Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199751

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w terminie do dnia 15.08.2019r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (na parterze budynku, wejście od strony wschodniej).
2. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres :biuro@cmskalka.pl.
3. Ofertę w wersji papierowej złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – dostawa komputerów” dla Zamawiającego: Centrum Medyczne „Skałka”.
4. Folder z ofertą elektroniczną należy opatrzyć nazwą „Oferta – dostawa komputerów”.
5. . W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
7. W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. Niemożność otwarcia któregokolwiek z załączonych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Oferta musi być ważna minimum do 30.08.2019r. W przypadku nie podania terminu związania ofertą lub terminu krótszego oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@cmskalka.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Guzińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697972308

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ilości 5 szt. niezbędnego do realizacji projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie (32-332 Bukowno) ul. Kolejowa 28 ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie typ E – rozwój opieki długoterminowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Bukowno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa 5 szt. komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie (32-332 Bukowno) ul. Kolejowa 28 ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie typ E – rozwój opieki długoterminowej.

Przedmiot zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia następujących towarów :
Komputery przenośne z oprogramowaniem – 5 szt.
 Zastosowanie: biznesowe
 System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
 Procesor: INTEL Core i3, procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 5495 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm
 RAM (Pamięć operacyjna): minimum 8GB lub wyższa, DDR4
 Twardy Dysk: SSD M.2 minimum 240 GB lub wyższy + HDD minimum 1TB lub wyższy,
 Napęd optyczny: DVD+/-RW
 Porty i złącza: Wbudowane porty i złącza : 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x USB, 2x USB 3.1, czytnik kart pamięci, port zasilania
 Łączność bezprzewodowa: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth,
 Matryca: minimum 15,6” o minimalnej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080),
 Gwarancja: gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty nowe, nieużywane, nie obciążone wadami fizycznymi i prawnymi.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie przewiduje się

Harmonogram realizacji zamówienia

zamówienie jednorazowe w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym względzie warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym względzie warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym względzie warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym względzie warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym względzie warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
2) wystąpienia siły wyższej,
3) wystąpienia innej niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i mu zapobiec, a które uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy, w tym dochowanie terminów zgodnych z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje zwiększenie ilości dostarczonych towarów przy zachowaniu wartości zamówienia),
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

KRYTERIUM WAGA (pkt)
cena brutto 90
Gwarancja 10

1. cena brutto – Pc
W kryterium cena brutto Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w ofercie, tj. wskazanej przez Wykonawcę w ofercie cena brutto przedmiotu zamówienia

W ramach kryterium „cena brutto” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Pc = (Cn x 90) / Cb
gdzie:
Pc – otrzymane punkty za kryterium cena brutto
Cn – cena brutto najniższej spośród złożonych Ofert
90 – waga kryterium cena brutto
Cb – cena brutto badanej Oferty
Oferta za kryterium „cena brutto” może otrzymać maksymalnie 90pkt.
2. Gwarancja
W kryterium gwarancja Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w ofercie. Maksymalny okres gwarancji nie może wykraczać poza 60 miesięcy.
W przypadku niewskazania przez Oferenta długości terminu gwarancji dla mebli, których dostawę oferuje, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „gwarancja” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Pp = (Tb/ Tmax ) x 10

gdzie:
Pp – otrzymane punkty za kryterium gwarancja
Tb – długość terminu gwarancji oferty badanej
Tmax – maksymalna długość terminu gwarancji wskazana w ofertach
10 – waga kryterium

W tym kryterium oferent może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc + Pp

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM MEDYCZNE SKAŁKA SP. Z O.O.

Adres

Kolejowa 28

32-332 Bukowno

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

326115638

Fax

326115639

NIP

6372192536

Tytuł projektu

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Bukownie-Centrum Medyczne Skałka

Numer projektu

RPMP.09.02.01-12-0003/18-01

Inne źródła finansowania

dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie typ E – rozwój opieki długoterminowej
Liczba wyświetleń: 312