Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/APII

Data publikacji: 19.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-07-2019

Numer ogłoszenia

1196442

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 29.07.2019 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 80 uczestników/uczestniczek projektu „Aktywność popłaca II” RPDS.09.01.01-02-0040/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Wałbrzycha oraz powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 do 31.10.2021 roku. Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników/uczestniczek zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników/uczestniczek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 80 uczestników/uczestniczek projektu „Aktywność popłaca II” RPDS.09.01.01-02-0040/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 80 uczestników/uczestniczek projektu „Aktywność popłaca II” RPDS.09.01.01-02-0040/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Wałbrzycha oraz powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 do 31.10.2021 roku. Celem konsultacji psychologicznych jest zidentyfikowanie indywidualnych problemów leżących u podłoża trudnej sytuacji uczestników/uczestniczek zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktualizacja ścieżki reintegracji uczestników/uczestniczek. W szczególności konsultacje powinny skoncentrować się na następujących obszarach:
• udzielenie wsparcia w wykorzystaniu psychofizycznych dyspozycji, pełnieniu ról społecznych, dostosowywaniu się do wymogów społeczeństwa, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, wspomaganie uczestnika/uczestniczki projektu mających trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy, pomoc uczestnikom/uczestniczkom w poznaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron, chcących pracować nad swoją asertywnością, wzmocnić poczucie własnej wartości,
• poradnictwo realizowane jest przez diagnozowanie, prowadzenie terapii i podejmowanie działań profilaktycznych,
• aktualizacji ścieżki reintegracji uczestników/uczestniczek (wskazanie instrumentów aktywizujących w aspekcie społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym),
• przezwyciężeniu apatii powstałej w wyniku trudnej sytuacji osobistej i/lub zawodowej,
• wzmocnieniu motywacji do podejmowania aktywności społeczno-zawodowej i uczestnictwa w projekcie,
• niwelowaniu barier natury psychologicznej,
• radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
• radzeniu sobie z krytyką i negatywnym nastawieniem innych,
• wzmocnieniu pewności siebie,
• wiary we własne możliwości,
• wiary w słuszność wyznaczanych sobie celów,
• kierowanie do innych specjalistów i instytucji pomocowych lub terapeutycznych w szczególnych przypadkach zdiagnozowania barier, np. współuzależnienie, przemoc,
• podejmowanie środków zaradczych służących zwiększeniu motywacji do realizacji usług aktywnej integracji w ramach projektu, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji.
Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 roku – wrzesień 2021 roku, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do września 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania uczestników/uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych. Miejsce realizacji poradnictwa zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie zależne od kwestii logistyczno-organizacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników/uczestniczek projektu lub umowy z uczestnikami/uczestniczkami projektu. Niemniej jednak Oferent winien zaplanować, iż doradztwo może odbywać się na terenach objętych wsparciem w projekcie tj. na terenie miasta Wałbrzycha, powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego.
Konsultacje z psychologiem-doradcą będą odbywały się indywidualnie. Poradnictwo będzie realizowane w wymiarze średnio 10 godzin na 1 uczestnika/uczestniczkę projektu, łącznie dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu nie więcej niż 800 godzin. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut indywidualnego doradztwa . Do czasu doradztwa nie wlicza się przerw.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności :
Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień 2019 roku – wrzesień 2021 roku, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do września 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania uczestników/uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych. Miejsce realizacji poradnictwa zostanie wskazane przez Zamawiającego i będzie zależne od kwestii logistyczno-organizacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników/uczestniczek projektu lub umowy z uczestnikami/uczestniczkami projektu. Niemniej jednak Oferent winien zaplanować, iż doradztwo może odbywać się na terenach objętych wsparciem w projekcie tj. na terenie miasta Wałbrzycha, powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Potencjał techniczny

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Dodatkowe warunki

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Warunki zmiany umowy

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności :

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Kryterium 45% cena
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 45
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 45.

2. Kryterium 45% doświadczenie
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie
 45 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 7 - 8 lat
 35 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 5 – 6 lat
 15 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 3 – 4 lat
 5 punktów - udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 2-3 lat
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium doświadczenie wynosi 45.

3. Kryterium 10% dyspozycyjność
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
 10 punktów – dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 5 punktów – dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 2 punkty – dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00.

W przypadku, gdy usługa nie będzie świadczona osobiście Oferent ma obowiązek określić dyspozycyjność osób, które będą faktycznie wykonywać przedmiot zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium dyspozycyjność wynosi 10.

Wykluczenia

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Aktywność popłaca II

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0040/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju
Dzierżoniów ul. Wrocławska 47/34
Oferta wpłynęła w wyznaczonym czasie, o godzinie 14.55 w dniu 26.07.2019 roku
Kwota 140 zł
Liczba wyświetleń: 140