Strona główna
Logo unii europejskiej

Zabudowa stoiska tahgi INDEX DUBAI 2019

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199734

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

7. Miejsce i termin składania ofert oraz warunki podpisania umowy
1) Oferty można składać:
a) Pocztą, kurierem albo osobiście: Meblobuk s.j. H.Z. Bukowiec, ul. Poznańska 71, 60-185 Skórzewo
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebukowiec@meblobuk.com.pl
2) Termin składania ofert upływa: 15.08.2019 r. godz. 8:00
3) Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4) Ocena ofert zostanie dokonana przez wspólników MEBLOBUK w siedzibie spółki.
5) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria wskazane w pk. 5 i jest dokumentowany protokołem. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.
6) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
7) Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
8) Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ebukowiec@meblobuk.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hanna Bukowiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609552252

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie, montaż oraz demontaż zabudowy stoiska na targi INDEX Dubaj 2019 zgodnie z załączonym projektem do dnia 13.09.2019 r. do godziny 18:00 oraz pomoc przy rozładunku, rozmieszczeniu oraz załadunku mebli które przyjadą 14.09.2019 transportem na wskazane stoisko

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Skórzewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zabudowa stoiska na targach INDEX w Dubaju

Przedmiot zamówienia

1. PODŁOGA
> 10 cm podwyższona platforma z podłogą dywanową, jak pokazano w projekcie według projektu
2. KONSTRUKCJE STOISKA
> Ścianka tylna o wymiarach 600 cm x 10 cm x wysokość 300 cm, wykończona farbą emulsyjną z grafiką, jak pokazano w projekcie.
> Ścianka boczna o grubości 400 cm x 10 cm x wysokość 300 cm, wykończona farbą emulsyjną, z grafiką, jak pokazano w projekcie.
> Podpory drewniane o wysokości 10 cm x 10 cm x 400 cm w wykończeniu laminowanym, jak pokazano w projekcie - 04nos.
> Baldachim z listew drewnianych o głębokości 30 cm z opuszczonymi światłami, wykończony farbą emulsyjną, jak pokazano w projekcie.
> Panel o wysokości 270 cm x 40 cm z logo w wykończeniu farbą emulsyjną, jak pokazano na wzorze - 02nos. zgodnie z projektem

3. ELEKTRYKA Światła dolne Tablica rozdzielcza Gniazda zgodnie z projektem
4. GRAFIKA Logo w naklejce wycinania plotera Cyfrowa grafika drukowana na tylnej ścianie i ścianie bocznej
5. TELEWIZOR 42-calowy ekran LED + HDMI 02 02 01
6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Produkcja, transport, instalacja i demontaż Ogólne czyszczenie stoiska przed przekazaniem

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie, montaż oraz demontaż zabudowy stoiska na targi INDEX Dubaj 2019 zgodnie z załączonym projektem do dnia 13.09.2019 r. do godziny 18:00 oraz pomoc przy rozładunku, rozmieszczeniu oraz załadunku mebli które przyjadą 14.09.2019 transportem na wskazane stoisko

Oferty należy składać do: 15.08.2019 r. godz. 8:00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
I Kryteria formalne (bez spełnienia których oferta nie będzie oceniana)

 Przygotowanie oferty zgodnie z pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

II Kryteria merytoryczne

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

 Cena oferty – 70%
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 80% (80 pkt.)

Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto oferty
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe


 Warunki płatności – 30%
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 80% (80 pkt.)

Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto oferty
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEBLOBUK HANNA I ZDZISŁAW BUKOWIEC SPÓŁKA JAWNA

Adres

Poznańska 71

60-185 Skórzewo

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 814 39 33

Fax

61 814 88 04

NIP

7771006286

Tytuł projektu

Rozwój firmy MEBLOBUK poprzez promocję na rynkach międzynarodowych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-30-0007/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Head On Technical Services LLC:
Ras Al Khor Indl. Area 2,
P : 237348, Dubai, UAE.

4.095 EUR

Data wpłynięcia 8.08.2019

Płatność 60% zaliczka 40% po wykonaniu
Liczba wyświetleń: 209