Strona główna
Logo unii europejskiej

Oferta pracy na stanowisku: osoba realizująca zadania badawcze zlecane przez Kierownika projektu badawczo-rozwojowego

Data publikacji: 06.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199416

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Aplikant powinien złożyć CV oraz formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku wraz z oświadczeniem o braku powiązań z beneficjentem za pośrednictwem:

1) poczty elektronicznej w postaci skanów na adres: biuro@marinetechnology.pl, lub
2) poczty lub kuriera, albo dostarczyć osobiście na adres: Marine Technology Sp. z o. o., 71-248 Szczecin, Klonowica 37 lok.5 w terminie do 15 sierpnia 2019 r. do godz. 8.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@marinetechnology.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Wiśniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 918310934

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oferta pracy na podstawie umowy zlecenie na stanowisku osoby realizującej zadania badawcze, Kluczowy personel B + R w projekcie badawczo-rozwojowym „Autonomiczna/zdalnie sterowana pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznych na akwenach ograniczonych” przyznanym w ramach konkursu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oznaczonym numerem POIR.01.02.00-00-0074/16-00.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający planuje: zatrudnienie osoby realizującej zadania badawcze zlecanych przez Kierownika projektu w tym w zakresie realizacji badań hydrograficznych zgodnie z harmonogramem badań naukowych projektu.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: "Autonomiczna/zdalnie sterowana pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych".

Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:
Marine Technology sp. z o.o.
81-521 Gdynia,
ul. Roszczynialskiego 4 lok.6

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oferta pracy na podstawie umowy zlecenie na stanowisku Kluczowy personel B+R w projekcie badawczo-rozwojowym „Autonomiczna/zdalnie sterowana pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznych na akwenach ograniczonych” przyznanym w ramach konkursu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oznaczonym numerem POIR.01.02.00-00-0074/16-00. Oferujemy pracę w liczbie godzin odpowiadającej połowie wymiaru czasu pracy w danym miesiącu.

Zakres obowiązków Kluczowego personelu B+R:

1) Testowanie i walidacja prototypu w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania w celu dalszego udoskonalania technicznego platformy.
2) Badania prototypu na platformie badawczej.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zamówienia obejmuje okres realizacji zadania od 16.08.2019 do 31.10.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, tj.:

1) Wymagane wykształcenie wyższe.
2) Doświadczenie w zakresie walidacji i testowania prac badawczo rozwojowych.
3) Znajomość problematyki nawigacji autonomicznej/ zdalnie sterowanej platformy bezzałogowej.

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Aplikant powinien złożyć CV zawierające w szczególności opis informacji określonych w pkt. 3 zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty:

1. Oczekiwane wynagrodzenie
2. Doświadczenie w zakresie walidacji i testowania prac badawczo rozwojowych
3. Znajomość problematyki nawigacji autonomicznej/ zdalnie sterowanej platformy bezzałogowej

Oczekiwane wynagrodzenie - 60% - Za pomniejszenie maksymalnego wynagrodzenia* o 1% Zamawiający przyzna 1pkt, maksymalnie przyzna 40pkt;

Doświadczenie w zakresie walidacji i testowania prac badawczo rozwojowych - 20% - Za posiadanie doświadczenia w zakresie walidacji i testowania prac badawczo rozwojowych zamawiający przyzna 10pkt;

Znajomość problematyki nawigacji autonomicznej/ zdalnie sterowanej platformy bezzałogowej (realizowanie prac w projektach o wartości powyżej 2 mln zł) - 20% - Za realizowanie prac w projektach o wartości powyżej 2 mln zł zamawiający przyzna: w czterech 10 pkt, w dwóch – 5 pkt.

Liczba punktów ofert zostanie obliczona jako suma iloczynów wagi i przyznanych punktów w każdym z kryteriów.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy ofertę aplikanta, który nie złoży oświadczenia o braku powiązania kapitałowego lub osobowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce Marine Technology Sp. z o. o. jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARINE TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Adres

Sebastiana Klonowica 37/5

71-248 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609568961

NIP

9581197344

Tytuł projektu

Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0074/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Beata Burdziakowska
Data wpłynięcia oferty: 13.08.2019r. godz. 21:19
Cena: wynagrodzenie miesięczne 3000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 98