Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa węża tłocznego do chemikaliów

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199719

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona na wzorze „Formularz ofertowy”, załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, tj. specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy powinna uwzględniać wszystkie wymagania techniczne wskazane w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawcy, o których mowa w treści Zapytania (Sekcja: „Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od wykonawcy”). Wzory dokumentów zamieszczone przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawców ściśle według wzoru / instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie. Wszystkie strony oferty oraz załączniki do niej a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Na ostatniej stronie oferty, każdego załącznika oraz formularza osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy składa podpis wraz z pieczęcią firmową i imienną.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim na komputerze.
6. Oferta powinna być ważna przez okres nie krótszy niż 90 dni od upływu terminu składania ofert (przy czym wskazanie krótszego okresu związania ofertą nie skutkuje jej odrzuceniem).
7. Cena dostawy wskazana w Formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich – PLN, dolarach amerykańskich – USD lub euro EUR (należy wskazać wartości netto i brutto odrębnie).
8. W przypadku podania wartości w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia upływu terminu do składania ofert.
9. Do oferty powinien zostać dołączony odpis aktualny z KRS Spółki oraz jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
10. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznie – mailowo na adres pod mariusz.kot@icbpharma.com - w formie skanu podpisanych dokumentów.
11. Mail zawierający ofertę powinien zostać zatytułowany „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr: 1199719 na dostawę węża tłocznego do chemikaliów w ramach Projektu Centrum Badawczo – Rozwojowe ICB Pharma”.
12. O terminie złożenia oferty decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty w formie elektronicznej na skrzynkę e – mail Zamawiającego.
13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mariusz.kot@icbpharma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Kot

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48500085224

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa węża tłocznego do chemikaliów

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa środka trwałego, o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu o nr POIR.02.01.00-00-0133/17-00 pod tytułem: Centrum Badawczo Rozwojowe ICB Pharma. („Projekt”).

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się w szczególności postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. („Wytyczne”), Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. NR 223 poz. 1655 z późn. zm).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węża tłocznego do chemikaliów.

Specyfikacja techniczna dla węża tłocznego do chemikaliów, będącego przedmiotem zamówienia:
• Średnica wewnętrzna [mm] - 20
• Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm] - 27
• Materiał warstwy wewnętrznej – poliuretan
• Maksymalna temperatura pracy [°C] – nie mniej niż 90
• Minimalna temperatura pracy [°C] – nie więcej niż -20
• Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar] – nie mniej niż 12
• Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar] – nie mniej niż 70
• Odporność na podciśnienie – tak
• Minimalny promień zagięcia [mm] – nie więcej niż 80
• Długość [m] – 150, w odcinkach nie krótszych niż 30 m

Kod CPV

44165100-5

Nazwa kodu CPV

Węże

Harmonogram realizacji zamówienia

Pożądany termin realizacji dostawy (umowy) – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. (Złożenie oferty z dłuższym terminem realizacji nie skutkuje jej odrzuceniem)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w każdym momencie, w szczególności, gdy wystąpiła znacząca zmiana okoliczności istotnych dla realizacji zamówienia, a także jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W takim wypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
4. Wykonawcom nie przysługują również jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego w następstwie wyboru oferty korzystniejszej – w oparciu o ustalone kryteria oceny oferty a także w przypadku, jeżeli Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zapytaniem ofertowym znajdą zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego, Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:

a. Wypełnionego Formularza oferty wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
b. Dokumentu rejestrowego wykonawcy (lub zaświadczenia z CEIDG lub innego dokumentu odpowiadającego dokumentowi rejestrowemu), który potwierdza uprawnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy.
c. Oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii upoważnienia/ pełnomocnictwa/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. K1 - punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 75 punktów. Liczba punktów w ramach kryterium zostanie wyznaczona w oparciu o poniższy wzór:

PK1= [CN/CR] x 75
PK1 – ilość punktów dla Oferty – w ramach kryterium,
CN – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich złożonych ofert (netto),
CR – cena oferty rozpatrywanej.
75 – waga punktowa kryterium

2. K2 - punkty za kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 punktów. Liczba punktów w ramach kryterium zostanie wyznaczona w oparciu o poniższy wzór:

PK2= [TN/TR] x 10
PK2 – ilość punktów dla Oferty – w ramach kryterium,
TN – najkrótszy oferowany termin dostawy spośród wszystkich złożonych ofert (w dniach od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym)
TR – termin dostawy oferowany w rozpatrywanej ofercie (w dniach od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym)
10 – waga punktowa kryterium

3. K3 - punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 punktów. Liczba punktów w ramach kryterium zostanie wyznaczona w oparciu o poniższy wzór:

PK3= [GR/GN] x 10
PK3 – ilość punktów dla Oferty – w ramach kryterium,
GN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancyjny spośród wszystkich złożonych ofert,
GR – okres gwarancyjny oferty rozpatrywanej.
10 – waga punktowa kryterium

4. K4 - punkty za kryterium „Proekologiczność urządzenia” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 5 punktów. Za bardziej ekologiczne ze względu na zużycie materiału uznaje się materiały o mniejszej masie/m.b. Liczba punktów w ramach kryterium zostanie wyznaczona w oparciu o poniższy wzór:

PK4= [MN/MR] x 5
PK4 – ilość punktów dla Oferty – w ramach kryterium,
MN – najmniejsza masa m.b. węża spośród wszystkich złożonych ofert,
MR – masa m.b. węża oferty rozpatrywanej.
5 – waga punktowa kryterium

5. Końcowa ocena oferty stanowić będzie sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria (PK1 + PK2 + PK3 + PK4).

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, nie podlega odrzuceniu oraz została złożona przez wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu od udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

1. Zaoferowany przedmiot dostawy nie odpowiada wymaganiom sformułowanym w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Oferta lub załączniki do niej złożone przez wykonawcę nie spełniają wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym, chyba że niezgodność polega wyłącznie na popełnieniu oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej, innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
3. Oferta została złożona po upływie wyznaczonego terminu.
4. Oferta została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Będą to osoby bezstronne i obiektywne.

Wykonawca powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami uczestniczącymi ze strony Zamawiającego w procedurze wyboru wykonawcy - w sposób wskazany powyżej - podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu, a jego oferta podlega odrzuceniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

43-602 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

NIP

6321797732

Tytuł projektu

Centrum Badawczo - Rozwojowe ICB PHARMA

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Brak możliwości realizacji dostawy w zaproponowanej cenie
Liczba wyświetleń: 90