Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie badań nad określeniem współdziałania i potencjału integracji komponentów systemu asystenta głosowego

Data publikacji: 14.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1195347

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail m.borowka@vemmio.com. Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2019 o godzinie 08:00:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Adres siedziby Zamawiającego:
ul. Bałtycka 186/4
40-778 Katowice

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.borowka@vemmio.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Borówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 601 006

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie badań nad określeniem współdziałania i potencjału integracji komponentów systemu asystenta głosowego (składającego się z centralnej jednostki przetwarzająco/sterującej oraz zdalnego urządzenia mikrofonowego). Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań nad określeniem współdziałania i potencjału integracji komponentów systemu asystenta głosowego (składającego się z centralnej jednostki przetwarzająco/sterującej oraz zdalnego urządzenia mikrofonowego). Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników.

Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań polegających na określeniu współdziałania i potencjału integracji komponentów systemu asystenta głosowego w skład którego wchodzą następujące urządzenia:
- centralna jednostka przetwarzająco/sterująca - urządzenie zasilane z ładowarki sieciowej lub zasilacza sieciowego 5V, komunikujące się bezprzewodowo w standardzie: Wifi, Bluetooth (HomeKit) oraz Z-Wave;
- zdalne urządzenia mikrofonowe - urządzenie zasilane z ładowarki sieciowej lub zasilacza sieciowego 5V, komunikujące się bezprzewodowo z wykorzystaniem protokołu Bluetooth Low Energy

W ramach planowanej do wykonania usługi zostaną przeprowadzone:
- podstawowe testy powstałego oprogramowania do obsługi niskopoziomowej urządzeń;
- badania oraz symulacje w celu zweryfikowania oczekiwanej mocy obliczeniowej spełniającej zakładane kryteria;
- sprawdzenie wydajności systemu bez obciążenia i pod obciążeniem (duża ilość komend do obsłużenia, duża liczba zdarzeń i zakłóceń w krótkim czasie).

W wyniku wykonanej usługi, Wykonawca opracuje raport z przeprowadzonych badań współdziałania i potencjału integracji komponentów systemu asystenta głosowego.

Zamówienie jest realizowane, w związku z realizacją przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników na podstawie barwy głosu, który będzie mógł być obsługiwany w wielu językach, umożliwiającego prostą integrację z obecnie istniejącymi systemami automatyki domowej.

b) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania z wyników wszystkich prac powstałych w ramach wykonywania usługi badawczej dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu, na zasadzie wyłączności na wszelkich właściwych i znanych polach eksploatacji (bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) niezbędnych do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie (w szczególności w zakresie nie węższym niż pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., , poz. 880 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego na mocy zawartej umowy z chwilą przekazania rezultatów zlecenia przez Wykonawcę, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zawartej umowy.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

DODATKOWE KODY CPV:
73000000-2 (usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze)

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu do dnia 31.08.2019 roku (+ 14 dni kalendarzowych na dostarczenie raportu z przeprowadzonych badań współdziałania i potencjału integracji komponentów systemu asystenta głosowego). Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu asystenta głosowego w dniu zawarcia umowy.
Odbiór wyników badań nastąpi poprzez przekazanie raportu z przeprowadzonych badań – co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Szczegółowy zakres raportu z przeprowadzonych badań strony uzgodnią na etapie realizacji badań. Płatność za przedmiot umowy odbędzie się po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

a) Minimum 3-letnie doświadczenie w badaniach i testowaniu hardware lub możliwość zaangażowania pracowników z minimum 3-letnim doświadczeniem w badaniach i testowaniu hardware – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

b) Prowadzenie działalności przez minimum 5 lat lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - możliwość zaangażowania pracowników posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

Potencjał techniczny

c) Posiadanie własnego laboratorium wraz z aparaturą lub dostęp do sprzętu laboratoryjnego pozwalającego na przeprowadzenie badań – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od daty upływ terminu składania ofert.
3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych ani wariantowych.
4) Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie realizacji zlecenia ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z Wykonawcą, w przypadku braku podstaw do dalszego prowadzenia badań ze względu na brak osiągnięcia celów na którymś z etapów badań, w szczególności, ze względów technicznych lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną dotychczasowych wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkie podmioty, które złożyły oferty oraz umieści odpowiednią informację na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia tj. niespełniających wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
9) Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem danego Oferenta z udziału w niniejszym postępowaniu.
10) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.
11) Rozwiązania równoważne:
a) Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazw konkretnych producentów, rozwiązań technicznych lub technologii ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu / materiału / oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta;
b) Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;
c) Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia;
d) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, A TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU), TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST WIĄŻĄCA.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
­- terminy i warunki realizacji zamówienia;
­- terminy i warunki płatności;
­- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
­- inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna spełniać następujące warunki:
a) językiem sporządzenia oferty musi być język polski i musi mieć formę pisemną.
b) musi być kompletna i zawierać wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu tj.
­- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
­- oświadczenie o posiadaniu zasobów i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 2,
c) wszystkie składane dokumenty i oświadczenia winne być na ostatniej stronie opieczętowane pieczęcią Oferenta, podpisane przez osobę / osoby upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e) złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia ofert nie zawierających ww. informacji oraz wszystkich wymaganych załączników.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena netto – waga: 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Cena najniższa spośród otrzymanych ofert – 100 pkt
Pozostałe oferty wg wzoru: ( Co / Cn ) x 100 pkt x waga, gdzie:
Co – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cn – cena oferty ocenianej
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu wyboru.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium najniższej ceny. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 1 dnia kalendarzowego od upływu terminu składania ofert. W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 1 dnia roboczego od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
­- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
­- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
­- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
­- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bałtycka 186 /4

40-778 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6342818818

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0621/17-00
Liczba wyświetleń: 126