Strona główna
Logo unii europejskiej

usługa świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sala szkoleniowa 21/2019

Data publikacji: 31.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1198518

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

zmiana wszystkich załączników - błędnie załączone z innego zapytania.
zmiana terminu składania ofert
Wydłużono termin składania ofert do 16.08.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie nr 136, lok. IX piętro w godzinach pracy biura (09:00-15:00) albo w wersji elektronicznej jako skan podpisanej oferty na adres: piit.ngo@piit.org.pl w terminie do dnia 15.08.2019 r. do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. W przypadku składania w wersji elektronicznej wybrany wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wersji papierowej (przy podpisaniu umowy).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piit.ngo@piit.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Ostrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

~501957105

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy w zakresie świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Świnoujście Miejscowość: Świnoujście

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy w zakresie świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
usługa polegająca na świadczenie usług hotelarskich, cateringowych oraz sale szkoleniowe na potrzeby szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

5120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana jest 1 sesja 2 dni szkoleniowe w terminie 14-15.11.2019 r. Sesja będzie dwudniowa, po 8 godzin szkoleniowych/dzień (w sumie 16 godzin szkoleniowych).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

wskazano w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

wskazano w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

wskazano w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

wskazano w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Wykluczenia
Zgodnie z zapisem dokumentu „Umowa Partnerstwa 2014-2020 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

wskazano we wzorze umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wskazano w zapytaniu ofertowym

Zamówienia uzupełniające

do 30%

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena oferty – kryterium stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów =
((Cnp/Cbp x 90) + (Cno/Cbo x 90) + (Cnn1/Cbn1 x 90) + (Cnn2/Cbn2 x 90) + (Cns/Cbs x 90))/5
gdzie:
- Cnp – najniższa cena przerwy kawowej spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cbp – cena przerwy kawowej oferty badanej
- Cno – najniższa cena obiadu spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cbo – cena obiadu oferty badanej
- Cnn1 – najniższa cena noclegu w pokoju 1-osobowym spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cbn1 – cena noclegu oferty badanej
- Cnn2 – najniższa cena noclegu w pokoju 2-osobowym spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cbn2 – cena noclegu oferty badanej
- Cns – najniższa cena sali szkoleniowej spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cbs – cena sali szkoleniowej oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Porównywaną ceną będzie łączna cena brutto zapisana w Formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Wykluczenia
Zgodnie z zapisem dokumentu „Umowa Partnerstwa 2014-2020 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 136/IX

02-305 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

6282406

Fax

6285536

NIP

5261289338

Tytuł projektu

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 129