Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/2019/ZAP/CSM z dnia 12-08-2019 r. na dostawę wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem fantomów i drobnego sprzętu medycznego do sal niskiej wierności w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1200489

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy złożyć do dnia 12-09-2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)
2) Oferty można składać:
a) W wersji papierowej na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Sektor D, III piętro, pokój 302
Prosimy o oznaczenie oferty na kopercie znakiem sprawy zapytanie ofertowe nr 05/2019/ZAP/CSM
b) Pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na wskazany adres: csm.wm@lazarski.edu.pl
Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy: zapytanie ofertowe nr 05/2019/ZAP/CSM
3) Wykonawca przed terminem składania ofert ma prawo do wprowadzenia zmian lub wycofania oferty poprzez pisemne powiadomienie drogą opisaną dla składania ofert oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

csm.wm@lazarski.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Szarpak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 543 53 39

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem:
a) Fantom BLS dorosłego – 10 szt. (kod UŁa – 10. 134 ),
b) Fantom BLS dziecka – 10 szt. (kod UŁa – 10. 135),
c) Fantom BLS niemowlęcia – 10 szt. (kod UŁa – 10. 136),
d) Zaawansowany fantom ALS dorosłego wraz z instruktażem w zakresie obsługi– 5 szt. (kod UŁa – 9. 123),
e) Zaawansowany fantom PALS dziecka wraz z instruktażem w zakresie obsługi– 5 szt. (kod UŁa – 9. 124),
f) Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia wraz z instruktażem w zakresie obsługi– 5 szt. (kod UŁa – 9. 125),
g) Defibrylator manualny – 5 szt. (kod UŁa – 9.127)
h) Defibrylator automatyczne – treningowy AED – 10 szt. (kod UŁa - 10.137)
i) Plecak ratowniczy z wyposażeniem, typ 1 – 2 szt. (kod UŁa – 9.128)
j) Plecak ratowniczy z wyposażeniem, typ 2 – 3 szt. (kod UŁa – 9.128)
k) Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu ALS – 1 zestaw (kod. UŁa – 9. 129)
l) Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu BLS – 1 zestaw (kod. UŁa – 10. 138)

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik 1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na dostawę wraz z instalacją, uruchomieniem oraz instruktażem fantomów i drobnego sprzętu medycznego do sal niskiej wierności w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem:
a) Fantom BLS dorosłego – 10 szt. (kod UŁa – 10. 134 ),
b) Fantom BLS dziecka – 10 szt. (kod UŁa – 10. 135),
c) Fantom BLS niemowlęcia – 10 szt. (kod UŁa – 10. 136),
d) Zaawansowany fantom ALS dorosłego wraz z instruktażem w zakresie obsługi– 5 szt. (kod UŁa – 9. 123),
e) Zaawansowany fantom PALS dziecka wraz z instruktażem w zakresie obsługi– 5 szt. (kod UŁa – 9. 124),
f) Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia wraz z instruktażem w zakresie obsługi– 5 szt. (kod UŁa – 9. 125),
g) Defibrylator manualny – 5 szt. (kod UŁa – 9.127)
h) Defibrylator automatyczne – treningowy AED – 10 szt. (kod UŁa - 10.137)
i) Plecak ratowniczy z wyposażeniem, typ 1 – 2 szt. (kod UŁa – 9.128)
j) Plecak ratowniczy z wyposażeniem, typ 2 – 3 szt. (kod UŁa – 9.128)
k) Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu ALS – 1 zestaw (kod. UŁa – 9. 129)
l) Zestaw drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji z zakresu BLS – 1 zestaw (kod. UŁa – 10. 138)
2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik 1.
3) Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
34150000-3 Symulatory
35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
33182100-0 Defibrylatory
33141620-2 Zestawy medyczne
33141623-3 Zestaw pierwszej pomocy
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
4) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
a) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
b) instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż oraz uruchomienie sprzętu
i sprawdzenie poprawności jego działania;
c) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi (jeśli dotyczy);
d) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
5) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych czy patentów Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w zapytaniu ofertowym. Zakres równoważności określony jest każdorazowo w Załączniku nr 1.
6) Dane techniczne przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego lub deklarowane przez Wykonawcę zostaną na każde żądanie Zamawiającego potwierdzone odpowiednimi materiałami, np. katalogami, folderami lub prospektami oferowanego urządzenia.
7) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. nieużywany, nie będący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wolny od wad fizycznych i prawnych.
8) Wykonawca dokona instalacji i rozruchu sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w sposób zgodny z zasadami sztuki, obowiązującymi przepisami i normami. Instalacja i rozruch zostanie wykonany w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
9) Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi dla osób stanowiących personel techniczny i dydaktyczny Zamawiającego w czasie odpowiedniej liczby godzin niezbędnych do zapoznania się z funkcjonalnością urządzeń i ich obsługi zgodnie z instrukcją obsługi producenta dostarczoną wraz z dostawą.
10) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przy dostawie i montażu przedmiotu zamówienia:
a) instrukcję obsługi w języku polskim,
b) kartę gwarancyjną.
(…)
Pełny opis przedmiotu zmówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym nr 05/2019/ZAP/CSM oraz w załączniku nr 1.

Kod CPV

34150000-3

Nazwa kodu CPV

Symulatory

Dodatkowe przedmioty zamówienia

35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
33182100-0 Defibrylatory
33141620-2 Zestawy medyczne
33141623-3 Zestaw pierwszej pomocy
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena brutto tj. zawierająca podatek VAT (C) – 70%
b) Okres gwarancji (G) – 30%
3) Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów (P) w ramach kryteriów wynosi 100 i stanowi sumę punktów z poszczególnych kryteriów tj. P= P(C)+P(G).
4) Punkty za kryterium „Cena brutto" – maksymalnie 70 – zostaną obliczone w następujący sposób:
P (C) = (Cmin/Cbad) x 70
gdzie:
P(C) - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena brutto”;
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cbad - cena brutto oferty badanej.

Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zniżki i upusty muszą być zawarte w cenie oferty. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Punkty za kryterium „Okres gwarancji” P(G) zostaną obliczone po uwzględnieniu tego, że Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. Podanie krótszego okresu spowoduje odrzucenie oferty.

Punkty za kryterium gwarancji „Okres gwarancji” P(G) zostaną przyznane wyłącznie w odniesieniu do wskazanego w Formularzu ofertowym okresu gwarancji na pozycje określone w części II ust. 1 lit. a-h. Dla pozostałych pozycji (części II ust. 1 lit. i-l) Zamawiający przyjmuje okres gwarancji określony przez producenta, który nie podlega ocenie.

Punkty za kryterium „Okres gwarancji” P(G) – maksymalnie 30 punktów – zostaną obliczone w następujący sposób:
P(G) = [Gbad (miesiące)/Gmax (miesiące)] x 30
gdzie:
P(G) - liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Okres gwarancji”;
Gbad - okres gwarancji badanej oferty;
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert (z pominięciem ofert złożonych przez wykonawców wykluczonych z postępowania i ofert odrzuconych).
6) Uzyskane punkty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
7) Oferty uszeregowane zostaną pod względem liczby uzyskanych punktów ogółem [P = P(C) + P(G)], w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów.
8) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów P.
9) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

Adres

Świeradowska 43

02-662 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48225435400

Fax

+48225435408

NIP

5270209936

Tytuł projektu

Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu

Numer projektu

POWR.05.03.00-00-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice
Oferta dostarczona osobiście do pokój 302 w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.09.2019 r. o godz. 9:30
Cena całkowita realizacji przedmiotu zamówienia – 1 060 000,00 złotych brutto
Liczba wyświetleń: 232