Strona główna
Logo unii europejskiej

na usługi promocji w radio w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?”

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-07-2019

Numer ogłoszenia

1195812

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

na usługi promocji w radio w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, lub przesłać w formie PDF. Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
(na przesyłce pocztowej należy dopisać „KLIMAPOLKA- radio- oferta”) ;
Ofertę można także przesłać mailem wpisując w tytule wiadomości „KLIMAPOLKA– radio- oferta”, na adres: w.szymalski@ine-isd.org.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 24 lipca 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podane adresy).
Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego do dnia 24 lipca 2019 r. o godzinie 12:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.szymalski@ine-isd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Szymalski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji medialnej w radio projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

- 4 audycje promocyjne w formie wywiadu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

- 4 audycje promocyjne w formie wywiadu

Przedmiot zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (nagrania) i emisji 4 programów w formule wywiadu w okresie do 21 grudnia 2019 roku. Programy powinny trwać w wersji podstawowej na antenie minimum 2 minuty. Warunkiem do spełnienia jest także dotarcie z programami do minimum 150000 odbiorców na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Emitująca programy stacja radiowa będzie promowana jako patron medialny projektu. Zamawiający chce także promować zrealizowane programy we własnym zakresie na portalu chronmyklimat.pl oraz chce je promować na profilu FB portalu chronmyklimat.pl

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i emisji programów na poniższe tematy dotyczące województwa zachodniopomorskiego:

1. Wykorzystanie OZE w województwie, w tym na tle kraju.
2. Aktualne dofinansowania do technologii odnawialnych źródeł energii dla biznesu, samorządów oraz indywidualnych odbiorców.
3. Dobre przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
4. Dobre przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii u osób indywidualnych lub w samorządach.

W zakresie każdego tematu Zamawiający pomoże w przygotowaniu materiałów merytorycznych do każdego programu.
Wykonawca powinien udokumentować fakt emisji programów Zamawiającemu (dokumentacja publikacji artykułów), co będzie podstawą rozliczenia zamówienia

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (nagrania) i emisji 4 programów w formule wywiadu w okresie do 21 grudnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. emisji programów radiowych.
2. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia
4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oraz szacowanym zasięgiem publikacji na podstawie materiałów przedstawionych przez oferenta, tzw.: mediaplanu. Całkowita cena brutto wykonania usługi waży 80% na ocenie oferty, zasięg pozostałe 20%.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny:
C= [Cmin / CB] x 80
C - ilość uzyskanych punktów
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
CB - cena brutto badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium zasięgu:
Z= [Zmin / ZB] x 20
Z - ilość uzyskanych punktów
Zmin – oczekiwany przez zamawiającego łączny zasięg 4 audycji radiowych.
CZ – zasięg oferowany w ramach badanej oferty

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

Adres

Ludwika Nabielaka 15/1

00-743 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228510402

Fax

228510400

NIP

5221006268

Tytuł projektu

Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?

Numer projektu

RPZP.04.05.00-32-A002/17-00
Liczba wyświetleń: 120