Strona główna
Logo unii europejskiej

„Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwinii pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK Góry Łosiowe”

Data publikacji: 04.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1202671

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 12 września 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie zamawiającego w Świeciu, Ul. Sądowa 5
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (zgodnie z formularzem ofertowym) w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwini pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK Góry Łosiowe”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Stefan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

523315000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac wchodzących w skład zamówienia:
1. Wykonanie aktualnej fotomapy dla całego obszaru Natura 2000 (ok. 480 ha)
• Pliki tiff
• RGB – ok. 4-5 cm/piksel
• Dwa komplety wydruków map na poliestrze typu tkanina banerowa w skali 1:1000 (zgodnie z załączonym schematem – załącznik nr 4) na arkuszach o wielkości 1mx1m
2. Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji przyrodniczej ok 20 starorzeczy
• • Inwentaryzację makrobezkręgowców bentosowych będących grupą wskaźnikową stanowiącą podstawę określenia jakości wód w zbiornikach zbiornikach z uwzględnieniem głębokości zbiorników (batymetrią),
• Właściwości fizyko-chemiczne wody,
• Inwentaryzację flory
• Inwentaryzację fauny bezkręgowców (innej niż makrobezkręgowce bentosowe)
wybrane grupy oraz kręgowców (płazy, ryby i ptaki).
• Naniesienie danych na mapę Parku
Wyniki inwentaryzacji mogą posłużyć jako materiał pomocniczy dla badań stanu środowiska dla badań batrachologicznych (płazów).
3. Oczyszczanie zbiorników wodnych oraz usuwanie krzaczastej roślinności w strefie przybrzeżnej, która zaciemnia zbiornik i powoduje jego zarastanie,
4. Ograniczanie liczebności ryb w zbiorników wodnych, w których bytują kumaki nizinne,
5. Tworzenie ciągu płytkich zbiorników wodnych w naturalnych obniżeniach terenu łączących zbiorniki bardziej od siebie oddalone, w których stwierdzono kumaki,
6. Tworzenie bezpiecznych dla płazów szlaków migracji pomiędzy zbiornikami wodnymi, a miejscami zimowania,
7. Tworzenie dogodnych miejsc dla hibernacji kumaków (sterty kamieni i gałęzi)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: grudziądzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców usług w zakresie opracowania „Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwii pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK Góry Łosiowe”. Zadanie to jest częścią projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres prac wchodzących w skład zamówienia:

1. Wykonanie aktualnej fotomapy dla całego obszaru Natura 2000 (ok. 480 ha)
• Pliki tiff
• RGB – ok. 4-5 cm/piksel
• Dwa komplety wydruków map na poliestrze typu tkanina banerowa w skali 1:1000 (zgodnie z załączonym schematem – załącznik nr 4) na arkuszach o wielkości 1mx1m
2. Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji przyrodniczej ok 20 starorzeczy
• • Inwentaryzację makrobezkręgowców bentosowych będących grupą wskaźnikową stanowiącą podstawę określenia jakości wód w zbiornikach zbiornikach z uwzględnieniem głębokości zbiorników (batymetrią),
• Właściwości fizyko-chemiczne wody,
• Inwentaryzację flory
• Inwentaryzację fauny bezkręgowców (innej niż makrobezkręgowce bentosowe)
wybrane grupy oraz kręgowców (płazy, ryby i ptaki).
• Naniesienie danych na mapę Parku
Wyniki inwentaryzacji mogą posłużyć jako materiał pomocniczy dla badań stanu środowiska dla badań batrachologicznych (płazów).
3. Oczyszczanie zbiorników wodnych oraz usuwanie krzaczastej roślinności w strefie przybrzeżnej, która zaciemnia zbiornik i powoduje jego zarastanie,
4. Ograniczanie liczebności ryb w zbiorników wodnych, w których bytują kumaki nizinne,
5. Tworzenie ciągu płytkich zbiorników wodnych w naturalnych obniżeniach terenu łączących zbiorniki bardziej od siebie oddalone, w których stwierdzono kumaki,
6. Tworzenie bezpiecznych dla płazów szlaków migracji pomiędzy zbiornikami wodnymi, a miejscami zimowania,
7. Tworzenie dogodnych miejsc dla hibernacji kumaków (sterty kamieni i gałęzi)

Kod CPV

90711500-9

Nazwa kodu CPV

Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji do – 30.06.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymogu w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a. dysponują co najmniej 2 osobami (ekspertami), które będą brały bezpośredni udział w wykonaniu zamówienia, które (każda z tych osób):
b. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednej inwentaryzacji / monitoringu / badania naukowego* dotyczącego siedlisk przyrodniczych, herpetofauny, awifauny i chiropterofauny, które były realizowane w obrębie: obszaru Natura 2000 / parku narodowego / parku krajobrazowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
*- przez inwentaryzację, monitoring lub badania naukowe rozumie się opracowanie powstałe na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych, podczas których notowane są parametry środowiska lub jego składowych, zakończone publikacją zebranych danych w postaci raportu lub artykułu naukowego.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu osób sporządzonego wg załącznika nr 3 do Zapytania.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia okoliczności potwierdzających deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie (przy czym wyjaśnienie nie może prowadzić do zmiany treści złożonej oferty). Ponadto, przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie i wiedzę, np. umów z protokołem odbioru bez wad, opracowań, publikacji bądź raportów.
- Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie powyższego warunku, jeśli podmioty te zrealizują usługi, odnośnie do których te zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a. dysponują co najmniej 2 osobami (ekspertami), które będą brały bezpośredni udział w wykonaniu zamówienia, które (każda z tych osób):
b. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednej inwentaryzacji / monitoringu / badania naukowego* dotyczącego siedlisk przyrodniczych, herpetofauny, awifauny i chiropterofauny, które były realizowane w obrębie: obszaru Natura 2000 / parku narodowego / parku krajobrazowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
*- przez inwentaryzację, monitoring lub badania naukowe rozumie się opracowanie powstałe na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych, podczas których notowane są parametry środowiska lub jego składowych, zakończone publikacją zebranych danych w postaci raportu lub artykułu naukowego.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu osób sporządzonego wg załącznika nr 3 do Zapytania.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia okoliczności potwierdzających deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie (przy czym wyjaśnienie nie może prowadzić do zmiany treści złożonej oferty). Ponadto, przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie i wiedzę, np. umów z protokołem odbioru bez wad, opracowań, publikacji bądź raportów.
- Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie powyższego warunku, jeśli podmioty te zrealizują usługi, odnośnie do których te zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a. dysponują co najmniej 2 osobami (ekspertami), które będą brały bezpośredni udział w wykonaniu zamówienia, które (każda z tych osób):
b. posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednej inwentaryzacji / monitoringu / badania naukowego* dotyczącego siedlisk przyrodniczych, herpetofauny, awifauny i chiropterofauny, które były realizowane w obrębie: obszaru Natura 2000 / parku narodowego / parku krajobrazowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
*- przez inwentaryzację, monitoring lub badania naukowe rozumie się opracowanie powstałe na podstawie przeprowadzonych kontroli terenowych, podczas których notowane są parametry środowiska lub jego składowych, zakończone publikacją zebranych danych w postaci raportu lub artykułu naukowego.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu osób sporządzonego wg załącznika nr 3 do Zapytania.

- Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia okoliczności potwierdzających deklarowane przez Wykonawcę doświadczenie (przy czym wyjaśnienie nie może prowadzić do zmiany treści złożonej oferty). Ponadto, przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie i wiedzę, np. umów z protokołem odbioru bez wad, opracowań, publikacji bądź raportów.
- Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie powyższego warunku, jeśli podmioty te zrealizują usługi, odnośnie do których te zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak wymogu w ty zakresie

Warunki zmiany umowy

Brak możliwości zmiany istotnych postanowień umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy; 2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - wg załącznika nr 3 do Zapytania. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty,
a. Cena
b. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
a. Cena – 50 %
b. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia -50%

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

P=(Pc x 0,50) + (Pt x 0,50)

gdzie:
najniższa oferowana cena
Pc = ------------------------------------- x 10
cena porównywanej oferty


Punkty za Doświadczenie personelu oferty badanej
Pt = -------------------------------------------------------- x 10
Największa ilość punktów.


Punkty będą przyznawane na podstawie zadeklarowanych przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym cen i doświadczenia.


1. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 10pkt.
2. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych. Przy obliczaniu cen należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – ilość
Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu inwentaryzacji / monitoringu / badań naukowych odnoszących się do siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków płazów, ptaków i ssaków objętych ochroną, które były realizowane w obrębie: obszaru Natura 2000 / parku narodowego/ parku krajobrazowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134)
W zależności od liczby wykazanych doświadczeń, zgodnych z opisem zawartym w 3. b:
1) 1 doświadczenie - 0pkt
2) 2 -3doświadczenia - 20pkt
3) 4 doświadczenia i więcej - 40pkt
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi
udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Adres

pl.Teatralny 2

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566218477

Fax

56 62 10 513

NIP

9561969536

Tytuł projektu

Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000.

Numer projektu

RPKP.04.05.00-04-0007/18-00

Inne źródła finansowania

Zadanie i cały Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 98