Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć z arteterapii w ramach projektu pod tytułem „Świetlica na miarę XXI wieku” w Mieście Radzyń Podlaski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199594

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Zamawiającego: ALGIRTAS Sp. z o.o. ul. Inżynierska 3, p. 209, 20-484 Lublin w godzinach od 8:00 do 16:00 lub adres poczty elektronicznej: biuro@algirtas.pl Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.08.2019 godz. 23:59. Otwarcie ofert przewidziane jest na pierwszy dzień roboczy po dniu zakończenia naboru ofert, tj. 16.08.2019r, w biurze projektu o godzinie 10:00.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na przeprowadzenie zajęć z arteterapii dla uczestników projektu Świetlica na miarę XXI wieku”1 i informację o ilości stron znajdujących się w kopercie.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „Oferta na przeprowadzenie zajęć z arteterapii dla uczestników projektu Świetlica na miarę XXI wieku”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@algirtas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Kaproń - Kierownik Projektu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie zajęć z arteterapii dla 40 uczestników w ramach projektu pod tytułem „Świetlica na miarę XXI wieku” w Mieście Radzyń Podlaski, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: radzyński Miejscowość: Radzyń Podlaski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie zajęć z arteterapii dla 40 uczestników w ramach projektu pod tytułem „Świetlica na miarę XXI wieku” w Mieście Radzyń Podlaski, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć z arteterapii (wyjazd) dla wyżej wymienionej liczby osób w trakcie trwania projektu w wymiarze 1 wyjazdu do Warszawy. Program obejmuje zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, odwiedziny Pałacu Kultury i Nauki oraz Muzeum Narodowego. Dodatkowo, uczestnicy odwiedzą również Łazienki Królewskie oraz Pałac w Wilanowie. W ramach usługi wchodzi: rezerwacja terminu oraz zakup biletów do Centrum Nauki Kopernik, zakup biletów do Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Narodowego, Łazienek Królewskich oraz Pałacu w Wilanowie, dowóz grupy wraz z opiekunami na miejsce i z powrotem, zapewnienie wyżywienia dla całej grupy podczas warsztatów oraz zapewnienia animatora/kierownika wycieczki w czasie podróży do Warszawy, w czasie pobytu w Warszawie oraz w czasie drogi powrotnej do Radzynia Podlaskiego. Celem zajęć jest zaszczepienie w młodych ludziach szacunku do sztuki i kultury ale również jest to forma psychoterapii dla osób zagrożonych wykluczeniem. Zajęcia te powinny zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez Uczestników Projektu;
3. Dokładne daty zajęć będą wynikały ze szczegółowego harmonogramu zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić harmonogram zajęć o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z koordynatorem projektu ze strony Zamawiającego. Wykonawca bez zgody koordynatora projektu nie będzie mógł zmienić harmonogramu zajęć. Zmiana harmonogramu zajęć będzie dopuszczalna jedynie za pisemną zgodą koordynatora projektu i z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed zaplanowanym w harmonogramie zajęć ich terminem;
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
4.1. ścisłej współpracy z koordynatorem projektu;
4.2. uzgadniania z koordynatorem projektu dokładnych terminów realizacji prowadzonych zajęć w całym okresie realizacji zadania;
4.3. zapewnienia kierownika wycieczki w czasie podróży do Warszawy, w czasie pobytu w Warszawie oraz w czasie drogi powrotnej do Radzynia Podlaskiego.
4.4. zapewnienia ubezpieczenia NNW
4.5. zapewnienia posiłku dla całej uczestników projektu oraz opiekunów
5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia w postaci:
5.1. list obecności;
5.2. dziennika zajęć
6. Dokumentacja rozliczeniowa związana z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę musi zawierać:
6.1. logo UE – EFS;
6.2. logo Fundusze Europejskie Program Regionalny;
6.3. logo Flaga RP;
6.4. logo Lubelskie Smakuj Życie;
6.5. tytuł projektu „Świetlica na miarę XXI wieku”;
6.6. informację: „Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”;
6.7. logo Zamawiającego.
7. Dokumenty, których wzory określane są za pomocą Rozporządzeń, nie muszą zawierać logo projektu;

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy – 31.08.2019 roku
dla 40 osób - 1 wyjazd. Precyzyjny termin zostanie wyznaczony po podpisaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada wpis do CEiDG/KRS i aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z później zmianami)

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje co najmniej jednym kierowcą posiadającym stosowne uprawnienia i ważne badania lekarskie (na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie do oferty o dysponowaniu personelem posiadającym wskazane wymagania),

Potencjał techniczny

Wykonawca posiada potencjał techniczny: pojazdy muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne (przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca przedłoży aktualny wpis do CeiDG/KRS i oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym wskazane wymagania, i ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW, i aktualne badania techniczne pojazdu oraz oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (oraz wypełni Załącznik nr 3).
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów z wyłączeniem posiadania aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z później zmianami).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu;
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
2.1. Cena – waga 100%:
Cenę należy wyliczyć następująco:
Cena – waga 100% obliczona wg następującego wzoru:
Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium = Ilość punktów
gdzie:
Cmin – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert czyli cena najniższa spośród zaproponowanych cen ofertowych;
Cwn – wartość obliczanej oferty w danym kryterium czyli cena zaproponowana przez Wykonawcę;
100 pkt – możliwe punkty do uzyskania.

2.2. Oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą;
2.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
1.2. Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia wyżej wymienionej przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGIRTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Samsonowicza 15/17

20-485 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

692681689

NIP

9462674186

Tytuł projektu

Świetlica na miarę XXI wieku

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0056/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum : Biuro Podróży „AVIUTR”, Ewa Wilczyńska, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin wraz z Transport Osobowy i Towarowy Michał Kucio,ul. Radzyńska 54, 21-150 Kock
Data wpływu: 2019.08.08
Cena: 6 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 89