Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa betoniarki do Centrum Integracji Społecznej „Druga Szansa”

Data publikacji: 08.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199791

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert: drogą pocztową / kurierem/ osobiście na adres: Stowarzyszenie „Druga Szansa”, ul. Zakrzewska 2, 42-100 Kłobuck (oznaczenie na kopercie: Dostawa materiałów budowlanych), w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem kuriera podajemy numer telefonu: 792-781-851 lub drogą elektroniczną na adres: stowarzyszeniedrugaszansa@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stowarzyszeniedrugaszansa@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Kochalska - Kierownik CIS

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 792-781-851

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa BETONIARKI 160 litrów, min. 1.1 KW, napięcie 230 V, wydajność min. 1,5 m3/h. stanowiącej wyposażenie pracowni remontowo-budowlano-brukarskiej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: kłobucki Miejscowość: Kłobuck

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie warsztatu remontowo - budowlano- brukarskiego Centrum Integracji Społecznej w Kłobucku.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa BETONIARKI 160 litrów, min. 1.1 KW, napięcie 230 V, wydajność min. 1,5 m3/h. stanowiącej wyposażenie pracowni remontowo-budowlano-brukarskiej.
2. Dostarczany sprzęt musi spełniać warunki określone w ust. 1.
3. Zamawiający informuje, że dostawa musi nastąpić niezwłocznie, tj. w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.
4. Dostawa realizowana zostanie w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej szansą rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck” w ramach Poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
5. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena winna uwzględniać cenę transportu wraz z rozładunkiem towaru.
7. Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązuje się przywieźć przedmiot zamówienia własnym transportem – bezpłatnie do siedziby Zamawiającego: ul. Zakrzewska 2, 42-100 Kłobuck.

Kod CPV

43300000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny i sprzęt budowlany

Dodatkowe przedmioty zamówienia

ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Harmonogram realizacji zamówienia

W CIĄGU 3 DNI OD DNIA PODPISANIA UMOWY.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

BRAK

Wiedza i doświadczenie

BRAK

Potencjał techniczny

BRAK

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

BRAK

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego:
a) brak powiązań kapitałowych bądź osobowych z beneficjentem - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca nie jest powiązany kapitałowo bądź osobowo z beneficjentem.
2. Ocena spełniania tych warunków, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do Oferty Cenowej.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na kompletną ofertę składają się:
a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,
b) Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium oceny ofert stanowi:
a) Cena – 100%
Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:

C min
Wartość punktowa ofert Kc = --------------- x 100 pkt
C of
gdzie:
Kc – kryterium ceny
C min – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
C of – cena ofertowa brutto oferty rozpatrywanej.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie cena dostawy.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Przedstawić należy koszty netto realizacji zamówienia.
5. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka ofert uzyskało taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych i informacji podanych przez oferenta.
3. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną tj. niezawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5. Nieprzedłożenie kompletu w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, której cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania.
7. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje mu prawo do odwołania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE DRUGA SZANSA

Adres

Zakrzewska 2

42-100 Kłobuck

śląskie , kłobucki

Numer telefonu

792781851

NIP

5742061353

Tytuł projektu

Centrum Integracji Społecznej szansą rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck

Numer projektu

RPSL.09.01.05-24-044B/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 75