Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 46/2019/M/BAAP/Z1

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199687

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Łomianki/Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem lub na adres mailowy anna.zalecka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.zalecka@celonpharma.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Załęcka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

227515933

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. cOmplete™, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail
(Produkt z numerem katalogowym 4693132001 lub równoważny) 20 tabletek 1x

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Łomianki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaopatrzenie laboratorium w odczynnik.

Przedmiot zamówienia

1. cOmplete™, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail
(Produkt z numerem katalogowym 4693132001 lub równoważny) 20 tabletek 1x

Kod CPV

24000000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW
Rozpoczęcie: Sierpień 2019

ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW
Zakończenie: Nie później niż 07 października 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
UMOWA SPRZEDAŻY

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:

• Cena (C) (maksymalna ilość punktów) - 60 pkt (60 %)
Sposób oceny:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 najniższa cena oferty netto
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej netto
• Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) - 40 pkt (40%)
Sposób oceny:
o termin dostawy od 1 do 7 dni – 40 pkt - (40%)
o termin dostawy od 8 do 14 dni – 20 pkt - (20%)
o termin dostawy od 15 do 21dni – 10 pkt - (10%)
o termin dostawy powyżej 22 dni – 0 pkt - (0%)

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D
gdzie:
• L – całkowita liczba punktów,
• C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
• D – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELON PHARMA S.A.

Adres

Ogrodowa 2a

05-092 Kiełpin

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

227515933

NIP

1181642061

Tytuł projektu

Rozwój opartej o technikę Phage Display innowacyjnej platformy produkcji konstruktów bispecyficznych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego bispecyficznego kandydata na lek w terapii chorób o podłożu zapalnym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0081/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
Czeska 22A
03-902 Warszawa
data 13.08.2019
cena 1100,00 PLN
Liczba wyświetleń: 90