Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na nabycie systemu rejestracji zdarzeń produkcyjnych na potrzeby firmy Expom S.A. z siedzibą w Kurzętniku w ramach projektu pt. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne kluczem do wzrostu konkurencyjności w przedsiębiorstwie "Expom S.A."

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1197250

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto.
3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dnia 15.08.2019r.
6. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą, uruchomieniem, przeprowadzeniem prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.08.2019r roku w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: expom@expom.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna minimum do 30.12.2019 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

expom@expom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrianna Kuhn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 56 4742243

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie systemu rejestracji zdarzeń produkcyjnych na potrzeby firmy Expom S.A. z siedzibą w Kurzętniku w ramach projektu pt. „Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne kluczem do wzrostu konkurencyjności w przedsiębiorstwie "Expom S. A."” realizowanego w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: nowomiejski Miejscowość: Kurzętnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest wyłonienie firmy odpowiedzialnej za wykonanie i wdrożenie systemu rejestracji zdarzeń produkcyjnych na potrzeby firmy Expom S.A. z siedzibą w Kurzętniku w ramach projektu pt. „Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne kluczem do wzrostu konkurencyjności w przedsiębiorstwie "Expom S.A."” realizowanego w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie systemu rejestracji zdarzeń produkcyjnych w oparciu o kody kreskowe wraz z wdrożeniem, przeniesieniem danych z istniejącego systemu rejestracji zdarzeń produkcyjnych w Spółce, integracji na poziomie wymiany tabel, baz danych z istniejącym systemem informatycznym w Expom S.A.
2. Kryteria moduł rejestracji czasu pracy na halach

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

2.1. Wymagania w zakresie rejestracji zdarzeń
System powinien dawać możliwości zastosowania na: produkcji, kontroli jakości, księgowości, w logistyce. System powinien zapewnić działanie w czasie rzeczywistym, przez automatyczne gromadzenie i transport danych do systemów ERP (automatic data accumulation and transfer ). Odczytanie danych w czasie rzeczywistym powinno być możliwe na kilka sposobów: skanowanie kodów kreskowych z zastosowaniem czytnika, lub przez pracę na terminalu, tablecie z ekranem dotykowym, czy wprowadzone z klawiatury. System powinien odczytywać dowolnie zdefiniowane wg potrzeb, sekwencje o dowolnej ilości kodów kreskowych, dowolnego typu kodu.
Sposób pracy z urządzeniem powinien być zależny od stanowiska pracy oraz czynności - zdarzeń które na tym stanowisku się odbywają. Konfiguracja sekwencji pracy ma być elastyczna, wg potrzeb, ma być możliwa do dokonania podczas wdrożenia oraz późniejsze zmiany - dopasowania. Zarejestrowane dane oraz odpowiedzi z bazy danych, mają prezentowane na ekranie monitora, wyświetlacza. Opcjonalnie powinna być możliwość edycje danych odczytanych czytnikiem i ich korektę, dopisanie. Po zakończeniu rejestracji zdarzenia, System powinien przesyłać dane odczytów do bazy danych oraz do istniejącego w firmie systemu informatycznego. System powinien mieć możliwość rejestrowania statusów, stanów, które stanowią podstawę do wyświetlania komunikatów na określonych ekranach w halach, czy w biurze, lub będą odrębnie raportowane.
2.2. Wymagania w zakresie integracji (transportu danych) do systemu ERP
System rejestracji zdarzeń i transportu danych, musi być zintegrowany z istniejącym w Spółce systemem informatycznym.
Moduł Integracja musi opierać się na dwukierunkowej wymianie danych z kontrolą poprawności komunikacji i zapisu danych w bazach danych. Obszary podstawowe przewidziane do automatyzacji rejestracji prac, tym samym niezbędne do integracji z systemem ERP to : czas pracy na zlecenia produkcyjne, wg stanowiska pracy, operacji technologicznej, pracownika; operacje kontroli jakości oraz wyniki tej kontroli, operacje wydania materiałów z magazynu do produkcji, w koszty, do kooperacji, operacje powrotu z kooperacji. Moduł Integracji musi mieć możliwość monitorowania i korekty przebiegu procesów oraz śledzenia
2.3. Wymagania w zakresie komunikowania i informowania, wydruku, w tym kodów kreskowych
Poza prezentacja zarejestrowanych danych na ekranie monitora, wyświetlacza, System powinien umożliwiać wyświetlania zdefiniowanych komunikatów i informacji kontekstowych dla danego urządzenia, zalogowanego pracownika, widocznych jako wygaszacz, albo na żądanie. Niezbędne jest, aby funkcje komunikowania i informowania mogły być uruchomione na dedykowanych wyłącznie w tych celach urządzeniach wielkoformatowych. Oczekujemy, aby definiowanie komunikatów opierało się na danych zdarzeń, danych systemu informatycznego Spółki i wynikało z zastosowania rozbudowanych algorytmów określonych na etapie wdrożenia.
2.4. Wymagania w zakresie wydruku, w tym kodów kreskowych
System powinien umożliwiać wydruk list danych z dowolnej bazy danych, w tym z kodami kreskowymi, w szczególnym przypadku pojedynczych danych. Wydruki powinny być uruchamiane na żądanie, w tym przez wskazanie kodem kreskowym. Układ danych na wydruku musi być definiowalny. w zakresie licencji musi być dostępne definiowanie wydruków przez użytkownika - kreator. Obsługa wydruków powinna być dostępna dla wszystkich operatorów systemu rejestracji zdarzeń.
2.5.Wymagania techniczne
System powinien pracować w technologii Klient- Serwer w sieci komputerowej typu LAN, w tym w obszarach Wi-Fi. Baza danych typu Microsoft SQL. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia wniesienie, uruchomienie, montaż, przeprowadzenie prób, testów i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
3. Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch dokona Wykonawca w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca w trakcie odbioru Przedmiotu zamówienia dokona minimum 2 dniowego instruktażu obsługi Przedmiotu zamówienia dla co najmniej 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi prawidłowego wykorzystania i utrzymania Przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu zabezpieczenia.
6. W razie wskazania w opisie Przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia (jeśli odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
7. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
8. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty:
a. instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim (2 egzemplarze),
b. dokument gwarancyjny
9. Gwarancja: okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego – minimum 12 miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w formularzu ofertowym. Wskazanie gwarancji niższej niż 12 miesięcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. Termin gwarancji podlega ocenie zgodnie z opisem w rozdziale VII Zapytania ofertowego.
10. Czas maksymalny usunięcia awarii przez serwis wynosi 2 dni robocze. Czas usunięcia awarii rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia awarii.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy) – do 18 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym jest termin dokonania odbioru, w którym Przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru Przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający jako doświadczenie rozumie dostawę bez zastrzeżeń przez Wykonawcę w okresie ostatnich 24 miesięcy minimum 2 systemów spełniających parametry określone w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający jako doświadczenie rozumie dostawę bez zastrzeżeń przez Wykonawcę w okresie ostatnich 24 miesięcy minimum 2 systemów spełniających parametry określone w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
7. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
PODSTAWOWE WARUNKI UMOWY
1. Kary umowne:
1) 0,5% za każdy pełen tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5% od całości wartości netto umowy kupna – sprzedaży
2) Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.
2. Finansowanie:
1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty.
2) Zamawiający przewiduje następujące płatności:
a) 30 % wartości netto zamówienia po podpisaniu umowy – wypłacone do 14 dni
b) 60 % wartości netto zamówienia wypłacone na dwa tygodnie przed dostawą urządzenia do siedziby Zamawiającego
c) 10 % wartości netto zamówienia po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia
3) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
4) Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie prac bez wad i usterek lub potwierdzający usunięcie wszystkich wad i usterek.

Warunki zmiany umowy

ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
6) wystąpienia siły wyższej,
7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
8) konieczność zrealizowania projektu o dofinasowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
9) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a. formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
b. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2),
c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3),
d. parametry techniczno-użytkowe (Załącznik 4).

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z warunkami zmiany umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM WAGA (pkt)
Wartość netto 80
Czas usunięcia awarii 20

a) Wartość netto – Pc

Punktacja za wartość netto będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = (Cn x 80) / Cb

gdzie:
Pc – otrzymane punkty za kryterium wartość netto
Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
80 – waga kryterium wartość netto
Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

b) Czas usunięcia awarii – Ps
W kryterium czas usunięcia awarii Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym czas usunięcia awarii przez serwis w dni roboczych dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, że maksymalny usunięcia awarii przez serwis wynosi 2 dni robocze. Czas usunięcia awarii rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia awarii.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę czasu usunięcia awarii dłuższego niż 2 dni robocze, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „czas usunięcia awarii” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Ps = (Gb x 20) / Gn

gdzie:
Ps – otrzymane punkty za kryterium czas usunięcia awarii
Gb – najkrótszy czas usunięcia awarii zaproponowany przez Oferentów
20 – waga kryterium czasu usunięcia awarii
Gn – długość czasu usunięcia awarii zaproponowanych przez badanego Oferenta

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże czasu usunięcia awarii w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a czas usunięcia awarii zostaje ustalony na 2 dni robocze od następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia awarii.
Oferta za kryterium „czas usunięcia awarii ” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EXPOM S.A.

Adres

Henryka Sienkiewicza 19

13-306 Kurzętnik

warmińsko-mazurskie , nowomiejski

Numer telefonu

564742243

Fax

+48564724251

NIP

8770001695

Tytuł projektu

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa EXPOM S.A.”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0136/17-00

Inne źródła finansowania

Nabycie systemu rejestracji zdarzeń produkcyjnych na potrzeby firmy Expom S.A. z siedzibą w Kurzętniku w ramach projektu pt. „Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne kluczem do wzrostu konkurencyjności w przedsiębiorstwie "Expom S.A."” realizowanego w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

InfoPower Sp. z o.o ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg
data wpłynięcia: 12 sierpnia 2019r.
Cena: 62 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 101