Strona główna
Logo unii europejskiej

Catering do żłobka

Data publikacji: 26.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-09-2019

Numer ogłoszenia

1202736

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego – Fundacja Akademia Umiejętności, ul. Obywatelska 11, 20-092 Lublin, w kopercie opisaną nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem ,,Oferta catering do żłobka przy ul. Włoskiej w Białej Podlaskiej”, lub na adres e-mail: projekty.mariusznajdyhor@gmail.com

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 02 września 2019 roku o godz. 9:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty.mariusznajdyhor@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Najdyhor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663-131-225

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej - wyżywienia dla 20 dzieci w wieku 1-3 lata w ramach projektu "Akademia Malucha", wyżywienie ma obejmować posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad (2 dania), podwieczorek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Biała Podlaska Miejscowość: Biała Podlaska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostarczania całodziennego wyżywienia do żłobka dla 20 dzieci w wieku 1-3 lata, w ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Białej Podlaskiej, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0023/18, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie całodziennego wyżywienia do żłobka
przy ul. Włoskiej 8 w Białej Podlaskiej, dla 20 dzieci, zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) art. 22, Wyżywienie dzieci do lat 3 w żłobku, będzie Zgodne z normami żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
1. Usługa będzie dotyczyć 20 dzieci, uczęszczających do żłobka.
2. Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, a rozliczenia dotyczyć będą faktycznie dostarczonych ilości posiłków.
3. Ilość posiłków może się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci.
4. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez dyrektora żłobka. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny, w oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.
5. Wykonawca zobowiązuje się do układania jadłospisu na okres 10 dni, który zostanie zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka.
6. Jadłospis z opisem poszczególnych składników, uwzględniający alergie dziecięce zgłoszone przez rodziców będzie dostarczany do Zamawiającego do 3 dni przed okresem jego obowiązywania.
7. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
8. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
9. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci.
11. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do lat 3. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
12. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
- jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez użycia substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, typu Vegeta/maggi.
- z jadłospisu należy wykluczyć: pasztety, wysoko przetworzone wędliny, zupę grzybową, zupę pieczarkową. Należy wykluczyć posiłki na bazie fast food. Zamawiający zakazuje stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, mięsa odkostnionego mechanicznie.
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, posiłki powinny być o gramaturze nie mniejszej niż:

1) śniadanie (wg. jadłospisu ustalonego z Zamawiającym)
2) drugie śniadanie (wg. jadłospisu ustalonego z Zamawiającym)
3) obiad obejmujący min. dwa dania (zupę, drugie danie) + napój
(zupa - 300ml, danie mięsne - 50gram, kasza, ryż ziemniaki - 100 gram, surówka lub jarzynka - 50 gram
4) podwieczorek (wg. jadłospisu ustalonego z Zamawiającym)

13. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych przez personel własny należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom, mycie naczyń, sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień;

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r.,
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowa data rozpoczęcia świadczenia Usług uzależniona jest od wpisu placówki do rejestru żłobków. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakości przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczenie posiłków będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. Godziny dostarczania posiłków będą uzgodnione z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia dietetyka, który będzie czuwał nad jakością przygotowywanych posiłków oraz opracuje odpowiedni jadłospis zgodny z normami żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wzór Formularza Ofertowego (załącznik 1)
2. Oświadczenie o braku powiązań (załącznik 2)
3. Szczegółowy opis zamówienia (załącznik 3)
4.Klauzula informacyjna (załącznik 4)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ena brutto w PLN: 100%

Oferty oceniane będą punktowo 0-100 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad:

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów uzyskaną przy ocenie wszystkich kryteriów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Adres

Obywatelska 11

20-092 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815342030

NIP

9462608870

Tytuł projektu

Akademia Malucha

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0023/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca:

Zajazd "POD LASEM PRL"
Damian Zaremba
Dobryń Mały 52,
21-512 Zalesie
NIP 5372358048

Data wpłynięcia oferty: 29.08.2019r.

Cena oferty brutto: 10,00 zł
Liczba wyświetleń: 203