Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup innowacyjnego sprzętu diagnostyki okulistycznej

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

1198718

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować w wersji papierowej i dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
lub elektronicznie na adres: barbara.gorka@solcho.pl
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to 12-09-2019 do godziny 16.00. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16-09-2019 o godzinie 15.00. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną potwierdzone telefonicznie, opublikowane na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.gorka@solcho.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Górka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506179449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Lampa CF X-LINKER (lub równoważna) niezbędna do wykonania zabiegu crosslinking, ma być dostosowana parametrami do możliwości zastosowania nowych związków ryboflawiny umożliwiających wykonanie zabiegu bez konieczności ablacji nabłonka rogówki, ma posiadać zoptymalizowane natężenia do wykonania zabiegu crosslinking.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Żory Miejscowość: Żory

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu inwestycyjnego jest wdrożenie innowacyjnej usługi , która pozwala wykonać zabieg bez konieczności usuwania nabłonka rogówki.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja/parametry techniczne:
1. 5 protokołów pracy
2. Szybka, dostosowana, o niskiej intensywności metoda sieciowania EPI-ON
3. Zabezpieczenie limitu śródbłonka (0,35 mW / 75000cm2) podczas całego leczenia
4. tylko 15 minut moczenia, bez dodatkowego użycia podczas fazy napromieniania
5. może być stosowany nawet na rogówce o wielkości od 350 do 400 mikronów
6. Technologia LED
7. Zintegrowana kamera
8. System kolimacji
9. Ekran dotykowy

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: do 12-09-2019
Termin wyboru oferty: 16-09-2019
Termin realizacji umowy: wrzesień 2019- grudzień 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
2. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
3. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych w treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na wymaganym formularzu (załącznik nr 1 zapytania ofertowego);
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty;
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2);
5. Termin ważności oferty : min. 60 dni liczone od termin składania ofert;
6. Wymagany termin gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
1. Nazwa: Cena netto za wykonanie usługi; Waga kryterium – pkt: 70 pkt.
2. Nazwa: Okres gwarancji; Waga kryterium – pkt: 30 pkt.

Punkty przyznawane będą oddzielnie dla każdej pozycji specyfikacji. Opis stosowania poszczególnych kryteriów oraz wagi poszczególnych kryteriów:

Ad.1. Cena netto za wykonanie usługi
Ocena w ramach powyższego kryterium zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej następujący wzór:
Ocena punktowa = (Cena minimalna/Cena oferowana) x 70 pkt.

Ad.2. Termin realizacji zamówienia
Ocena w ramach powyższego kryterium zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej następujący schemat:
Ocena punktowa = (Gwarancja oferowana/Gwarancja maksymalna) x 30 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem , polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CYWIŃSKI ADAM ŚLĄSKI OŚRODEK LECZENIA CHORÓB OCZU

Adres

Okrężna 11

44-240 Żory

śląskie , Żory

Numer telefonu

324696031

NIP

6351423781

Tytuł projektu

Wdrożenie w ośrodku leczenia chorób oczu innowacyjnych na skalę świata metod diagnostyki i leczenia schorzeń oka

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-014G/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MDT Sp. z o.o. , Kraków, ul. Skośna 12A, 11.09.2019, g. 9.55, cena 83 333,33 zł
Liczba wyświetleń: 124