Strona główna
Logo unii europejskiej

Lupa zabiegowa

Data publikacji: 10.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1201369

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres krystian.krupski@gmail.com (do godziny 24:00) lub w siedzibie firmy K2 Dental ul.Lelewela 6, l.u.6 Gdańsk 80-442 (w godzinach otwarcia gabinetu od 9:00 do 19:00) lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby Zamawiającego

Oferta powinna posiadać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krystian.krupski@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Krupska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609228567

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Lupa przeznaczona do zabiegów chirurgicznych do użytku osobistego z optyką Galileusza wklejona w ramki, TTL, szt. 1, zgodnie ze specyfikacja stanowiącą załącznik nr 1; kod CPV: 38624000-5

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest lupa przeznaczona do zabiegów chirurgicznych do użytku osobistego z optyką Galileusza wklejona w ramki, TTL, szt. 1, zgodnie ze specyfikacja stanowiącą załącznik nr 1; kod CPV: 38624000-5

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa lupy przeznaczonej do zabiegów chirurgicznych do użytku osobistego z optyką Galileusza wklejona w ramki, TTL, szt.1 zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1, do kliniki stomatologicznej w Gdańsku
2. Kod CPV: 38624000-5 pomoce optyczne
3. Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia do momentu odbioru bezusterkowego obciążają Wykonawcę .
4. Miejsce dostawy, Gdańsk ul.Lelewela 6 l. u. 6.
5. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu zabezpieczenia.
6. Termin płatności minimum 14 dni od momentu dostawy
6. Gwarancja, rękojmia i serwis gwarancyjny:
1) okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego – minimum 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (bez zastrzeżeń).
2) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad w Przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
3)Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
4) Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji

Kod CPV

38624000-5

Nazwa kodu CPV

Pomoce optyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik nr 2 Oświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego Załącznik nr 2 Oświadczenie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia we wskazanych terminach - Załącznik nr 2 Oświadczenie

Dodatkowe warunki

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty” (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej uzupełniając wszystkie wymagane informacje tj. nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę całkowitą brutto, okres gwarancji, termin ważności oferty, podpis oferenta. Do oferty powinien zostać dołączony podpisany dokument „Oświadczenie” (załącznik nr 2 ). Naruszenie powyższych zasad spowoduje odrzucenie oferty .
2. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty od tego samego Wykonawcy, jako ważną, uznaje się ofertę, która wpłynęła najwcześniej.
4. Dopuszcza się składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.
7. Od oferentów nie wymaga się wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
8. Minimalnie wymagany termin ważności oferty to 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu 30 dni kalendarzowych rozpocznie się od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.
9. Cena ryczałtowa za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. W przypadku, gdy Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia wskaże cenę ofertową, która będzie wyrażona w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na walutę PLN biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień porównania ofert i wyboru najlepszej oferty.
11. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie oferenta z udziału w postępowaniu, bez możliwości uzupełnienia.
12. Minimalnie akceptowalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata, liczony od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1. Zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
2. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załacznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto jest jedynym kryterium oceny

Sposób przyznawania punktacji:
Liczba punktów= (C min/Cof) * 100 * waga

Cmin- najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
Cof – cena brutto podana w ofercie
100 %
Razem 100 pkt 100%

Jeżeli w postępowaniu ofertowym, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów w oparciu o Kryteria oceny ofert, Zamawiający wzywa potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych

Wykluczenia

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Podmiot składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert. (załącznik nr 2 Oświadczenie)
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ K2 DENTAL KRYSTIAN KRUPSKI

Adres

Bolesława Chrobrego 56

80-423 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583223111

NIP

5841165647

Tytuł projektu

Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowego, innowacyjnego oddziału NZOZ K2 Dental w Gdańsku profilowanego na leczenie osób z chorobami cywilizacyjnymi oraz chorobami związanymi z okresem starzenia się wraz z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Seliga Optical Sp. z o.o. data wpłynięcia - 27.09.2019, cena 5900,00 zł
Liczba wyświetleń: 145