamówienia:
„Usługa geodezyjnego podziału działek w związku z realizacją Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”
Oznaczenie sprawy: 19/POIS/JRP/2019
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pławecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56 wew.180

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie podziału nieruchomości tj. wydzielenie działek pod zabudowę przepompowni ścieków lub pod trasę planowanej do zabudowy sieci, zlokalizowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla inwestycji pn.
• Kontrakt III: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg: Część 1, Część 3”
• Kontrakt IV: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe: Część 1, Część 2, Część 3.1, Część 3.2, Część 3.3”
(dalej również jako Inwestycje) realizowanych w ramach projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dokonanie podziału nieruchomości tj. wydzielenie ok. 23 szt. działek pod zabudowę przepompowni ścieków lub pod trasę planowanej do zabudowy sieci, zlokalizowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, zgodnie z obowiązującymi przepisamidla inwestycji pn.
• Kontrakt III: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg: Część 1, Część 3”
• Kontrakt IV: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe: Część 1, Część 2, Część 3.1, Część 3.2, Część 3.3”
(dalej również jako Inwestycje) realizowanych w ramach projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Przedmiot zamówienia planuje się zrealizować w obszarze realizacji dwóch kontraktów podzielonych na części:

 Kontrakt III:
1) Część 1 – „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg. (podzadanie 6, 7, 10)”,
2) Część 3 – „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg. (podzadanie 11, 12, 14)”.

 Kontrakt IV:
1) Część 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 1)”,
2) Część 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 2)”,
3) Część 3.1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 3,)”,
4) Część 3.2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 4, 5)”,
5) Część 3.3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe (podzadanie 8, 9)”.

Przedmiot zamówienia

1. Liczba operatów geodezyjnych tj. 23 szt wskazana w Zapytaniu ofertowym jest liczbą szacunkową w okresie realizacji zamówienia.
2. Zakres usługi obejmuje wykonanie geodezyjnego podziału działek (wydzielenie działek pod zabudowę przepompowni ścieków) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:1)sporządzenie wstępnego projektu podziału działki na kopii mapy zasadniczej, zawierającego m.in. granice działki podlegającej podziałowi, oznaczenie działki według danych z katastru oraz księgi wieczystej, powierzchnie dzielonej działki, powierzchnie projektowanych działek 2)złożenie wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działek z załącznikami 3)zgłoszenie do Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego, właściwego dla miejsca położenia działki, prac geodezyjnych związanych z podziałem działki/działek, zarejestrowanie zgłoszenia;4)badanie stanu prawnego działek polegające na badaniu danych zawartych w księdze wieczystej, dokumentach w niej zawartych oraz danych zawartych w katastrze działek;5)przyjęcie granic działki dzielonej według stanu prawnego lub według stanu ujawnionego w katastrze działek;6)sporządzenie operatu podziału działki wraz z niezbędnymi na podstawie przepisów prawa załącznikami, 7)sporządzenie protokołu z czynności przyjęcia granic działek wraz z m.in. oznaczeniem działki podlegającej podziałowi według danych z katastru działek oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny działki, 8)sporządzenie i złożenie do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) operatu z podziału działki wraz z niezbędnymi wynikającymi z przepisów prawa załącznikami, m.in. mapą z projektem podziału, protokołem z przyjęcia granic działki, wykazem synchronizacyjnym, wykazem zmian gruntowych;9)poprawa uwag zgłoszonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do opracowanego operatu podziału działki;10)przedłożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji opatrzonej stosowną klauzulą wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta właściwemu dla miejsca położenia działki;11)poprawa uwag zgłoszonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do opracowanych dokumentów na potrzeby uzyskania decyzji zatwierdzającej podział działki;12)wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, wraz ze sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych czynności13)złożenie dokumentów geodezyjnych opracowanych w toku czynności i utrwalania nowych punktów granicznych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

Kod CPV

71355000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi pomiarowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71354000-4- Usługi sporządzania map

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin obowiązywania umowy: do 31.12.2022 r. przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia realizacji Umowy przed ww. terminem w przypadku, gdy wszystkie przewidziane do realizacji operaty geodezyjne zostaną wykonane przed wyżej wskazanym terminem.
Termin realizacji zleconego ewidencyjnego podziału: 4 miesiące od daty przekazania przez Zamawiającego informacji o konieczności wykonania ewidencyjnego podziału. Informacja będzie przekazywana odrębnym pismem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Z uwagi na to, że liczba 23 szt. działek przewidziana do podziału w tabeli w pkt 3 Zapytania ofertowego została określona jedynie szacunkowo, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub ograniczenia wskazanej tam liczby ewidencyjnych podziałów działek, o ile konieczność taka wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego wynikających z realizacji Inwestycji. Ograniczenia liczby ewidencyjnych podziałów działek przewidzianych do wykonania nastąpi bez skutków finansowych na rzecz Wykonawcy, tj. bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania dla niego lub prawa do uzyskania jakichkolwiek kwot na podstawie jakichkolwiek innych tytułów prawnych. Rzeczywista liczba zlecanych ewidencyjnych podziałów działek wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku realizacji mniejszej lub większej liczby zleconych ewidencyjnych podziałów działek niż przewidywano Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę wykonanych zleceń (podziałów) zgodnie z ceną jednostkową wskazaną w ofercie.
Wykonawca udziela gwarancji na usługi będące przedmiotem konkretnego Zlecenia na okres 36 miesięcy od daty odbioru wykonanej części Przedmiotu umowy odpowiadającej zakresowi prac objętemu Zleceniem.
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prac wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za ich wady przez okres 36 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru określonej części Przedmiotu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej . Wykonawca spełni warunek jeśli będzie dysponował w celu wykonania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 ust.1 i 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 19 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego). Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ww. zapisami Regulaminu
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i zapytaniu ofertowym.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.
Zgodnie z § 19 ust. 9 Regulaminu (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego) , w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 12) Regulaminu stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający oświadcza, że w toku realizacji przedmiotu zamówienia wyłączone jest stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy.
Informacja o "RODO" zawarta jest w pkt. 26 Zapytania ofertowego.
Adres strony internetowej na której dostępne jest Zapytanie ofertowe: www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (sporządzone wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100%
Sposób obliczenia ceny:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100,
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów spełniająca wszystkie podstawowe wymagania.

Wykluczenia

Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (sporządzone wg wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia w zakresie zakazu powiązań osobowych i kapitałowych.
Zgodnie z § 19 ust. 9 Regulaminu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 12) Regulaminu stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

śląskie , bielski

Numer telefonu

+48322154340

Fax

+48322145227

NIP

6521607392

Tytuł projektu

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0250/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie niniejsze jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowej w aglomeracjach” Projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice-etap 2”.
Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00 .

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 6) Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującym w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, a także pkt 17 Ogłoszenia o zamówieniu - Zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 144