Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1195935

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

25.07.2019r. - Zamawiający opublikował Informację nr 1 dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu
31.07.2019r. - Zamawiający opublikował Informację nr 2 dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Zmieniono zapisy par. 4 i par. 16 Załącznika nr 11 - formularz umowy; zmieniono termin składania ofert.
07.08.2019r. - Zamawiający opublikował Informację nr 3 dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Zmieniono termin realizacji zamówienia oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - DOZAMEL Sp. z o.o. ul.
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław (Sekretariat Zarządu, bud. A1, II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Oferta na budowę układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu – Nie otwierać przed dniem 14.08.2019r."

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Guber, Kierownik Działu Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach do niniejszego zapytania.

W związku z wykorzystaniem dostępnego limitu publikacji dokumentacji w Bazie Konkurencyjności - Załącznik nr 8 do Zapytania - Projekt Budowlany został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.dozamel.pl/download/2190/

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zamawiającego nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (DZ.U. z 2018, poz.1986, 2215 i z 2019 poz. 53).

Przedmiot zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach do niniejszego zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45223200-8 – roboty konstrukcyjne
45231100-6 – ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231200-7 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
45231220-3 – roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400-9 – roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45236000-0 – wyrównywanie terenu
45262310-7 – zbrojenie
45251000-1 – roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
45251240-5 – roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45255800-7 – roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu
45262210-6 – fundamentowanie
45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
31120000-3 – generatory
39370000-6 – instalacje wodne
42111000-0 – silniki
42961000-0 – system sterowania i kontroli
44161000-6 – rurociągi
44160000-9 – rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44161100-7 – gazociągi
45223800-4 – montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 – instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 – instalowanie stacji rozdzielczych45320000-6 – roboty izolacyjne
45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 – instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45351000-2 – mechaniczne instalacje inżynieryjne
45410000-4 – tynkowanie
45442200-9 – nakładanie powłok antykorozyjnych
71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 – usługi inżynieryjne
71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71321000-4 – usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000-9 – dodatkowe usługi budowlane
71330000-0 – różne usługi inżynieryjne
71334000-8 – mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji całości zamówienia zgodnie z zapisami umowy został określony na dzień 31 lipca 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 90%
2. Trwałość silnika do remontu kapitalnego - 10%

Szczegółowe określenie sposobu przyznawania punktacji zawarto w załącznikach do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOZAMEL SP. Z O.O.

Adres

Fabryczna 10

53-609 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8960001014

Tytuł projektu

Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0003/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DOZAMEL Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu pn. Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.07.2019 r., upublicznione w Bazie Konkurencyjności, dotyczące zamówienia „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” wpłynęła do dnia 14.08.2019r. do godz 10:00 jedna oferta, którą złożyła firma:

Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno, Polska
W konsorcjum z: TEDOM ul. Vycapy 195, 674 01 Vycapy, Czechy i TEDOM POLAND Sp. z o.o. ul. Racjonalizatorów 10, 41-506 Chorzów, Polska

z ceną netto: 9 499 500,00 zł
cena brutto: 11 684 385,00 zł
Deklarowana trwałość silnika do remontu kapitalnego: 80 000 mth
Liczba wyświetleń: 383