Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/D/7/2019 dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych”

Data publikacji: 27.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-09-2019

Numer ogłoszenia

1203126

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 2 możliwych sposobów):
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce,
b) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce,
w terminie do 04.09.2019 r. do godz. 15.45
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Oferenta (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana: „Oferta na dostawę specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych”. Nie otwierać przed dniem 05.09.2019 r. przed godz. 8.30”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Stanisław Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 344 52 82

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Wiśniówka 38, 26-050 Zagnańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z pkt. 4. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr K/D/7/2019

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
33140000-3 Materiały medyczne
33100000-1 Urządzenia medyczne
33690000-3 Różne produkty lecznicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce realizacji dostawy sprzętów:
Planowany termin dostawy sprzętów zgodnie z 4.2 Zapytania ofertowego to od 10.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto 80% - obliczana wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
C= ------------------------------- x 80 %
Cena oferty badanej

Klauzule społeczne – 20%

Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie 6.1.2 Zapytania ofertowego – Aspekty społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0% w ramach tego kryterium.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego),

Wykluczenia

zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych

Numer projektu

RPSW.07.03.00-26-0037/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MAX-MEDICAL SKLEP MEDYCZNY Katarzyna Dziedzic,
25-019 Kielce, ul. Karczówkowska 6
(oferta złożona 04.09.2019 o godz. 15.40)
zaoferowana cena: 177068,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 318