Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JH/2019ORGANIZACJA STOISKA WYSTAWOWEGO na WYDARZENIu TARGOWym PROFESSIONAL BEAUTY JOHANNESBURG RPA W DNIACH 1 - 2 WRZEŚNIA 2019 - ZAKUP zindywidualizowanych elemEntów zabudowy STOISKA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand NR POIR 03.03.03-14-055/16

Data publikacji: 05.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1199251

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)
Ofertę lub jej skan wraz z załącznikami należy składać w jeden z następujących sposobów:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: Inspire Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 49/51 05-820 Piastów, budynek Stomil III piętro
b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: gotobrand@netinspire.pl
c. Osobiście:
Adres: Inspire Sp. z o.o.,
Adres: ul. Warszawska 49/51 05-820 Piastów, budynek Stomil III piętro

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi w ciągu 2-3 dni roboczych od ostatecznego terminu na złożenie oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gotobrand@netinspire.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Wawrzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501788776

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS ZAMÓWIENIA:
Usługa polegająca na wykonaniu zindywidualizowanych elementów zabudowy (zindywidualizowanych elementów brandingu ścian stoiska targowego wg następującej specyfikacji:

a. Powierzchnia łączna stoiska 12 m2 - 1 sciana 4m szerokość x 2,40m wysokość, 2 ściana 3m szerokość x 2,40m wysokość)
b. Stoisko narożne otwarte z 2 strony tj. 2 strony (2 ściany) zabudowane – tył + 1 bok – stoisko na planie targów na dole zapytania
c. Elementy składowe elementów stoiska targowego
• dla ściany nr. 1 - wydruk graficzny wraz z brandingiem (grafiką zamawiającego) na materiale o max. Gramaturze 120g wraz z mocowaniem pozwalającym na przymocowanie i nacągnięcie grafiki do systemu ścian UNIBOX o łącznej powierzchni 4 x 2,40 metra
• dla ściany nr. 2 - sztuczne rośliny na arkuszach plastikowych (siatka) o wyglądzie zbliżonym do zdjęcia wskazanego na dole zapytania o łącznej powierzchni 3 x 2,40 metra

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na etapie realizacji zamówienia.

1. OPIS ZAMÓWIENIA:
Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji wykonania indywidualnych elementów zabudowy i brandingu gotowych ścian stoiska wykonanych w technologii UNIBOX. Opcjonalnie Zamawiający oczekuje także przedstawienia oferty na usługę montażu i demontażu elementów zabudowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. OPIS ZAMÓWIENIA:

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji wykonania indywidualnych elementów zabudowy i brandingu gotowych ścian stoiska wykonanych w technologii UNIBOX. Opcjonalnie Zamawiający oczekuje także przedstawienia oferty na usługę montażu i demontażu elementów zabudowy.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na etapie realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Dotyczy: wykonania gotowych do montażu zindywidualizowanych elementów zabudowy targowej na wydarzenie targowe Targi Professional Beauty Johannesburg 1 - 2.09.2019

OPIS ZAMÓWIENIA:
Usługa polegająca na wykonaniu zindywidualizowanych elementów zabudowy (zindywidualizowanych elementów brandingu ścian stoiska targowego wg następującej specyfikacji:

a. Powierzchnia łączna stoiska 12 m2 - 1 sciana 4m szerokość x 2,40m wysokość, 2 ściana 3m szerokość x 2,40m wysokość)
b. Stoisko narożne otwarte z 2 strony tj. 2 strony (2 ściany) zabudowane – tył + 1 bok – stoisko na planie targów na dole zapytania
c. Elementy składowe elementów stoiska targowego
• dla ściany nr. 1 - wydruk graficzny wraz z brandingiem (grafiką zamawiającego) na materiale o max. Gramaturze 120g wraz z mocowaniem pozwalającym na przymocowanie i nacągnięcie grafiki do systemu ścian UNIBOX o łącznej powierzchni 4 x 2,40 metra
• dla ściany nr. 2 - sztuczne rośliny na arkuszach plastikowych (siatka) o wyglądzie zbliżonym do zdjęcia wskazanego na dole zapytania o łącznej powierzchni 3 x 2,40 metra

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zlecenia wykonania zamówienia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 15.08.2019
2. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia 22.08.2019 lub w przypadku realizacji także usługi montażu 30.08.2019
3. Termin płatności: 7 dni
4. Możliwość częściowego zaliczkowania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność artystyczną (twórca) lub działalność gospodarczą tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS lub innych baz przedsiębiorców w przypadku przedsiębiorców zagranicznych).

Dodatkowe warunki

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:
1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej (mailowo skan).
3. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
4. Oferty należy składać w PLN lub EURO lub USD z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto za całą usługę lub ceną całościową za daną część usługi. W przypadku oferowania opcji dodatkowych prosimy o wskazanie tego jako opcji dodatkowej, kosztorysowanej osobno.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty oraz osobę sporządzającą ofertę, powinna zawierać datę sporządzenia, oraz być opatrzona pieczątką firmową (w przypadku firm).
6. Czas związania ofertą – nie krócej niż do ostatniego dnia terminu realizacji oferty, wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym w pkt. VII.
7. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego – zgodnie z załączonym wzorem.
8. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania – zgodnie z załączonym wzorem.
9. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni, możliwość zaliczkowania.
10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 15.08.2019
2. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia 22.08.2019 lub w przypadku realizacji także usługi montażu 30.08.2019
3. Termin płatności: 7 dni
4. Możliwość częściowego zaliczkowania
IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY/ ZLECENIA WYKONANIA:
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy/zlecenia wykonania zamówienia.
3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zamówienia/zlecenia warunkowe w przedmiocie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

Zamówienia uzupełniające

WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zlecenia wykonania zamówienia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY:
♣ Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 150.
♣ Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM: 3 kryteria oceny max. 200 pkt.
Sposób oceny: Najwyższa ilość zdobytych punktów

Lp.
Kryterium oceny
Punktacja i waga
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków
1
Cena
Punktacja od 0 do 100 pkt
Waga 50 %
Oferent podający najniższą cenę (w PLN lub przeliczeniu na PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena – Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów
2
Innowacyjność, łatwość i Szybkość montażu, demontażu
Punktacja od 0 do 50 pkt
Waga 25 %
Oferent, który przedstawi ofertę pozwalającą na samodzielny montaż i demontaż bez ponoszenia dodatkowych kosztów ekipy technicznej oraz specjalistycznych narzędzi przez 2 niewykwalifikowane osoby otrzyma:
1. W czasie do 4 godzin 100%
2. 2 czasie od 4 do 8 godzin 50%
3. Powyżej 1 dnia roboczego 0%

Łącznej liczby punktów w kategorii
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50 punktów
3
Objętość i łatwość w transporcie
Punktacja od 0 do 50 pkt
Waga 25 %
Oferent, który przedstawi ofertę elementów zabudowy której wielkość po spakowaniu zawierać będzie najmniejszą objętość otrzyma 100% punktów w tej kategorii. Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku objętości w ofercie z najniższą objętością do objętości badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena – Kryterium objętość = (O min / O bof) x 100
O min - oferta z najmniejszą objętością
O bof - objętość badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30 punktów.

Wykluczenia

ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Łuki Małe 20 A/nie dotycz

02-434 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 888 02 85

NIP

5213536566

Tytuł projektu

Promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwój i umocnienie marki.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0055/16-00

Inne źródła finansowania

Wydatek poniesiony zostanie w ramach projektu „Promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych – rozwój i umocnienie marki”, w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03.– GO TO BRAND.
Liczba wyświetleń: 79