Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych modernizacja i rozbudowa budynku UL przy ulicy Korfantego 38 w Bytomiu.

Data publikacji: 21.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-10-2019

Numer ogłoszenia

1200572

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Udzielono odpowiedzi na pytania Umieszczono w dziale pytania i wyjaśnienia 30.09.2019 oraz 01.10.2019
Udzielono odpowiedzi na pytania Umieszczono w dziale pytania i wyjaśnienia 04.10.2019
ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 11.10.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Bytom,
ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom, lub mailowo na adres: hufiec@bytom.zhp.pl w godzinach funkcjonowania biura tj. 9.00 do 14.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej nadania).
Sposób przygotowania ofert:
oferta powinna być sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, formularz podpisany i zeskanowany. Do oferty należy dołączyć dokumenty opisane w paragrafie VI.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hufiec@bytom.zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Kil

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668342407

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji technicznej będących załącznikiem do niniejszego postępowania dla zadania pn. „Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy"

1. Wykonanie robót remontowo budowlanych na budynku UL w zakresie opisanym w specyfikacjach technicznych będących załącznikiem do niniejszego postępowania.
2. Sposób realizacji zamówienia określono w wzorze umowy będącej załącznikiem do niniejszego postępowania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac budowlanych na budynku UL przy ul. Korfantego

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy”, którego elementami są w szczególności następujące zadania:
- wykonanie remontu dachu wraz z przebudową kominów
- naprawa stropów miedzy piętrami
- remont elewacji
- docieplenie dachu i elewacji
- wymiana okien wraz z drzwiami wejściowymi
- wykonanie instalacji CO wraz z kotłownią
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i odgromowych
- remont pomieszczeń użytkowych
- remont parkietów i schodów
- wymiana drzwi wewnętrznych
- wykonanie izolacji fundamentów budynku
- remont pomieszczeń piwnicznych.

Zakres oraz specyfikacja robót zawarta jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji technicznej.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy składają ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia
Zamawiający mając na uwadze stan techniczny budynku umożliwia wizję lokalną w dniach od 02-03.09.2019. Godzinę przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić mailowo na adres hufiec@bytom.zhp.pl

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne roboty specjalistyczne
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45321000-3 Izolacja cieplna,
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45410000-4 Tynkowanie,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż do dnia 31.07.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu
Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy pzp.
Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie at. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp.
Oświadczy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

Wiedza i doświadczenie

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:
a. Posiadają niezbędne doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia. Dowiedzie, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane w obiekcie o charakterze zabytkowym (wpisanym do rejestru zabytków lub będącym w strefie ochrony zabytków), obejmujące następujące co najmniej:
• wykonanie remontu dachu wraz z przebudową kominów
• naprawa stropów miedzy piętrami
• remont elewacji
• docieplenie dachu i elewacji
• wymiana okien wraz z drzwiami wejściowymi
• wykonanie instalacji CO wraz z kotłownią
• wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i odgromowych
• remont pomieszczeń użytkowych
• remont parkietów i schodów
• wymiana drzwi wewnętrznych
• wykonanie izolacji fundamentów budynku
• remont pomieszczeń piwnicznych
oraz przedstawi wykaz robót spełniających to kryterium oraz stosowne referencje, potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

b. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
• Złoży stosowne oświadczenie o sytuacji finansowej (stanowiąc załącznik do oferty).
• Przedstawi opłaconą polisę OC a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN

c. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
• Dysponuje co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności

Potencjał techniczny

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Szczegółowe wytyczne i opis znajduje się w:
- zapytaniu Ofertowym
- Istotnych Postanowieniach Umownych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie w następujący sposób:
Kryterium - cena (C) – waga 80%
C = (cena najniższa spośród wszystkich ofert/cena badanej oferty) x 100 punktów x 80%cena zawarta w ofercie powinna być podana w wartości brutto.

Kryterium - gwarancja (G) – waga 20%
G = (gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert/gwarancja badanej oferty) x 100 punktów x 20% gwarancja zawarta w ofercie powinna być podana w pełnych miesiącach.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje gwarancje dłuższą niż 60 miesięcy na potrzeby wyliczenia wagi w tym kryterium zostanie przyjęte 60 miesięcy.
W przypadku niewskazania okresu gwarancji w ofercie bądź zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego i zostanie odrzucona.

W przypadku, gdy wszystkie złożone przez oferentów oferty będą zawierały cenę przewyższającą kwotę przewidzianą we wniosku o dofinansowanie projektu lub najniższe kwoty będą składane przez kilku oferentów, dopuszcza się przeprowadzenie ustnych negocjacji z oferentem, który złożył ofertę zawierającą najniższą cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA

Adres

al. Aleja Wojciecha Korfantego 8

40-004 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

609607400

Fax

322818110

NIP

6340195483

Tytuł projektu

Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy

Numer projektu

RPSL.10.03.04-24-00E5/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kamil Kaluza Z.B. KAMBUD ul Piekarska 42/5, 41-902 Bytom, 7.10.2019, godz 10.00 cena 1 226 400,
00
Liczba wyświetleń: 550