Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/APII

Data publikacji: 19.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-07-2019

Numer ogłoszenia

1196438

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:
Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 29.07.2019 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 80 potencjalnych uczestników /uczestniczek projektu „Aktywność popłaca II” RPDS.09.01.01-02-0040/18-00 plus 20 osób, które w wyniku rozmowy kwalifikacyjno-rekrutacyjnej zostaną skierowane do wsparcia oferowanego w ramach projektu,-ów z Działania 8.2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Wałbrzycha oraz powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego i realizowany jest w okresie od 01.07.2019 do 31.10.2021 roku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem prowadzonego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 80 potencjalnych uczestników /uczestniczek projektu „Aktywność popłaca II” RPDS.09.01.01-02-0040/18-00 plus 20 osób, które w wyniku rozmowy kwalifikacyjno-rekrutacyjnej zostaną skierowane do wsparcia oferowanego w ramach projektu,-ów z Działania 8.2.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych dla 80 potencjalnych uczestników /uczestniczek projektu „Aktywność popłaca II” RPDS.09.01.01-02-0040/18-00 plus 20 osób,
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie diagnozy (badanie plus opinia w formie raportu) potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu z grupy osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz określenie, dla których z kandydatów/kandydatek projektu zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Psycholog zobowiązany będzie określić na podstawie przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej, czy potencjalny uczestnik/uczestniczka projektu kwalifikuje się do objęcia wsparciem zgodnie z zapisami regulaminu konkursu numer RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18. Zadaniem Wykonawcy będzie w ramach bezpośredniej rozmowy sprawdzenie motywacji każdej osoby do udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu, rozpoznanie sytuacji osobistej kandydatów/kandydatek, określenie ich potrzeb, szans i zagrożeń, predyspozycji i deficytów. Zdiagnozowanie motywacji do zmiany obecnej sytuacji społeczno-zawodowej, wzmocnienia pewności siebie, efektywnego zarządzania czasem i organizowania sobie dnia, zwiększenia umiejętności związanych z rozwiązywaniem pojawiających się problemów, określenia dalszych działań społeczno-zawodowych w przypadku kiedy odczuwalne jest wypalenie lub zniechęcenie zawodowe, uniezależnienie się od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, nabycia nawyku pracy oraz zasobów w poszczególnych sferach życiowych. Wykonawca w oparciu o przeprowadzona diagnozę sporządzi opinię nt. każdej osoby.
- Zadaniem psychologa będzie przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych z potencjalnymi uczestnikami/uczestniczkami projektu. Do jego zadań będzie należała ocena potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu m.in. pod kątem umiejętności: pracy w grupie, delegowania uprawnień, adaptacji społecznej, zaradności życiowej, zarządzania przekazem werbalnym i niewerbalnym oraz motywacji do podjęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, asertywności, komunikatywności, nawiązywania kontaktów, uważności słuchania, nadawania komunikatów, kompetencji społecznych. Osoba świadcząca usługi musi potrafić rozpoznać potrzeby klienta, dysponować wystarczająca wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem, potrafi przygotować proces konsultacyjny, potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się, posiada umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia (obsługa komputera, programów komputerowych itp.).
Oferent winien zaplanować, iż badanie predyspozycji może odbywać się na terenach objętych wsparciem w projekcie tj. na terenie miasta Wałbrzych, powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz ząbkowickiego.
Badanie predyspozycji z psychologiem będą odbywały się indywidualnie. Badanie predyspozycji będzie realizowane w wymiarze średnio 2 godziny na 1 osobę, łącznie dla wszystkich potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu około 160 godzin (80 osób) plus 40 godzin (20 osób) na rozmowy z potencjalnymi kandydatami/kandydatkami, którzy kwalifikują się do wsparcia zawodowego oferowanego w ramach projektu,-ów w ramach Działania 8.2. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 minut indywidualnego doradztwa. Do czasu badania predyspozycji kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w projekcie w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych nie wlicza się przerw.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Planowany termin realizacji zamówienia to sierpień 2019 roku – wrzesień 2021 roku, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia do września 2020 roku w przypadku dużego zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin badania predyspozycji kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w projekcie w formie rozmów kwalifikacyjno/rekrutacyjnych.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ww. okresie powinien zrealizować ok. 160 h plus 40 h indywidualnego badania predyspozycji (ok. 80 osób x 2 h plus 20 osób x 2 h).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Potencjał techniczny

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Dodatkowe warunki

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Warunki zmiany umowy

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności:

Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
1. Kryterium 45% cena
Cena (brutto) powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 45
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 45.

2. Kryterium 45% doświadczenie
Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie
 45 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 7 - 8 lat
 35 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 5 – 6 lat
 15 punktów – udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 3 – 4 lat
 5 punktów - udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze doradcy psychologicznego/terapeuty/psychologa w wymiarze 2-3 lat
3. Kryterium 10% dyspozycyjność
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
 10 punktów – dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 5 punktów – dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 (w tym sobota),
 2 punkty – dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00.

W przypadku, gdy usługa nie będzie świadczona osobiście Oferent ma obowiązek określić dyspozycyjność osób, które będą faktycznie wykonywać przedmiot zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium dyspozycyjność wynosi 10.

Wykluczenia

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Aktywność popłaca II

Numer projektu

RPDS.09.01.01-02-0040/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju
Dzierżoniów ul. Wrocławska 47/34
Oferta wpłynęła w wyznaczonym czasie, o godzinie 14.55 w dniu 26.07.2019 roku
Kwota 140 zł
Liczba wyświetleń: 177