Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie Systemu detekcji optycznej z wytrenowanymi modelami sieci neuronowej

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-08-2019

Numer ogłoszenia

1195969

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2019-08-19 r. (decyduje data wpływu) do godziny 23:59 czasu polskiego.
2. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego 
lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie z pieczątką przedsiębiorstwa oraz opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego „Wykonanie Systemu detekcji optycznej z wytrenowanymi modelami sieci neuronowej” lub elektronicznie (zeskanowana wersja formy papierowej) na adres mailowy: stbs@spark-tech.eu
Adres siedziby Zamawiającego: Spark-Tech Sp. z o.o. Rynek Główny 28 , 31-010 Kraków.
3. Oferty niespełniające wymogów, określonych w niniejszym zapytaniu lub wniesione po terminie mogą zostać zwrócone Oferentowi, a w razie niemożności ustalenia adresu zniszczone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przechowania ofert w dokumentacji projektowej.
4. Terminem dostarczenia oferty nie jest termin jej nadania, lecz termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie będzie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stbs@spark-tech.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Adamski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 123110032

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zleci wykonanie trzech współdziałających ze sobą modułów:
a) Moduł „System detekcji optycznej”
b) Moduł „Wytrenowana sieć neuronowa do detekcji granic faz w płynach”
c) Moduł „Wytrenowana sieć neuronowa do identyfikacji i analizy frakcji krwi rozdzielonych na gradiencie stężeń”
d) 12 miesięczną gwarancję na wszystkie zamówione komponenty.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie na specjalne zamówienie systemu detekcji optycznej z wytrenowanymi modelami sieci neuronowej.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający zleci wykonanie trzech współdziałających ze sobą modułów:
a) Moduł „System detekcji optycznej”
b) Moduł „Wytrenowana sieć neuronowa do detekcji granic faz w płynach”
c) Moduł „Wytrenowana sieć neuronowa do identyfikacji i analizy frakcji krwi rozdzielonych na gradiencie stężeń”
d) 12 miesięczną gwarancję na wszystkie zamówione komponenty.

Zakup będzie dokonany w ramach Projektu „Spark-Tube Biobanking System (STBS) – kompleksowy system do separacji biobankowania krwi”, będącego przedmiotem dofinansowania w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0880/18-00, dofinansowanej w ramach Działania 1.1 Projekty B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 - pt. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Składając ofertę, Oferent deklaruje dostarczenie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne określone w w/w załączniku.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem. Terminy realizacji poszczególnych prac w ramach zadania będzie na bieżąco określał harmonogram opracowany przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga od Oferentów wykazaniem się następującym doświadczeniem. Wymagane jest spełnienie jednego z opisanych poniżej punktów:
1) W ostatnich 2 latach - realizacja przynajmniej jednego zmówienia związanego z wykorzystaniem modeli sieci neuronowych zajmujących się procesowaniem obrazu za kwotę co najmniej 300 tyś. PLN netto.
2) W ostatnich 2 latach –świadczenie usług zewnętrznym klientom za pomocą systemu opartego o sztuczną inteligencje, zajmującego się procesowaniem obrazu za kwotę co najmniej 300 tyś PLN netto.
Wszystkie oferty nadesłane od Oferentów, którzy nie wykażą się stosownym Doświadczeniem zostaną uznane za nieważne.

Dodatkowe warunki

a. Oferent musi wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zabezpieczającego okres obowiązywania oferty.
b. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego: 87 1870 1045 2078 1054 5314 0001, tytuł przelewu powinien posiadać brzmienie: „wadium” oraz podaną sygnaturę postępowania.
c. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest dzień i godzina uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Skutecznym wniesieniem wadium w formie pieniężnej, jest uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, wskazanego poniżej, przed upływem terminu składania ofert.
d. Zamawiający zwraca wadium oferentom w terminie 7 dni w przypadku unieważnienia konkursu lub nie wybrania ich ofert, lub wycofania oferty przez oferenta przed terminem składania ofert.
e. Zamawiający nie zwraca wadium oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium temu oferentowi nastąpi niezwłocznie po podpisaniu z nim umowy i wpłacie kwoty zabezpieczenia umowy.
f. Zwrot wadium następuje na rachunek bankowy wskazany w ofercie Oferenta. Jeżeli Oferent nie wskaże w złożonej ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium.
g. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana:
i. Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
ii. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zawierająca co najmniej:
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Oferenta oraz adres,
• datę sporządzenia Oferty
• cenę całkowitą usługi (netto oraz brutto) w polskich złotych
• termin ważności oferty,
• oświadczenie wymagane treścią Zapytania
• podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta

2. Wypełniony załącznik nr 2 do zapytania

3. Wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty w oparciu o następujące kryteria: 
Kryteria formalne: 
Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym 
Brak spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach kryterium oceny merytorycznej- powoduje odrzucenie oferty. 
 
Kryteria merytoryczne: 
Oferty zostaną ocenione według następujących kryterium oraz jego znaczenia: 
1. 50 pkt – Cena - „C”
2. 10 pkt – Zabezpieczenie wykonania umowy - ZU  

Ad. 1  
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio mniej punktów zgodnie ze wzorem: liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej dla niniejszego zapytania ofertowego x50) / cena oferty ocenianej.  
Ad. 2 
W kryterium ‘Zabezpieczenie wykonania umowy’ wszyscy oferenci, którzy zadeklarują wpłacenie zabezpieczenia wykonania umowy otrzymują najwyższą (10) liczbę punktów. Oferenci, którzy nie zadeklarują wpłacenie zabezpieczenia umowy otrzymują 0 pkt.

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O=C+ZU

b. Ocenie podlega kwota netto w złotych polskich oferty.
c. Wybrana zostanie oferta oceniana na najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPARK-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

rynek Rynek Główny 28

30-010 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

532997028

NIP

6772391908

Tytuł projektu

Spark-Tube Biobanking System (STBS)- kompleksowy system do separacji i biobankowania krwi

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0880/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NAZWA:
Standard Technologies Ltd
ADRES:
590 Kingston Road, London, England SW20 8DN
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY:
2019. 08. 13
CENA:
1,000,000 PLN
Liczba wyświetleń: 226