Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie demo klikalnego (mockup aplikacji) systemu SHELFY do zarządzania asortymentem dla sieci handlowych

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199623

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@pnte.pl, ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego, tj.:
Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin

2. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule e-maila należy wpisać: „Oferta na zadanie: Przygotowaniu demo klikalnego”.
3. Oferta złożona w formie papierowej winna być złożona w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: „Oferta na zadanie: Przygotowaniu demo klikalnego”.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotowego zamówienia (w tym koszty dojazdów, noclegów jeśli wystąpią itp.) i będzie podana w polskich złotych.
8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni w Bazie Konkurencyjności.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
10. Termin składania ofert
Do 15 sierpnia 2019 roku
- do godz. 14.00 w przypadku przesłania oferty pocztą tradycyjną
- do godz. 24:00 w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@pnte.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Smyl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 930 460

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Przygotowaniu demo klikalnego (mockup aplikacji) systemu SHELFY do zarządzania asortymentem dla sieci handlowych” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest „Przygotowanie demo klikalnego (mockup aplikacji) systemu SHELFY do zarządzania asortymentem dla sieci handlowych” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” realizowanego przez Park Naukowo–Technologiczny Energii Sp. z o.o., współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Przygotowaniu demo klikalnego (mockup aplikacji) systemu SHELFY do zarządzania asortymentem dla sieci handlowych” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Wykonanie demo klikalnego aplikacji umożliwiający okazanie docelowego wyglądu aplikacji, wykorzystywanych danych, możliwych funkcjonalności systemu oraz nawigacji w aplikacji uwzględniając najnowsze trendy w zakresie UX i UI.

Projekt graficzny
Wykonawca zaproponuje i przedstawi Zamawiającemu dla stworzenie demo propozycje zastosowania nie mniej niż 3 szablonów graficznych.
Szablony mogą być:
 Gotowe, płatne i pochodzić z zaufanych źródeł typu online marketplace np. themeforest, lub
 Autorskie - wytworzone przez Wykonawcę.

Demo klikalne:
 Będzie zawierać nie więcej niż 40 ekranów (z uwzględnieniem tworzenie scenariusza rekomendacji asortymentu, zarządzania danymi sieci tj. hierarchia kategorii produktów, role kategorii, definiowanie grup asortymentowych, profilu i ról użytkowników, alertów oraz
modułu raportującego w zakresie obecnej i rekomendowanej liczby produktów w kategorii, rekomendacji produktów do wprowadzenia i do usunięcia, i prezentacji danych handlowych sieci z wielu placówek, tj sprzedaż, rentowność na różnych poziomach kategoryzacji).
 Będzie zawierać wzory formatek (tabel, szablon graficzny aplikacji również profilu i ról użytkowników) .
 Będzie zawierać informacje dotyczące: rozmieszczenia poszczególnych elementów, ich opisu, typu widgetu (np. Combo Box, List Box), ewentualnego wykorzystania podpowiedzi, ewentualnych informacji dodatkowych np. kontrolka tylko do odczytu, sposób zaznaczania danych np. w ListBox można pozwolić na wielokrotny wybór.
 Zawierać wybrane ekrany do zatwierdzenia poszczególnych procesów w aplikacji (np./ zatwierdzenie czynności akceptacji).
 Będzie prezentować koncepcję architektury prezentacji informacji, logiki, nawigacji i interakcji z zastosowaniem najlepszych praktyk UX.
 Będzie przekazane:
o W wersji interaktywnej jako paczka plików HTML, JS, CSS/SASS.
o Innych plików użytych w makiecie umożliwiająca jej uruchomienie oraz interakcję z makietą.
o W wersji interaktywnej jako link do wersji online.
o W wersji pdf.
 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację przeznaczoną dla programistów front-end w wersji ostatecznej, zatwierdzonej przez Zamawiającego, na podstawie której będzie możliwa implementacja wytworzonych przez Wykonawcę makiet wykorzystując standard HTML5.
Jeżeli Wykonawca użyje gotowego płatnego szablonu graficznego, to w ramach Zamówienia Wykonawca dokona zakupu jednego wybranego i zaakceptowanego przez Zamawiającego szablonu graficznego.

Kod CPV

72212000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia
1. W terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia zawarcia Umowy Strony wezmą udział w spotkaniu inicjującym, które odbędzie się w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, którego celem będzie omówienie m.in.:
 Zarys projektu i oczekiwań funkcjonalnych systemu przewidywanych do uwzględnienia w demo klikalnym aplikacji.
 Szczegółowego harmonogramu realizacji zamówienia.
 Sposobu komunikacji Stron (technikalia).
 Wstępnych pomysłów i koncepcji związanych z przygotowaniem demo klikalnego w tym propozycja narzędzia, w którym powstanie klikalne demo (np. UXPin).

2. W terminie nie późniejszym niż 10 dni od dnia spotkania inicjującego odbędzie się pierwszy warsztat w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Podczas pierwszego warsztatu Wykonawca przedstawi:
 Pierwszą wersje demo klikalnego (ograniczoną do wybranych ekranów) powstałą na podstawie analizy materiału pozyskanego w ramach spotkania inicjującego.
 Propozycje min 3 szablonów graficznych aplikacji.

Podczas pierwszego warsztatu oraz do 2 dni roboczych po nim, Zamawiający może wnosić uwagi do makiety. W ciągu następnych 5 dni roboczych od zgłoszenia poprawek przez Zamawiającego Wykonawca naniesie zmiany.

3. W terminie nie późniejszym niż 10 dni od pierwszego warsztatu odbędzie się drugi warsztat w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Podczas drugiego warsztatu Wykonawca omówi i przedstawi:
 Drugą wersję klikalnego demo.
 Zamawiający zaakceptuje szablon graficzny, spośród zaprezentowanych przez Wykonawcę. Jeśli wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego szablon graficzny będzie płatny, to Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego szablonu graficznego dokona jego zakupu.

Podczas drugiego warsztatu oraz do 1 dnia roboczego po nim Zamawiający może wnosić uwagi do makiet.
W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia poprawek przez Zamawiającego Wykonawca naniesie zmiany na demo,

4. W terminie nie późniejszym niż 10 dni od drugiego warsztatu odbędzie się trzeci warsztat w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Podczas trzeciego warsztatu Wykonawca przedstawi do finalnego odbioru pełną wersję klikalnego demo. Podczas warsztatu oraz do 1 dnia roboczego po nich Zamawiający może wnosić uwagi do makiet.

W ciągu 5 dni od zgłoszenia poprawek przez Zamawiającego Wykonawca:
 Dostarczy wersje ostateczną demo z naniesionymi zmianami
 Dostarczy Zamawiającemu w formie paczki plików (HTML, JS, CSS/SASS, plików graficznych i wszelkich innych plików użytych w makiecie), pdf oraz linku do wersji online.
 Dostarczy Dokumentację przeznaczoną dla programistów front-end, którzy na podstawie przekazanego materiału będą mogli zaimplementować wytworzone przez Wykonawcę makiety wykorzystując standard HTML5.
 Zamawiający w trakcie realizacji Umowy będzie w pełni współpracował z Wykonawcą w zakresie opracowywania poszczególnych etapów poprzez konsultacje oraz uzgodnienia w zakresie merytorycznym i technicznym.
 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących postępu realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Umowy.
 Udzielanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w pkt 14 będzie odbywało się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji od Zamawiającego.
 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w języku polskim.
 W ramach zamówienia nastąpi przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich do wytworzonych produktów na własność Zamawiającego: makiety interaktywne UX, makiety interaktywne UX/UI, wytworzony kod do makiet, zewnętrzne komponenty użyte w makiecie, pliki graficzne, autorski szablon graficzny, dokumentacja dla programistów front-end oraz prezentacje.
 Wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną przekazane Zamawiającemu w formie edytowalnej.
 Demo zostanie dostarczona w postaci paczki umożliwiającej jej uruchomienie bez dodatkowych komponentów oraz bez ograniczeń na liczbę stanowisk, na jakich może być uruchomiona.
 Wykonawca ma obowiązek umieszczania na wytworzonej dokumentacji obowiązujących logotypów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem „Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” – zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy powinni wykazać się:
- znajomością jednego z dostępnych narzędzi np. Uxpin, Invision, Adobe Experience design, Origami;
- doświadczeniem w przygotowaniu demo klikalnego dla aplikacji desktopowych (nie wliczamy doświadczenia w aplikacjach mobilnych) – to znaczy potwierdzeniem minimum 5 zrealizowanych lub trwających projektów w okresie ostatnich 24 miesięcy - należy przedstawić listę projektów z przykładami aplikacji, podać nazwy klientów i nazwy zaprojektowanych rozwiązań, osoby do kontaktu po stronie klienta mogące udzielić potwierdzenia i referencji, podać informacje w jakich narzędziach były tworzone te projekty.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże następujące kompetencje zespołu zgłoszonego do realizacji przedmiotu zamówienia:
- grafik do projektowania UX z minimum 3 letnim doświadczeniem - należy przedstawić zanonimizowane CV lub oświadczenie oferenta o zawartości równoważnej CV;
- ekspert/konsultant ds. handlu detalicznego z minimum 2 letnim doświadczeniem w sieciach handlowych lub firmach zaopatrujących sieci handlowe na stanowisku co najmniej specjalisty lub managera grupy produktowej - należy przedstawić zanonimizowane CV lub oświadczenie oferenta o zawartości równoważnej CV.
Mogą to być osoby zatrudnione na stałe przez Wykonawcę lub podwykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zamówienia w przewidzianym okresie.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca potwierdzi roczny obrót za poprzedni rok obrachunkowy wynoszący nie mniej niż 250 tys. zł. Należy przedstawić oświadczenie potwierdzające te dane.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. W takim wypadku Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane stosownym protokołem.
5. Zamawiający zastrzega kary umowne za odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.
6. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym opakowaniu wewnętrznym, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – po wyrażeniu zgody przez Instytucję Pośredniczącą PARP;
4. wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
5. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia;
6. zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w dniu podpisania umowy;
7. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
8. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty składające się na ofertę:
1. Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego podpisany przez upoważnione do tego osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie;
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego w Zapytaniu ofertowym doświadczenia i kwalifikacji zawodowych;
5. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego);
6. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły reguluje pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja powołana przez Zamawiającego.
2. Komisja dokona oceny wymagań formalno-prawnych na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg zasady „spełnia” - „nie spełnia”.
3. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, zostaną odrzucone, a Wykonawcy wykluczeni.
4. Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
5. W odniesieniu do ofert spełniających warunki formalno-prawne Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium 1 (W1): Cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – waga kryterium 80%
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa zostanie obliczona według wzoru:
W1 = (CMIN/COB) x 80 pkt
gdzie:
W1 – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa
CMIN –cena określona w najtańszej z przedstawionych ofert niepodlegającej odrzuceniu;
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium 2 (W2): Oferowany termin dostarczenia produktów końcowych - waga kryterium: 20%
Za zaoferowanie terminu dostarczenia produktów końcowych (bieg terminu dostarczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia po podpisaniu umowy):
 w ciągu 26-33 dni - 5 pkt
 w ciągu nie więcej niż 19-25 dni - 12 pkt
 w ciągu nie więcej niż 18 dni - 20 pkt

Oferta może uzyskać max. 100 punktów.

6. Końcowa ocena danej oferty będzie dokonywana według wzoru:
W = W1 + W2
gdzie:
W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny oferty
W1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium ceny ofertowej
W2 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium terminu dostarczenia

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ocenionych ofert niepodlegających odrzuceniu.
8. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punków, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ENERGII SP. Z O.O.

Adres

Frezerów 11/n/d

20-209 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

691164502

Fax

817461600

NIP

7123312686

Tytuł projektu

Platforma Startowa Idealist

Numer projektu

POPW.01.01.01-06-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DIREKTPOINT Sp. J.
ul. Wałbrzyska 11/85
02-739 Warszawa

Oferta wpłynęła w dniu 14.08.2019 r.

Cena ofertowa: 30 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 214