Strona główna
Logo unii europejskiej

RFP 14539 - BPSD – BADANIA FARMAKOKINETYKI (PK), DYSTRYBUCJI DO MÓZGU ORAZ OKREŚLENIA STRUKTUR METABOLITÓW U SZCZURÓW WISTAR W STANDARDZIE NON-GLP

Data publikacji: 29.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1197961

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Termin może ulec zmianie, o czym wszyscy Dostawcy zostaną poinformowani.
2.Każdy Dostawca może złożyć jedną ofertę.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Oferta powinna być sporządzona w pliku arkusza kalkulacyjnego, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 6 nie będą rozpatrywane.
5.Ofertę wraz z Załącznikami należy złożyć w Platformie Zakupowej Adamed pod adresem https://adamed.eb2b.com.pl lub mailem: kamila.zdunek(at)adamed.com.
6.Dodatkowo Oferent może przygotować również dokument oferty w swoim formacie.
7.Dostęp do Platformy Zakupowej Dostawca uzyskuje poprzez proces rejestracji i weryfikacji istnienia firmy. W tym celu należy uzupełnić podstawowe informacje takie jak: kraj, NIP, kod pocztowy, dane kontaktowe, itp.
8.Oferta Dostawcy winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, w sposób czytelny, elektronicznie.
9.Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, cenę (PLN), termin realizacji (czas potrzebny na dostawę podany w dniach), termin płatności.
10.Jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w EUR to zostaną one przeliczane przy zastosowaniu kursu 4,3117 PLN/EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. W przypadku innej waluty, do przeliczenia zostanie przyjęty średni kurs NBP z ostatniego dnia składania ofert.
11.Do oferty należy dołączyć Załącznik od 1 do 6.
12.Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
13.Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
13.1.wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
13.2.zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
Dodatkowe informacje:
1.Zapytanie Ofertowe jest dostępne na Platformie Zakupowej Grupy Adamed na stronie: https://adamed.eb2b.com.pl
2.Login oraz hasło potrzebne do zalogowania się do Platformy Zakupowej zostaną przekazane Dostawcom przez Operatora drogą e-mailową.
3.Wymagania techniczne. W celu bezproblemowej pracy z Platformą Zakupową eB2B https://platforma.eb2b.com.pl/. Użytkownik powinien posiadać co najmniej następujące możliwości techniczne:
a.komputer PC lub MAC z procesorem 1GHz lub szybszym i minimum 512 MB RAM,
b.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1Mb/s,
c.przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. IE 9.0+ lub Mozilla Firefox 24+ lub Chrome 26+lub Safari 5+,
4.Postępowanie zostanie powtórzone jedynie w wypadku niemożliwości jego przeprowadzenia z winy Operatora lub Zamawiającego. Problemy techniczne po stronie Dostawców nie będą miały wpływu na bieg postępowania.
5.Dokumenty należy umieszczać na platformie https://adamed.eb2b.com.pl/ w sekcji Załączniki przedmiotowego postępowania. Rozmiar kompletu wczytywanych dokumentów nie może przekroczyć 7MB. Dokumenty formacie PDF (skan) wczytywane do systemu muszą być odpowiedniej jakości minimum 180 dpi, czarnobiałe (umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie).
6.Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi Platformy Zakupowej dostępnej w zakładce Instrukcje po zalogowaniu.
7.Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz konfiguracja każdego z etapów postępowania będzie przedstawiona w Platformie Zakupowej i może ulegać zmianie o czym wszyscy zainteresowani Wykonawcy będą niezwłocznie powiadamiani drogą e-mailową przez system.
8.Pomoc techniczna podczas postępowania. Podczas postępowania wykonawca może skorzystać z pomocy technicznej pod numerem telefonu: +48223783970, +48222584861, +48224281928.
Szczegółowa instrukcja obsługi, zawarta jest w zakładce, „Mój profil / Pomoc”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Zdunek - Kierownik Zespołu Kategorii Zakupowych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

00 48 513 000 228

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są badania farmakokinetyczne, dystrybucji do mózgu oraz określenia struktur metabolitów dla jednego związku badanego.
Sponsorem badania (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A.
Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności (w przypadku oferentów, z którymi umowa ta nie została zawarta już wcześniej), stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Podpisaną umowę o poufności należy przesłać na adres e-mail: kamila.zdunek(at)adamed.com.pl lub pocztą na adres: Kamila Zdunek, Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polska.
1. Szczegóły opisano w Załączniku 2, dostępnym po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA). Następujące aktywności wchodzą w zakres planowanych usług:
• Profil farmakokinetyczny oraz dystrybucję do mózgu badanego związku należy określić po podaniu doustnym (dożołądkowym, p.o.) u szczurów Wistar (szczegółowe warunki poniżej):
o Badanie zależności stężenia od czasu:
- 7 punktów czasowych (0,5h, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h)
- 7 grup zwierząt (jedna grupa na każdy punkt czasowy)
- 6 zwierząt na grupę
- Dawka: 10 mg/kg/10 mL p.o.
- Całkowita liczba próbek osocza: 42
- Całkowita liczba próbek mózgu: 42
o Badanie zależności stężenia od dawki:
- Dawki: 0.3, 1.0, 3.0, 30.0, 100.0 mg/kg/10 mL p.o.
- 5 grup zwierząt (jedna grupa na każdą dawkę)
- 6 zwierząt na grupę
- Jeden punkt czasowy: Tmax – czas, po którym związek osiągnie stężenie maksymalne, określony na podstawie badania zależności stężenia od czasu
- Całkowita liczba próbek osocza: 30
- Całkowita liczba próbek mózgu: 30
o Badanie po podaniu 10-dniowym:
- 9 grup zwierząt (dla dni 2-10)
- 6 zwierząt na grupę
- Dawka: 10 mg/kg/10 mL p.o.
- Sześć szczurów - 1 grupa - będzie uśmiercana codziennie, począwszy od dnia drugiego do dnia dziesiątego po podaniu związku w odpowiednim punkcie czasowym (ustalonym na podstawie wcześniejszych badań). Pobierane będą próbki zarówno osocza jak i mózgu.
- Całkowita liczba próbek osocza: 54
- Całkowita liczba próbek mózgu: 54
• Badanie pozwalające na określenie struktur metabolitów związku badanego.
W celu znalezienia głównych metabolitów (M1, M2, M3, ...), metabolity powinny być oznaczane w:
- Jednym punkcie czasowym, wybranym na podstawie badania szybkości ubytku związku macierzystego
- Sześciu dawkach: 0.3, 1.0, 3.0, 10.0, 30.0, 100.0 mg/kg/10 mL p.o. – w badaniu należy użyć próbek krwi i mózgu pochodzących z badań zależności stężenia od czasu (dla dawki 10 mg/kg/10 mL) oraz zależności stężenia od dawki (dla pozostałych dawek)
- Jednej dawce - 10 mg/kg/10 mL p.o. – w badaniu należy użyć próbek krwi i mózgu pochodzących z badania po podaniu 10-dniowym

2. Wymagane rezultaty
Dla badań farmakokinetyki oraz dystrybucji do mózgu:
• Dostarczenie szczegółowych raportów zawierających określone parametry farmakokinetyczne do poszczególnych badań, dane podsumowujące oraz główne wnioski z przeprowadzonych badań, a także opisy procedur.
Dla badania określającego struktury metabolitów:
• Dostarczenie szczegółowych raportów zawierających chromatogramy LC-MS dla związku wyjściowego oraz metabolitów wraz z ich widmami MS i MS/MS, danymi podsumowującymi i głównymi wnioskami z przeprowadzonych badań, a także opisami procedur. Uzyskane dane powinny być przedstawione w tabeli podsumowującej, która będzie zawierała następujące informacje: • Dokładną masa eksperymentalną (m/z) • Błąd masy (ppm) • Czas retencji • Obszar bezwzględny • Procent powierzchni • Przesunięcie masy (Da).

3. Zezwala się na wprowadzenie przez Zamawiającego drobnych zmian w zamówieniu dotyczących zakresu eksperymentów lub analiz, jednakże nie przekraczających ram tego zapytania ofertowego.
4. Termin realizacji do 31 października 2019.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: nowodworski Miejscowość: Pieńków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia są badania farmakokinetyczne, dystrybucji do mózgu oraz określenia struktur metabolitów dla jednego związku badanego.
Sponsorem badania (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A.
Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności (w przypadku oferentów, z którymi umowa ta nie została zawarta już wcześniej), stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Podpisaną umowę o poufności należy przesłać na adres e-mail: kamila.zdunek(at)adamed.com.pl lub pocztą na adres: Kamila Zdunek, Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polska.
1. Szczegóły opisano w Załączniku 2, dostępnym po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA). Następujące aktywności wchodzą w zakres planowanych usług:
• Profil farmakokinetyczny oraz dystrybucję do mózgu badanego związku należy określić po podaniu doustnym (dożołądkowym, p.o.) u szczurów Wistar (szczegółowe warunki poniżej):
o Badanie zależności stężenia od czasu:
- 7 punktów czasowych (0,5h, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h)
- 7 grup zwierząt (jedna grupa na każdy punkt czasowy)
- 6 zwierząt na grupę
- Dawka: 10 mg/kg/10 mL p.o.
- Całkowita liczba próbek osocza: 42
- Całkowita liczba próbek mózgu: 42
o Badanie zależności stężenia od dawki:
- Dawki: 0.3, 1.0, 3.0, 30.0, 100.0 mg/kg/10 mL p.o.
- 5 grup zwierząt (jedna grupa na każdą dawkę)
- 6 zwierząt na grupę
- Jeden punkt czasowy: Tmax – czas, po którym związek osiągnie stężenie maksymalne, określony na podstawie badania zależności stężenia od czasu
- Całkowita liczba próbek osocza: 30
- Całkowita liczba próbek mózgu: 30
o Badanie po podaniu 10-dniowym:
- 9 grup zwierząt (dla dni 2-10)
- 6 zwierząt na grupę
- Dawka: 10 mg/kg/10 mL p.o.
- Sześć szczurów - 1 grupa - będzie uśmiercana codziennie, począwszy od dnia drugiego do dnia dziesiątego po podaniu związku w odpowiednim punkcie czasowym (ustalonym na podstawie wcześniejszych badań). Pobierane będą próbki zarówno osocza jak i mózgu.
- Całkowita liczba próbek osocza: 54
- Całkowita liczba próbek mózgu: 54
• Badanie pozwalające na określenie struktur metabolitów związku badanego.
W celu znalezienia głównych metabolitów (M1, M2, M3, ...), metabolity powinny być oznaczane w:
- Jednym punkcie czasowym, wybranym na podstawie badania szybkości ubytku związku macierzystego
- Sześciu dawkach: 0.3, 1.0, 3.0, 10.0, 30.0, 100.0 mg/kg/10 mL p.o. – w badaniu należy użyć próbek krwi i mózgu pochodzących z badań zależności stężenia od czasu (dla dawki 10 mg/kg/10 mL) oraz zależności stężenia od dawki (dla pozostałych dawek)
- Jednej dawce - 10 mg/kg/10 mL p.o. – w badaniu należy użyć próbek krwi i mózgu pochodzących z badania po podaniu 10-dniowym

2. Wymagane rezultaty
Dla badań farmakokinetyki oraz dystrybucji do mózgu:
• Dostarczenie szczegółowych raportów zawierających określone parametry farmakokinetyczne do poszczególnych badań, dane podsumowujące oraz główne wnioski z przeprowadzonych badań, a także opisy procedur.
Dla badania określającego struktury metabolitów:
• Dostarczenie szczegółowych raportów zawierających chromatogramy LC-MS dla związku wyjściowego oraz metabolitów wraz z ich widmami MS i MS/MS, danymi podsumowującymi i głównymi wnioskami z przeprowadzonych badań, a także opisami procedur. Uzyskane dane powinny być przedstawione w tabeli podsumowującej, która będzie zawierała następujące informacje: • Dokładną masa eksperymentalną (m/z) • Błąd masy (ppm) • Czas retencji • Obszar bezwzględny • Procent powierzchni • Przesunięcie masy (Da).

3. Zezwala się na wprowadzenie przez Zamawiającego drobnych zmian w zamówieniu dotyczących zakresu eksperymentów lub analiz, jednakże nie przekraczających ram tego zapytania ofertowego.
4. Termin realizacji do 31 października 2019.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są badania farmakokinetyczne, dystrybucji do mózgu oraz określenia struktur metabolitów dla jednego związku badanego.
Sponsorem badania (Zamawiającym) jest firma Adamed Pharma S.A.
Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności (w przypadku oferentów, z którymi umowa ta nie została zawarta już wcześniej), stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Podpisaną umowę o poufności należy przesłać na adres e-mail: kamila.zdunek(at)adamed.com.pl lub pocztą na adres: Kamila Zdunek, Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, Polska.
1. Szczegóły opisano w Załączniku 2, dostępnym po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (NDA). Następujące aktywności wchodzą w zakres planowanych usług:
• Profil farmakokinetyczny oraz dystrybucję do mózgu badanego związku należy określić po podaniu doustnym (dożołądkowym, p.o.) u szczurów Wistar (szczegółowe warunki poniżej):
o Badanie zależności stężenia od czasu:
- 7 punktów czasowych (0,5h, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h)
- 7 grup zwierząt (jedna grupa na każdy punkt czasowy)
- 6 zwierząt na grupę
- Dawka: 10 mg/kg/10 mL p.o.
- Całkowita liczba próbek osocza: 42
- Całkowita liczba próbek mózgu: 42
o Badanie zależności stężenia od dawki:
- Dawki: 0.3, 1.0, 3.0, 30.0, 100.0 mg/kg/10 mL p.o.
- 5 grup zwierząt (jedna grupa na każdą dawkę)
- 6 zwierząt na grupę
- Jeden punkt czasowy: Tmax – czas, po którym związek osiągnie stężenie maksymalne, określony na podstawie badania zależności stężenia od czasu
- Całkowita liczba próbek osocza: 30
- Całkowita liczba próbek mózgu: 30
o Badanie po podaniu 10-dniowym:
- 9 grup zwierząt (dla dni 2-10)
- 6 zwierząt na grupę
- Dawka: 10 mg/kg/10 mL p.o.
- Sześć szczurów - 1 grupa - będzie uśmiercana codziennie, począwszy od dnia drugiego do dnia dziesiątego po podaniu związku w odpowiednim punkcie czasowym (ustalonym na podstawie wcześniejszych badań). Pobierane będą próbki zarówno osocza jak i mózgu.
- Całkowita liczba próbek osocza: 54
- Całkowita liczba próbek mózgu: 54
• Badanie pozwalające na określenie struktur metabolitów związku badanego.
W celu znalezienia głównych metabolitów (M1, M2, M3, ...), metabolity powinny być oznaczane w:
- Jednym punkcie czasowym, wybranym na podstawie badania szybkości ubytku związku macierzystego
- Sześciu dawkach: 0.3, 1.0, 3.0, 10.0, 30.0, 100.0 mg/kg/10 mL p.o. – w badaniu należy użyć próbek krwi i mózgu pochodzących z badań zależności stężenia od czasu (dla dawki 10 mg/kg/10 mL) oraz zależności stężenia od dawki (dla pozostałych dawek)
- Jednej dawce - 10 mg/kg/10 mL p.o. – w badaniu należy użyć próbek krwi i mózgu pochodzących z badania po podaniu 10-dniowym

2. Wymagane rezultaty
Dla badań farmakokinetyki oraz dystrybucji do mózgu:
• Dostarczenie szczegółowych raportów zawierających określone parametry farmakokinetyczne do poszczególnych badań, dane podsumowujące oraz główne wnioski z przeprowadzonych badań, a także opisy procedur.
Dla badania określającego struktury metabolitów:
• Dostarczenie szczegółowych raportów zawierających chromatogramy LC-MS dla związku wyjściowego oraz metabolitów wraz z ich widmami MS i MS/MS, danymi podsumowującymi i głównymi wnioskami z przeprowadzonych badań, a także opisami procedur. Uzyskane dane powinny być przedstawione w tabeli podsumowującej, która będzie zawierała następujące informacje: • Dokładną masa eksperymentalną (m/z) • Błąd masy (ppm) • Czas retencji • Obszar bezwzględny • Procent powierzchni • Przesunięcie masy (Da).

3. Zezwala się na wprowadzenie przez Zamawiającego drobnych zmian w zamówieniu dotyczących zakresu eksperymentów lub analiz, jednakże nie przekraczających ram tego zapytania ofertowego.
4. Termin realizacji do 31 października 2019.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Październik 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. Ta oferta jest skierowana do podmiotów posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji podobnych usług, gdzie:
1.1. Z powodzeniem przeprowadzono badań farmakokinetycznych, dystrybucji do mózgu oraz określenia struktur metabolitów.
1.2. Dla powyższych wymagań doświadczenie winno być zademonstrowane poprzez przedłożenie pozytywnych referencji lub opinii od przynajmniej 2 klientów z ostatnich trzech lat (Załącznik 4)
2. Ta oferta jest skierowana do podmiotów:
2.1. posiadających w pełni wyposażone laboratoria wraz z odpowiednimi narzędziami i specjalną aparaturą pozwalająca na pomyślne przeprowadzenie wszystkich wnioskowanych zadań,
2.2. Wspomniane powyżej wymagania (4.1) powinny być udowodnione odpowiednią dokumentacją potwierdzającą techniczną zdolność do wykonania projektu (Załącznik 5).

Dodatkowe warunki

Wybór Wykonawcy i sposób ogłaszania:
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści w bazie konkurencyjności, na stronie www.adamed.com.pl, a także wyśle do każdego Oferenta, który złożył swoją ofertę.
Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
3. Złożenie wniosku o rejestrację w postępowaniu lub oferty jest równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń wszystkich warunków postępowania.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.
5. W toku dokonywania oceny złożonych wniosków Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
6. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
7. Zamawiający rezerwuje prawo do nagrywania dźwięku podczas spotkań technicznych z dostawcami. Przesłanie oferty będzie traktowane jako udzielenie zgody na nagrywanie spotkań.
8. Zamawiający dopuszcza negocjacje warunków umowy z Wykonawcą, w ograniczonym zakresie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert z Wykonawcą, którego oferta ma największą liczbę punktów, zwłaszcza gdy cena oferowana przez Wykonawcę przekracza budżet przeznaczony przez instytucję zamawiającą do wykonania zamówienia. Negocjacje mogą mieć kilka kolejnych rund z możliwością zaproszenia oferenta do złożenia zaktualizowanej oferty po każdej rundzie negocjacji.

Współpraca i komunikacja w trakcie przetargu
1. Wszelkie pytania należy składać za pomocą Platformy Zakupowej zakładka Pytania/Odpowiedzi przedmiotowego postępowania lub mailem: kamila.zdunek(at)adamed.com do dnia 10.08.2019r.
2. Wszelkie odpowiedzi będą udzielane Wykonawcom za pomocą Platformy Zakupowej zakładka Pytania/Odpowiedzi przedmiotowego postępowania.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w poniedziałek-piątek w godzinach 09:00-17:00 jest: Kamila Zdunek [kamila.zdunek(at)adamed.com].

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ziszczenia się konieczności zmiany wskazanego w ofercie/umówionego zakresu robót wynikającej z:
1. koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
2. konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
3. konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
4. ograniczeń finansowych po stronie Zamawiającego powodujących konieczność ograniczenia zakresu prac ujętych w ofercie,
5. koniecznych lub uzasadnionych zmian terminu i warunków dostawy przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

załączniki wyszczególnione w treści postępwoania

Zamówienia uzupełniające

Możliwe jest składanie uzupełniających zamówień wybranemu Oferentowi wyłącznie, jeśli są one zgodne z głównym celem niniejszej umowy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia. Propozycja / oferta zawiera wszystkie powiązane koszty (np. Surowce, dodatkowe usługi, licencje itp.).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem.
2. Kryteria wyboru ofert:
a. Cena netto (PLN/EUR), waga kryterium - 70% całościowej oceny,
b. Termin realizacji (deklarowany czas potrzebny na realizację, wyrażony w dniach) - 30% całościowej oceny. W przypadku podania różnych terminów lub przedziałów czasowych, za Termin realizacji zostanie uznany najdłuższy deklarowany.
W przypadku podania różnych terminów lub przedziałów czasowych, za Termin realizacji zostanie uznany najdłuższy deklarowany.
3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:

Cena 70% - cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x 70% = ilość punktów
Termin realizacji 30% - najkrótszy czas / czas oferty badanej x 100 x 30% = ilość punktów

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
5. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.

Wykluczenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu spełnienia tego warunku Dostawca zobowiązany jest do przesłania wraz z ofertą podpisanego oświadczenia o braku powiązań (Załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Przed otrzymaniem poufnych informacji, wymagane jest podpisanie Umowy o Zachowaniu Poufności z Adamed Pharma S.A (Załącznik 1)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ADAMED SP. Z O.O.

Adres

05-152 Pieńków

mazowieckie , nowodworski

Numer telefonu

+48 513 000 101

Fax

22 751 84 67

NIP

5251032201

Tytuł projektu

Opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0108/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KreaMedica Inc
adres:
2961 Rue de l'Écu
Montréal
H4R 3G8
Kanada
data oferty: 08.08.2019
cena oferty: 53 969,00 EUR
Liczba wyświetleń: 128