Strona główna
Logo unii europejskiej

obsługi stoisk podczas festynów w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?”

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2019

Numer ogłoszenia

1196053

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w formie załączników do wiadomości elektronicznej w formatach. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adresy:
ine@ine-isd.org.pl oraz w.szymalski@ine-isd.org.pl
(w temacie wiadomości prosimy wpisać „KLIMAPOLKA– obsługa stoisk- oferta”)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.szymalski@ine-isd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Szymalski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i obsługi stoisk o tematyce ekologicznej (energetyka odnawialna, efektywność energetyczna) podczas festynów o podobnej tematyce na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stoiska będą realizowane prawdopodobnie podczas następujących wydarzeń plenerowych:
24.08.2019 – Chojna, Chojeńskie lato kulturalne
7.09.2019 – Radowo Małe, dożynki powiatowe
14.09.2019 – Bobolice, dożynki powiatowe
21.09.2019 – Barwice, dożynki powiatowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

usługa organizacji i obsługi stoisk o tematyce ekologicznej (energetyka odnawialna, efektywność energetyczna) podczas festynów

Przedmiot zamówienia

Stoiska będą realizowane prawdopodobnie podczas następujących wydarzeń plenerowych:
24.08.2019 – Chojna, Chojeńskie lato kulturalne
7.09.2019 – Radowo Małe, dożynki powiatowe
14.09.2019 – Bobolice, dożynki powiatowe
21.09.2019 – Barwice, dożynki powiatowe

Kod CPV

98300000-6

Nazwa kodu CPV

Różne usługi

Harmonogram realizacji zamówienia

24.08.2019 – Chojna, Chojeńskie lato kulturalne
7.09.2019 – Radowo Małe, dożynki powiatowe
14.09.2019 – Bobolice, dożynki powiatowe
21.09.2019 – Barwice, dożynki powiatowe

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oraz jakości koncepcji obsługi stoiska. Całkowita cena brutto wykonania usługi waży 60% na ocenie oferty. Jakość waży 40% na ocenie oferty.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny:
C= [Cmin / CB] x 60
C - ilość uzyskanych punktów
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
CB - cena brutto badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium jakości obsługi stoiska:
C= A x 40, gdzie A średnia ocena przyznana przez ekspertów oceniających koncepcję.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

Adres

Ludwika Nabielaka 15/1

00-743 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228510402

Fax

228510400

NIP

5221006268

Tytuł projektu

Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?

Numer projektu

RPZP.04.05.00-32-A002/17-00
Liczba wyświetleń: 235