Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenia/kursy specjalistyczne

Data publikacji: 08.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199862

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do siedziby biura projektu (ul. Konarskiego 18C, Gliwice, p.0-4) wraz z załącznikami. Dopuszcza się przesłanie oferty na adres e-mailowy: staze@technopark.gliwice.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

staze@technopark.gliwice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Antos lub Tomasz Czyszpak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 335 85 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń/kursów specjalistycznych dla Uczestników projektu: „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER w okresie 01.05.2018-31.07.2019r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia/kursy, których głównym celem jest nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osób której udzielane zostanie wsparcie.

Szkolenia/kursy powinny odbyć się od 19.08.2019 do 31.08.2019r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie lub dostosowanie kompetencji specjalistycznych niezbędnych na rynku pracy. Usługa będzie odbywała się w dni robocze oraz weekendy. Miejsce realizacji usługi: województwo śląskie. Oferent powinien zapewnić odpowiednie do przeprowadzenia usługi warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczno-dydaktyczne.

Po ukończeniu szkolenia/kursu Uczestnicy otrzymują Certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.
Szkolenie/kurs ma mieć charakter praktyczny.

Przedmiot zamówienia

Szkolenia/kursy specjalistyczne wraz z certyfikatem kończącym szkolenia/kursy:
ISO 9001 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu
2 osoby, minimum 12 godzin zegarowych
Uczestnik szkolenia powinien posiąść wiedzę z zakresu projektowania, dokumentowania, wdrażania, auditowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 z 2015 roku, a także być przygotowany do pełnienia funkcji Auditorów wewnętrznych i/lub Pełnomocników Zarządu

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Podczas kursu należy zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe oraz catering (w przypadku gdy w danym dniu będzie kurs trwał powyżej 6 godzin). W zapytaniu jeśli jest mowa o godzinach Zamawiającym ma na myśli godziny zegarową.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osób do planowanych grup szkoleniowych.

Podczas składania oferty należy dołączyć zakres szkoleń/kursów oraz formę przeprowadzenia certyfikacji (egzaminu).

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia/kursy wraz z egzaminem powinny zakończyć się do 31.08.2019r.

Szkolenia/kursy muszą zostać przeprowadzone na terenie województwa śląskiego.

Podmiot realizujący szkolenie ma obowiązek dokumentowania obecności na szkoleniu i dostarczania list obecności zamawiającemu zgodnie z dostarczonym wzorem przez Zamawiającego, a także oznaczyć miejsce odbywania się szkolenia/kursu (zgodnie z dostarczonym wzorem).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryterium obligatoryjne:
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń/kursów z tematyki na która Państwo składają ofertę
- deklarację, ze przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością oraz że oferent posiada odpowiednią wiedzę z danego tematu

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia osób do planowanych grup szkoleniowych.

Potencjał techniczny

Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji, podczas szkolenia, stanowisko szkoleniowe dostosowane do organizowanych szkoleń przez podmiot realizujący szkolenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili bez podawania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników
oraz jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Co umożliwia zastosowanie zwolnienia z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

Dodatkowe warunki

Oferty niekompletne lub złożone poza czasem składania ofert lub wysłane na inny adres e-mailowy niż wskazany w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- załącznik nr 1
- zakres szkoleń/kursów oraz formę przeprowadzenia certyfikacji (egzaminu)
- harmonogram szkoleń
- dokument potwierdzający 2 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń/kursów z tematyki na która Państwo składają ofertę

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty: kwota za 1 godzinę szkolenia na osobę zaproponowana przez oferenta spełniającego kryteria obligatoryjne oraz posiadane przez niego kompetencje (doświadczenie).

Wykluczenia

Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji PO WER, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego).


Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili bez podawania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY "TECHNOPARK GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Konarskiego 18C

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

323358500

Fax

323358500

NIP

6312420815

Tytuł projektu

Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej

Numer projektu

POWR.01.02.01-24-0041/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MASTERE Artur Malicki, ul. Jordana 4B 70-844 Szczecin, data wpłynięcia: 14/08/2019, cena: 66,66zł/1h
Liczba wyświetleń: 163