Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie posadzki betonowej, przemysłowej, utwardzonej.

Data publikacji: 31.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1198519

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przekazana:
a) pocztą e-mail na adres biuro@ntslift.com lub
b) pisemnie (w zamkniętej kopercie) na adres: NTS LIFT spółka cywilna Janusz, Krzysztof Kasperowscy Zabawa 179, 32-020 Wieliczka
a) być opatrzona pieczęcią firmową
b) zawierać datę jej sporządzenia,
c) zawierać adres Wykonawcy,
d) zawierać termin ważności oferty,
e) zawierać cenę całkowitą
f) zawierać termin dostawy,
g) zawierać Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a które stanowi załącznik do niniejszego Zapytania
h) zawierać dokumentację techniczną opisującą przedmiot zamówienia – dokumentacja powinna odnosić się do parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia,
i) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
j) być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Oferta powinna być ważna przez 1 miesiąc od momentu złożenia Oferty. Oferty nieopatrzone datą ważności traktuje się, jako oferty ważne przez 1 miesiąc od momentu wpływu oferty, jako odpowiedź na Zapytanie ofertowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ntslift.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Kasperowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503507439

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie posadzki betonowej przemysłowej o grubości 25 cm z utwardzeniem powierzchniowym dla inwestycji: BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WOD.-KAN., C.O., GAZU, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI I ODPROWADZENIEM WÓD DO ROWU MELIORACYJNEGO ORAZ ZABEZPIECZENIEM SKARPY ROWU I BUDOWĘ UTWARDZONEGO DOJŚCIA I DOJAZDU NA DZIAŁCE NR 91/1, 90/2, 91/2 W M. KOKOTÓW GM. WIELICZKA.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: WIELICZKA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie posadzki betonowej przemysłowej o grubości 25 cm z utwardzeniem powierzchniowym:, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 Poddziałanie 3.4.4: Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie posadzki przemysłowej z betonu C25/30 (dawne oznaczenie B30) o grubości 25 cm z włóknami rozproszonymi stalowymi, wykonaniem prac towarzyszących (m.in. zabezpieczeniem istniejących elementów hali, wykonanie nacięć elewacyjnych) wraz z kompleksowym utwardzeniem powierzchniowym.

Zakres prac oraz rodzaj użytych materiałów określony jest załącznikach nr 1 i 2 z tym zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem, że ich parametry nie będą gorsze niż produktów wskazanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz nie wpłynie to na obniżenie jakości wykonanych prac.
Ułożenie warstwy styropianu XPS700 i miejscowe dozbrojenia są wyłączone z zakresu prac Wykonawcy/Oferenta i będą przygotowane na budowie przed rozpoczęciem właściwych prac.
Czas wykonania Październik 2019. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do wykonania prac w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia przez oferenta możliwości ich wykonania ora ich zakończenia w terminie do 2 dni roboczych od ich rozpoczęcia chyba, że z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe. Prace należy prowadzić w sposób ciągły chyba, że technologia ich wykonania na to nie pozwala.

Gwarancja na całość prac i zastosowane materiały min. 5 lat

Kod CPV

45213250-0

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: październik 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada i wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia zawartego z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie z Wykonawcą jeżeli zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Umowa może zostać zmieniona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wszelkie zmiany umowy/ zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Oferta spełniająca kryteria zapytania przedstawioną na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikami.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz na podstawie dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia, prezentującej w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości parametry wymagane przez zamawiającego, co umożliwi ocenę spełnienia wymogu. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana przez zamawiającego metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty oraz przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• 5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• cena - maks. 100 punktów
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Zasady oceny kryterium „CENA”
Wartość punktowa oceny, wyliczona zostanie według następującego wzoru:

(Najniższa wartość netto oferty wśród otrzymanych ofert x 100 punktów) : Wartość netto badanej oferty


Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która:
• uzyska najwięcej punktów podczas oceny wg kryteriów oceny

Wykluczenia

Podmioty dopuszczone do składania ofert
Do postępowania może zostać dopuszczony Oferent który:
1. Nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo oraz kapitałowo gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez Oferenta.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NTS LIFT SPÓŁKA CYWILNA JANUSZ, KRZYSZTOF KASPEROWSCY

Adres

32-020 Zabawa

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

122880626

Fax

12 349 09 63

NIP

6832080751

Tytuł projektu

Wdrożenie do produkcji nowej konstrukcji windy

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0096/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AMKE Andrzej Kłyś ul. Rudawa 32, 32-031 Gaj
data wpłynięcia: 15.08.2019
cena: 45 300,00 zł + VAT
Liczba wyświetleń: 126