Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja wyjazdu na targi nano tech, Tokio, Japonia (29 - 31 stycznia 2020)

Data publikacji: 08.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199813

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej na załączonym formularzu ofertowym na adres e-mail: projekty@isw.org.pl (skan podpisanej oferty).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.lewicka@isw.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Lewicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48225831144

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania wyjazdu na targi nano tech, Tokio, Japonia w celu promocji małopolskich startupów, internacjonalizacji ich działalności, programu dla startupów Economic Accelerator oraz promocji oferty gospodarczej Małopolski w ramach projektu „Małopolska Startup Rocket”.
W wyjeździe weźmie udział 7 osób – 5 przedstawicieli startupów oraz 2 koordynatorów projektu.
Wydarzenie objęte niniejszym zamówieniem:

nano tech, Tokio, Japonia (29 - 31 stycznia 2020) https://www.nanotechexpo.jp/

Projekt „Małopolska Startup Rocket” o nr PRMP.03.03.01-12-0588/18 jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania wyjazdu na targi nano tech, Tokio, Japonia w celu promocji małopolskich startupów, internacjonalizacji ich działalności, programu dla startupów Economic Accelerator oraz promocji oferty gospodarczej Małopolski w ramach projektu „Małopolska Startup Rocket”.

Przedmiot zamówienia

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

1) Organizacja wyjazdu 7 osób na targi nano tech 2020 w Tokio:
a) Zapewnienie transportu 7 osób w celu udziału w targach, w tym:
• Transport lotniczy do Tokio i z powrotem (klasa ekonomiczna), z dogodnymi przesiadkami nie dłużej 4 h. Przylot do Tokio – planowo w dniu 28.01.2020 r., powrót do Polski – planowo dzień po zakończeniu targów, tj. 01.02.2020 r. UWAGA! Finalna lista osób wyjeżdżających na targi, miasto/lotnisko wylotu/przylotu (Warszawa, Kraków, ewentualnie Dubaj) oraz potwierdzenie dat podróży będą dostępne w późniejszym terminie.
• Transport lokalny lotnisko – hotel – lotnisko w dniu przyjazdu i wyjazdu z Tokio.
• Jeśli hotel znajduje się dalej, niż 1 km od miejsca organizacji targów, należy zapewnić uczestnikom transport hotel – miejsce targów – hotel we wszystkie dni wydarzenia, tam i z powrotem. Godziny przewozu powinny być dostosowane do godzin trwania wydarzenia oraz do potrzeb osób w nim uczestniczących.

b) Zapewnienie zakwaterowania uczestników targów w Tokio - 7 osób:
• Rezerwacja i opłacenie pobytu (4 doby hotelowe) 7 osób w hotelu o standardzie nie mniejszym niż 3 gwiazdki dla danego kraju.
• Cała 7-osbowa grupa winna być zakwaterowana w tym samym hotelu, przez cały okres trwania wyjazdu.
• Pokoje 1-osobowe ze śniadaniem.

c) Zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu za granicą dla 7 osób
• Lunch z napojami bezalkoholowymi i kolacja z napojami bezalkoholowymi w dniach pobytu w Tokio.

d) Opłaty związane z udziałem w targach:
• Zapewnienie udziału Fundacji ISW prezentującej małopolskie startupy (7-os. grupa) w targach zgodnie z harmonogramem Organizatora targów dostępnym na stronie www https://www.nanotechexpo.jp/ poprzez rejestrację (termin rejestracji udziału w targach upływa 30.09.2019 r.)
• Rezerwacja powierzchni wystawienniczej i opłata związana z wynajmem wspólnej powierzchni wystawienniczej / stoiska w strefie „Company Area” o metrażu odpowiednim dla pracy 7 osób, nie mniejszym niż 27 m2.
• Wynajem elementów stoiska umożliwiających pracę na targach: monitor do wyświetlania wideo, 12 krzeseł, stoliki (liczba wystarczająca dla 5 przedstawicieli firm-wystawców oraz gości stoiska), zasilenia elektryczne z gniazdkami, tabliczka z nazwą wystawcy oraz logotypem (do ustalenia z Zamawiającym), stojak na ulotki i katalogi promocyjne.
• Przygotowaniem stoiska (montaż przez targami /demontaż po zakończeniu targów).

e) Organizacja transportu materiałów promocyjnych (ulotki - 1 str. ok. 150-200 szt., foldery – 20 str., ok, 150-200 szt.) i elementów stoiska wystawienniczego (1 składana, przenośnia ścianka tekstylna/typu ”pop up”, 1 roll-up, 1 flaga reklamowa) do miejsca targów i z powrotem do Polski.
• Transport lotniczy Polska - Tokio - Polska
• Transport lokalny lotnisko - miejsce wydarzenia – lotnisko.

Realizacja obowiązków określonych powyżej, powinna odbyć się w sposób, który pozwoli na uczestnictwo grupy w całości danego wydarzenia.
Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym oraz otrzymania jego potwierdzenia i zgody co do wszystkich szczegółów wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
• dokładnych terminów przelotów na wydarzenie w stosunku do każdego z 7 uczestników ww. targów,
• wybranych hoteli,
• rodzaju transportu lokalnego,
• transportu materiałów promocyjnych,
• typy/rozmiaru/metrażu zamawianego stoiska oraz miejsca lokalizacji w centrum wystawienniczym,
• wynajętych elementów stoiska.

Kod CPV

92000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym (w załączeniu).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz min. 3 zrealizowanych usług zbliżonych przedmiotowo do niniejszego zamówienia z ostatnich trzech lat, ze wskazaniem podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana, przedmiotu usługi, okresu jej realizacji.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim zespołem zdolnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Kryterium
Cena oferty: Waga, %: 100; Max liczba punktów: 100.

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów:
C = (Cena brutto najtańszej ze złożonych ofert / Cena badanej oferty) x waga kryterium, gdzie: C – wartość punktowa badanej oferty (w pkt.).

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wagi otrzyma najwyższą punktację.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH

Adres

Solec 85

00-382 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225831100

Fax

22 583 11 50

NIP

5211001909

Tytuł projektu

Małopolska Startup Rocket

Numer projektu

RPMP.03.03.01-12-0588/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 105