Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WKRĘTAREK PNEUMATYCZNYCH Z PODAJNIKIEM RĘCZNYM WKRĘTÓW DO PRODUKCJI OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO (3 SZT.) Z 15.07.2019R.

Data publikacji: 15.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1195549

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Oferta może być złożona:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres robert.rabsch@plastrol.pl w postaci scanów podpisanych dokumentów,
- za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub przesyłki kurierskiej na adres zamawiającego: ul. Pocztowa 16, 64-918 Lotyń (w tym przypadku decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego),
- osobiście w sekretariacie biura zamawiającego pod adresem: ul. Pocztowa 16, 64-918 Lotyń, w dni robocze w godzinach pracy od 7.00 do 15.00

Planowany termin otwarcia ofert i wyłonienia dostawcy 16.08.2019r. o godzinie 8.00.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego załączonego do zapytania, jeżeli oferent nie korzysta z załączonego formularza ofertowego złożona przez niego oferta powinna zawierać informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

1. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Dostawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ceny w ofercie mają być cenami netto, jeśli ceny w ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym wybór oferty
5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
robert.rabsch@plastrol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Robert Rabsch
+48 607 717 604
robert.rabsch@plastrol.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

robert.rabsch@plastrol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Rabsch +48 607 717 604 robert.rabsch@plastrol.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 717 604

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkrętarek pneumatycznych z podajnikiem ręcznym wkrętów do produkcji osprzętu elektrotechnicznego (3 szt.)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: złotowski Miejscowość: Województwo: wielkopolskie, Powiat: złotowski, Gmina: Okonek, Miejscowość: Lotyń, ul. Pocztowa 16

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest planowane w ramach projektu „„Wdrożenie innowacyjności technologicznych do procesu produkcji wyrobów elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych w P.W.U.H. PLAST-ROL w celu stworzenia warunków do uruchomienia produkcji nowego i udoskonalonego asortymentu będącego wynikiem prac B+R.”ubiegającego się współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkrętarek pneumatycznych z podajnikiem ręcznym wkrętów do produkcji osprzętu elektrotechnicznego (3 szt.)


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wkrętarki pneumatyczne z podajnikiem ręcznym wkrętów do produkcji osprzętu elektrotechnicznego o:

1. Parametrach i rozwiązaniach technicznych nie mniejszych / gorszych niż:

- zużycie powietrza (bez obciążenia) nie więcej niż: 280l/min
- ciśnienie pracy nie mniej niż: 6 bar
- przyłącze powietrza G1/4
- prędkość nie mniej niż: 2200 obr./min
- monemt obrotowy nie mniej niż 0,3 – 0,2 Nm
- średnica dla śrub: M2.4 – M4.5
- średnica dla wkrętów: M2.0 – M3.5

2. Rozwiązaniach technicznych nie mniejszych / gorszych niż:
- praca w warunkach produkcyjnych
- mechanizm który po osiągnięciu zadanego momentu roboczego zamyka dopływ powietrza
- płynna regulacja obrotów
- przełącznik zmiany kierunku obrotów L-P
- system wysprzeglania minimalizujący wibracje
- uchwyt do podwieszania narzędzia na balanserze


Kod CPV i nazwa:
42650000-7 - Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne
42651000-4 - Pneumatyczne narzędzia ręczne
44510000-8 - Narzędzia
42994200-2 - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Kod CPV

42651000-4

Nazwa kodu CPV

Pneumatyczne narzędzia ręczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak dodatkowego przedmiotu zamówienie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: nie później niż do 31.10.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawcy złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawcy złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawcy złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawcy złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawcy a złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
4. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
5. Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
6. Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
7. Oferent nie ma możliwość złożenia oferty częściowej, tz. na 1 lub 2 urządzenia. Dopuszcza się składanie ofert na 3 szt. tożsamych urządzeń, tz., że zaoferowane przez Oferenta urządzenia muszą być tożsame, a w szczególności pod względem: typu, rodzaju, parametrów technicznych, wyposażenia

Kary:
Na etapie postępowania ofertowego nie określono kar umownych, mogą być one określone przez strony na etapie odpisywania umowy dostawy.

Wyjaśnianie i zmiany treści Zapytania Ofertowego:

1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonana zmiana Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
b) Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy.
c) Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
d) Zmiany terminu dostarczenia i uruchomienia urządzenia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć.
e) Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego lub ofertę sporządzoną wg własnego wzoru zawierającą informacje i oświadczenia zawarte w Formularzu Ofertowym

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach zapytania ofertowego.
2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:

C – kryterium cena netto:
waga kryterium: 60%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 60% x 100
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna –najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Ceny podane w EUR lub innej walucie zostaną przeliczone na PLN, wg. średniego kursu NBP z dnia roboczego obowiązującego w dniu poprzedzającym wybór oferty.

Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena łączna dla 3 szt. urządzeń, a nie ceny jednostkowe.


G – kryterium okresu bezpłatnej gwarancji:
waga kryterium: 10%
Punkty w ramach kryterium „okres bezpłatnej gwarancji” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
G = Okres gwarancji w ofercie badanej / Najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert x 10% x 100
gdzie:
G – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „okres bezpłatnej gwarancji”
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
W celu umożliwienia oceny kryterium Dostawca winien wskazać okres gwarancji w ofercie.

D – kryterium czasu dostawy:
waga kryterium: 30%
Punkty w ramach kryterium „czas dostawy” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
D = Najkrótszy czas dostawy spośród wszystkich ofert / Czas dosatwy w ofercie badanej x 30% x 100
gdzie:
D – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „czas dostawy”
Czas reakcji serwidostawy należy podać w pełnych dniach.
W celu umożliwienia oceny kryterium Dostawca winien wskazać czas dostawy w dniach w ofercie.


Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, której suma punktów przyznanych w ww. kryteriach. Obliczenia wykonane zostaną wg następującego wzoru:

SUMA = C + G + D

gdzie:
SUMA - łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”
G – liczba punktów przyznana w kryterium „okres bezpłatnej gwarancji”
D - liczba punktów przyznana w kryterium „czas dostawy”

Ocena złożonych ofert odbywać się będzie łącznie dla 3 szt. urządzeń, odnosi się to do:
- ceny (uwzględniana będzie cena łączna),
- okresu gwarancji (jeżeli Oferent poda dla każdego z 3 urządzeń różne okresy gwarancji przy ocenie uwzględniany będzie najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji)
- czasu dostawy (jeżeli Oferent poda dla każdego z 3 urządzeń różne czasy dostawy przy ocenie uwzględniany będzie najdłuższy z oferowanych czasów dostawy)

Wykluczenia

Wykluczenia:
Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZE USŁUGOWO-HANDLOWE "PLAST-ROL" SPÓŁKA JAWNA J.J.KAŁUŻA

Adres

64-918 Lotyń

wielkopolskie , złotowski

Numer telefonu

+48672660420

Fax

+48672660420

NIP

7671002076

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjności technologicznych do procesu produkcji wyrobów elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych w P.W.U.H. PLAST-ROL w celu stworzenia warunków do uruchomienia produkcji nowego i udoskonalonego asortymentu będącego wynikiem prac B+R

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0050/18-00

Inne źródła finansowania

Poza ww. dotacją Zamawiający planuje realizację zadania ze środków własnych

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DOSTAWCA:
PNEUMATIG A. Wojciechowski, L. Wojciechowski Spółka Jawna
ul. Wielkopolska 158, 81-534 Gdynia

CENA: 2.59,52 zł + 23% VAT za 1 szt. za 3 szt.: 7.798,56 zł = 23% VAT

GWARANCJA: 12 m-cy

DOSTAWA: 24 godz. od zamówienia

DATA OFERTY: 12.08.2019r.
Liczba wyświetleń: 103