Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego

Data publikacji: 20.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1196580

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

treść zamówienia uległa zmianie:
1/ zmianie uległ termin składania
2/ doprecyzowanie zapisu o możliwości/braku możliwości składania ofert częściowych
3/ kadry realizującej wsparcie

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami , w terminie do 14 sierpnia 2019 r. poprzez email: d.balcerzak@asesor.edu.pl z dopiskiem w tytule: oferta-szkolenie lub pocztą/osobiście na adres siedziby 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 506 050 706
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem informacyjnym

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.balcerzak@asesor.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Balcerzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506050706

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. „Specjaliści na rynku pracy” poradnictwa specjalistycznego . Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach objętych programem rewitalizacji, - 32 mieszkańców Hrubieszowa i okolic
Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego łącznie 192 godzin które zostało podzielone na:
- wsparcie prawno – obywatelskie 96 godzin i
- wsparcie psychologiczne 96 godzin

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: hrubieszowski Miejscowość: Hrubieszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt przewiduje w ramach zadania pakiet usług specjalistycznych w postaci poradnictwa psychologicznego, prawno-obywatelskiego. Zakres wsparcia ustalony został podczas wcześniejszego etapu wsparcia – spotkań Uczestników z psychologiem. Zakres merytoryczny i będzie odzwierciedlał potrzeby UP i stanowić będzie odpowiedź na ich zidentyfikowane podczas spotkań z psychologiem problemy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. „Specjaliści na rynku pracy” poradnictwa specjalistycznego . Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach objętych programem rewitalizacji, - 32 mieszkańców Hrubieszowa i okolic
Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego łącznie 192 godzin które zostało podzielone na:
- wsparcie prawno – obywatelskie 96 godzin i
- wsparcie psychologiczne 96 godzin

PROGRAM
Projekt przewiduje w ramach zadania pakiet usług specjalistycznych w postaci poradnictwa psychologicznego, prawno-obywatelskiego. Zakres wsparcia ustalony został podczas wcześniejszego etapu wsparcia – spotkań Uczestników z psychologiem. Zakres merytoryczny i będzie odzwierciedlał potrzeby UP i stanowić będzie odpowiedź na ich zidentyfikowane podczas spotkań z psychologiem problemy.
Przykładowa tematyka wsparcia:
a) poradnictwo prawno-obywatelskie - udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności – Poradnictwo ukierunkowane na świadczenie doradztwa również związanego z obszarem prawa pracy . Przekazanie wiedzy na temat podstawowych praw , obowiązków i uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i innych ogólnopolskich regulacji ( np. dotyczące sytuacji dyskryminacji w miejscu pracy, mobingu ale również informacji o postawach i zachowaniach, których konsekwencją może być rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem czy zastosowanie innej formy kary - 96 godzin
b) poradnictwo psychologiczne – pomoc ukierunkowana na rozwiązywanie problemów wychowawczych i rodzinnych, przeciwdziałanie dysfunkcjonalności w relacjach z otoczeniem, wsparcie w budowie umiejętności tworzenia relacji społecznych, pomoc w przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych takich jak: komunikacja, radzenie sobie z presją, praca w zespole, umiejętności interpersonalne, rozwiązywanie problemów i organizacja pracy – 96 godzin
Opracowanie zakresu usługi, będącej przedmiotem niniejszego zapytania, zostało poprzedzone między innymi diagnozą efektywności społecznej poszczególnych Uczestników/Uczestniczek i jest zgodny z rekomendowanymi działaniami.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: nie wcześniej niż od 15.08.2019 r i nie później niż do 31.10.2019 r. , Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne. Zaleca się aby poradnictwo było prowadzone nie tylko w dni powszednie ale również w weekendy od 8-20 i w dni powszednie po godzinie 16.00 do 20.00 z uwagi , iż część Uczestników w dni powszednie w godzinach 8-16.00 odbywa staże zawodowe

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby godzin i uczestników/czek,
3. zasad płatności, (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
4. zabezpieczenia i kar umownych,
6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a/ Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie przeprowadzi w określonym terminie odpowiedniej ilości godzin wsparcia (warsztaty lub coaching) karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiający informuje, iż w umowie zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (cena za 1 godzinę poradnictwa specjalistycznego) otrzyma 80 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.
Ad.B – DOŚWIADCZENIE - Punkty za ww. kryterium będą obliczane wg następującego wzoru:
Liczba punktów = Liczba lat pracy w danym obszarze w badanej ofercie x 100 x 40%
Najwyższa liczba lat pracy w danym obszarze w wykazanych ofertach
Punkty za kryterium „doświadczenie zawodowe w obszarze zgodnym z przedmiotem zamówienia powyżej 3 (trzech) lat”, zostaną obliczone na podstawie liczby przepracowanych lat na podstawie załącznika nr 6 oraz załącznika nr 8:
– 0 do 3 lat doświadczenia – 0 punktów
– pow. 3 do 4 lat doświadczenia – 10 punktów
– pow. 4 do 6 lat doświadczenia – 15 punktów
– pow. 6 do 8 lat doświadczenia – 25 punktów
- pow. 8 lat doświadczenia – 40 punktów

Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. Łącznie A+B = 100 pkt
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający jest uprawniony pomniejszyć wynagrodzenie wynikające z treści złożonej oferty o składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wykluczenia

Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ASESOR EWALUACJA I ROZWÓJ BALCERZAK SŁAWOMIR

Adres

Grażyny 13/15

02-548 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224408503

Fax

224408503

NIP

1180001584

Tytuł projektu

Specjaliści na rynku pracy

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0115/17-00
Liczba wyświetleń: 272