Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Wysokosprawna kogeneracja jako jeden z procesów wdrażania niskoemisyjnych źródeł energii w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów”

Data publikacji: 26.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2019

Numer ogłoszenia

1197657

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie pisemnej, zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 09 sierpnia 2019 roku do godziny 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za moment złożenia oferty uznaje się moment jej doręczenia Zamawiającemu. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego: Port Lotniczy Szczecin – Goleniów, Glewice 1A, 72-100 Goleniów, sekretariat - pokój nr 235

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Dziadosz,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 4817610

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji i nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. Usługi, dostawy oraz roboty budowlane podlegające usłudze nadzoru inwestorskiego, polegające na wykonaniu instalacji wysokosprawnej kogeneracji (instalacja) wytwarzającej energię elektryczną i ciepło zasilanej gazem ziemnym, włączenie jej w układ energetyczny i cieplny Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów, są prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”, stąd nadzór inwestorski będzie obejmował etap projektowania oraz dostawy i robót budowlanych wraz z uruchomieniem ww. instalacji.
Nadzór inwestorski sprawowany będzie w branżach:
 konstrukcyjno - budowlanej,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 oraz innych wynikających z dokumentacji projektowej.
Opis oraz zakres inwestycji objętej nadzorem inwestorskim, przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
Lokalizacja prowadzenia inwestycji: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów w Glewicach, Glewice 1a.
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia, w tym: obowiązki Wykonawcy, sposób realizacji zamówienia, odbiory usług, warunki płatności, warunki ewentualnej zmiany umowy, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Glewice 1A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem ustanowienia nadzoru inwestorskiego jest dbałość o interesy inwestora oraz dopilnowanie, by wszystkie prace przebiegały zgodnie programem funkcjonalno-użytkowym oraz sporządzonym na jego podstawie projektem budowlanym i wymogami prawa budowlanego przez doradztwo merytoryczne oraz obecność inspektora nadzoru na budowie. Nadzór inwestorski w tym zakresie będzie polegał głownie na: ocenie zgodności projektu budowlanego z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, ocenie zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w czasie budowy,
kontroli i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu (np. sprawdzenie zbrojenia konstrukcji przed zabetonowaniem), uczestniczeniu w próbach, odbiorach technicznych instalacji, próbach urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad powstałych w trakcie robót budowlanych, kontrolowanie rozliczeń budowy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji i nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. Usługi, dostawy oraz roboty budowlane podlegające usłudze nadzoru inwestorskiego, polegające na wykonaniu instalacji wysokosprawnej kogeneracji (instalacja) wytwarzającej energię elektryczną i ciepło zasilanej gazem ziemnym, włączenie jej w układ energetyczny i cieplny Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów, są prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”, stąd nadzór inwestorski będzie obejmował etap projektowania oraz dostawy i robót budowlanych wraz z uruchomieniem ww. instalacji.
Nadzór inwestorski sprawowany będzie w branżach:
-konstrukcyjno - budowlanej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
-oraz innych wynikających z dokumentacji projektowej.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby inspektor nadzoru w zakresie robót budowlanych w branży elektrycznej był koordynatorem zespołu inwestorskiego.
Opis oraz zakres inwestycji objętej nadzorem inwestorskim, przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:
Etap I obejmujący następujące zadania:
-Weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę roboty budowlanej;
-Weryfikacja warunków wydanych przez operatora sieci dystrybucyjnej (dalej: OSD) i ocena ich zgodności z projektem;
Usługi dla tego etapu kończą się wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowlanego (jeśli dotyczy) przez wykonawcę roboty budowlanej.
Etap II obejmuje następujące zadania i prace z nimi związane:
-Wielobranżowy nadzór inwestorski w nad dostawami i robotami budowlanymi;
-Nadzór przy przeprowadzaniu testów i rozruchu zgodnie z procedurą odbiorową;
-Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;
-Odbiór końcowy przedmiotu inwestycji.
Lokalizacja prowadzenia inwestycji: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów w Glewicach, Glewice 1a.
Inne wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia również w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę roboty budowlanej.
Wykonawca obowiązany będzie uczestniczyć w spotkaniach roboczych w celu omówienia stanu realizacji projektu oraz innych przypadkach, które tego wymagają. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca będzie świadczył ograniczone usługi związane z nadzorem inwestorskim w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę roboty budowlanej. Czynności te będą polegać na uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych oraz w przypadku wystąpienia wad, sporów czy innych zdarzeń, które wymagają uczestnictwa osób do nadzoru.
Wykonawca składający ofertę musi dysponować osobą posiadającą aktualną kartę dostępu czasowego przez cały czas wykonywania robót na terenie portu, która będzie asystowała osobom wykonującym czynności nadzoru na terenie Portu. Jeśli Wykonawca nie będzie dysponował w czasie wykonywania usługi nadzoru na ternie Portu osobą posiadającą aktualną kartę dostępu czasowego, Inwestor zapewni asystę osoby posiadającej aktualną kartę dostępu czasowego odpłatnie, w stawce 30,00 zł / h asysty netto, co Wykonawca winien uwzględnić w cenie jego oferty.
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia, w tym: obowiązki Wykonawcy, sposób realizacji zamówienia, odbiory usług, warunki płatności, warunki ewentualnej zmiany umowy, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71247000-1 – Nadzór nad robotami i budowlanymi;
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją;
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane.

Harmonogram realizacji zamówienia

Nadzór prowadzony będzie wraz z postępem usług, dostaw i robót budowlanych. Planowany termin zakończenia opiewa na 31 grudnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia Wykonawcom warunku w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia Wykonawcom warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia Wykonawcom warunku w zakresie potencjału technicznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym w postaci:
2.1. Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego – inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), który posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień, w tym co najmniej jedną realizację w funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej wykonanie układu kogeneracji lub trigeneracji w okresie ostatnich 5 lat.
2.2. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65), posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień, w tym co najmniej jedną realizację budowy systemu kogeneracyjnego.
3. Zamawiający dopuszcza łączeni ww. funkcji przez jedną osobę.
4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy Zamawiający szczegółowo opisał w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego;
c) Oświadczenie spełnieniu wymagań dot. RODO wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy);
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia oraz kryterium „doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru” wg Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego;
e) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
f) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii;
g) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta lub inne dokumenty podpisane będą przez Pełnomocnika, złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii;
h) Zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku korzystania z takich zasobów do realizacji zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
1.1. Cena (brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - K1 - waga 85% Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 85 punktów i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

najniższa cena oferty
K1 = ------------------------------ x 85 pkt.
cena badanej oferty

1.2. Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru budowlanego – K2 – 15%: punkty zostaną przyznane za posiadane doświadczenie koordynatora na podstawie złożonych informacji w wykazie osób - Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższym wskazaniem:
Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru Liczba punków
1 wykonana usługa 0 pkt
2 wykonane usługi 5 pkt
3 wykonane usługi 10 pkt
4 wykonane usługi i więcej 15 pkt
gdzie jako punktowane doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru budowlanego liczy się pełnienie wielokrotne przez osobę wyznaczoną od pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru budowlanego w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składani ofert funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w inwestycji obejmującej wykonanie układu kogeneracji lub trigeneracji powyżej minimum (jednokrotności) opisanego rozdziale 5 ust. 2.1. niniejszego zapytania ofertowego.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (K). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób: K = K1 + K2.
3. Oferta może maksymalnie uzyskać to 100 punktów, na które składa się: 85 punktów z kryterium Cena, 15 punktów z kryterium Doświadczenie koordynatora inspektorów nadzoru.

Wykluczenia

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Podstawą wykluczenia Wykonawcy będzie niewykazanie spełniania ww. warunków udziału.
9. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium „spełnia/nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

72-100 Glewice

zachodniopomorskie , goleniowski

Numer telefonu

914817610

Fax

914183383

NIP

8561598200

Tytuł projektu

Wysokosprawna kogeneracja jako jeden z procesów wdrażania niskoemisyjnych źródeł energii w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów.

Numer projektu

RPZP.02.12.00-32-A005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W odpowiedz na zapytanie ofertowe złożono dwie oferty. Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 36.900,00 zł. Najkorzystniejsza ze złożonych ofert opiewa na kwotę 227.550,00 zł, co przekracza kwotę, jaką może przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 386