Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.1.1/APII

Data publikacji: 01.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-08-2019

Numer ogłoszenia

1198745

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zadano pytanie w dniu 7.08.2019 roku: Dzień dobry,

bardzo proszę o informację jak należy interpretować 276 godzin miesięcznego zaangażowania zawodowego przy założeniu, że realizacja projektu wiąże się z doradztwem prawnym w zakresie ok. 200 godz. dla 80 uczestników projektu?

Odpowiedź udzielona w dniu 7.08.2019 roku:
Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 " Rozdział 6, Podrozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu

"pkt 8) Wydatki związane z zaangażowaniem personelu w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: [...]

b) łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
Spełnienie warunków, o których mowa w lit. a i b, należy zweryfikować przed zaangażowaniem osoby do projektu (przedmiotowej weryfikacji można dokonać posiłkując się pisemnym oświadczeniem złożonym przez osobę mającą być zaangażowaną do projektu). Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie, przy czym w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w lit. b, za niekwalifikowalne należy uznać wynagrodzenie personelu projektu (w całości lub w części) w tym projekcie, w ramach którego zaangażowanie personelu projektu spowodowało naruszenie tego warunku [...]".

Zgodnie z "Wytycznymi [...]" łączne zaangażowanie zawodowe osoby wykonującej zadania w charakterze personelu projektu nie może w żadnym miesiącu realizacji zamówienia na poradnictwo prawne przekroczyć 276 godz. Przez łączne zaangażowanie zawodowe należy rozumieć m.in. umowę o pracę, dzieło, zlecenie (w tym również to na poradnictwo prawne w ramach projektu), pracę wykonywaną w ramach działalności gospodarczej, wolontariat i inne.

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności
Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 12.08.2019 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Kamińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z informacja zawartymi w SIWZ a w szczególności:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 80 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Aktywność popłaca II” RPDS.09.01.01-02-0040/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Wałbrzycha oraz powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 do 31.10.2021 roku. Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który świadczyć będzie usługi doradztwa prawnego dla Uczestników i Uczestniczek projektu

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 80 Uczestników/Uczestniczek Projektu „Aktywność popłaca II” RPDS.09.01.01-02-0040/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Wałbrzycha oraz powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 do 31.10.2021 roku. Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie.
Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 roku – wrzesień 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do września 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania Uczestników/Uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych.
Miejsce realizacji poradnictwa zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie zależne od kwestii logistyczno-organizacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania Uczestników/Uczestniczek Projektu lub umowy z Uczestnikami/Uczestniczkami projektu. Niemniej jednak Oferent winien zaplanować, iż doradztwo może odbywać się na terenach objętych wsparciem w projekcie tj. na terenie miasta Wałbrzycha oraz powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego.
Konsultacje z Doradcą będą odbywały się indywidualnie. Poradnictwo będzie realizowane w wymiarze średnio 2,5 godziny na 1 Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, łącznie dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek Projektu nie więcej niż 200 godzin. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut indywidualnego doradztwa . Do czasu doradztwa nie wlicza się przerw.
Wykonawca wyłoniony w trybie niniejszego postępowania zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujących w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kod CPV

79140000-7

Nazwa kodu CPV

Doradztwo prawne i usługi informacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:
Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 roku – wrzesień 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do września 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania Uczestników/Uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Dodatkowe warunki

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Ostatecznej liczby uczestników/uczestniczek w ramach umowy;
d. Liczby godzin poradnictwa prawnego.
2. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
3. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) Zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;
b) konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby projektu (tj. wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji umowy o dofinansowanie projektu);
c) konieczność zmiany terminu/harmonogramu konsultacji z przyczyn leżących po stronie:
- Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) - w takim przypadku Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wyznacza nowy termin konsultacji, przy czym Zamawiający zastrzega, że powodem zmiany terminu nie może być brak dostępności kadry wskazanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia;
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji konsultacji;
d) inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające z tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji umowy;
e) zwiększenia ostatecznej liczby uczestników/uczestniczek w przypadku zrekrutowania większej liczby uczestników/uczestniczek;
f) zmniejszenia liczby uczestników/uczestniczek projektu w przypadku, gdy ostatecznie dla mniejszej liczby osób w indywidualnej ścieżce reintegracji nie będzie zapisów w zakresie wsparcia w formie poradnictwa prawnego.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Kryterium 45% cena
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 45
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 45.

2. Kryterium 45% doświadczenie
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie
 45 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy prawnego w wymiarze 7 - 8 lat
 35 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy prawnego w wymiarze 5 – 6 lat
 15 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy prawnego w wymiarze 3 – 4 lat
 5 punktów - udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy prawnego w wymiarze 2-3 lat
3. Kryterium 10% dyspozycyjność
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
 10 punktów – dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 5 punktów – dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 2 punkty – dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00.

Wykluczenia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Aktywność popłaca II

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0040/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju z/s w Dzierżoniowie, ul. Wrocławska 47/34
Koperta z ofertą- data wpływu 09.08.2019r., godz. 9.10
Cena= 200 zł
Liczba wyświetleń: 453