Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP I INSTALACJA LINII PRODUKCYJNEJ

Data publikacji: 13.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1195339

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległa data otwarcia ofert z dnia 15.08.2019 r. (dzień ustawowo wolny od pracy) na dzień 16.08.2019 r.
Pozostałe parametry zapytania ofertowego nie uległy zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres UL. WSCHODNIA 27, 98-324 WIERZCHLAS, KRZECZÓW, lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres biuro@liedmann.pl w terminie do dnia 14.08.2019 r. Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać „OFERTA na ZAKUP I INSTALACJĘ LINII PRODUKCYJNEJ)”
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@liedmann.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Liedmann

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 037 407

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP I INSTALACJA LINII PRODUKCYJNEJ do granulowania nawóz mineralnych
We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych , tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych z zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
a) Umowa (treść uzgodniona przez Zamawiającego i Oferenta, który wygrał niniejsze postepowanie ofertowe),
b) Dokumentacja projektowa, przy uwzględnieniu zmian i uzupełnień dokonanych w trakcie realizacji,
c) Oferta Oferenta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaLp. Nazwa zespołu lub części Charakterystyka/funkcje
1 Zbiornik Załadunek materiału (pulpa)
2 Przenośnik taśmowy wybierający Wybieranie materiału
3 Przenośnik taśmowy nieckowy Transport
4 Przenośnik taśmowy ważący Transport-Naważanie
5 Zbiornik magazynowy Magazynowanie dodatków
6 Przenośnik ślimakowy I Transport Zb-PŚ
7 Przenośnik ślimakowy II Transport PŚ-Waga
8 Przenośnik ślimakowy III Transport-Naważanie
Waga-Mieszarka
9 Waga zbiornikowa I Naważanie
10 Waga zbiornikowa II – Odejmująca Naważanie
11 Mieszarka Mieszanie
12 Zbiornik buforowy mieszarki Buforowanie materiału
13 Przenośnik taśmowy płaski I Transport Zb. miesz.-PTN
14 Przenośnik taśmowy nieckowy II Transport PTP-Granulator
15 Granulator talerzowy Granulacja
16 Przenośnik taśmowy płaski II Transport Granulator-PTN
17 Przenośnik taśmowy nieckowy III Transport PTP-Suszarnia
18 Suszarnia Suszenie
19 Przenośnik taśmowy nieckowy IV Transport Suszarnia-Chłodzarka
20 Chłodziarka Kondycjonowanie
21 Przenośnik taśmowy płaski III Transport Chłodziarka-PTN
22 Przenośnik taśmowy nieckowy V Transport PTP-Sito
23 Przesiewacz bębnowy Frakcjonowanie
24 Przenośnik taśmowy płaski IV Transport Sito-PTN
25 Przenośnik taśmowy nieckowy VI Transport PTN-Zbiornik
26 Zbiornik buforowy Buforowanie materiału
27 Stanowisko napełniania worków BIG-BAG Pakowanie
28 Przenośnik taśmowy rolkowy Transport St.BB-Odbiór
29 Pakowaczka grawitacyjna Pakowanie
30 Bateria dwóch cyklonów Filtracja powietrza

Minimalna wydajność linii produkcyjnej to 5t/godzinę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieluński Miejscowość: Krzeczów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAKUP I INSTALACJA LINII PRODUKCYJNEJ

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP I INSTALACJA LINII PRODUKCYJNEJ do granulowania nawóz mineralnych
We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych , tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych z zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
a) Umowa (treść uzgodniona przez Zamawiającego i Oferenta, który wygrał niniejsze postepowanie ofertowe),
b) Dokumentacja projektowa, przy uwzględnieniu zmian i uzupełnień dokonanych w trakcie realizacji,
c) Oferta Oferenta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp. Nazwa zespołu lub części Charakterystyka/funkcje
1 Zbiornik Załadunek materiału (pulpa)
2 Przenośnik taśmowy wybierający Wybieranie materiału
3 Przenośnik taśmowy nieckowy Transport
4 Przenośnik taśmowy ważący Transport-Naważanie
5 Zbiornik magazynowy Magazynowanie dodatków
6 Przenośnik ślimakowy I Transport Zb-PŚ
7 Przenośnik ślimakowy II Transport PŚ-Waga
8 Przenośnik ślimakowy III Transport-Naważanie
Waga-Mieszarka
9 Waga zbiornikowa I Naważanie
10 Waga zbiornikowa II – Odejmująca Naważanie
11 Mieszarka Mieszanie
12 Zbiornik buforowy mieszarki Buforowanie materiału
13 Przenośnik taśmowy płaski I Transport Zb. miesz.-PTN
14 Przenośnik taśmowy nieckowy II Transport PTP-Granulator
15 Granulator talerzowy Granulacja
16 Przenośnik taśmowy płaski II Transport Granulator-PTN
17 Przenośnik taśmowy nieckowy III Transport PTP-Suszarnia
18 Suszarnia Suszenie
19 Przenośnik taśmowy nieckowy IV Transport Suszarnia-Chłodzarka
20 Chłodziarka Kondycjonowanie
21 Przenośnik taśmowy płaski III Transport Chłodziarka-PTN
22 Przenośnik taśmowy nieckowy V Transport PTP-Sito
23 Przesiewacz bębnowy Frakcjonowanie
24 Przenośnik taśmowy płaski IV Transport Sito-PTN
25 Przenośnik taśmowy nieckowy VI Transport PTN-Zbiornik
26 Zbiornik buforowy Buforowanie materiału
27 Stanowisko napełniania worków BIG-BAG Pakowanie
28 Przenośnik taśmowy rolkowy Transport St.BB-Odbiór
29 Pakowaczka grawitacyjna Pakowanie
30 Bateria dwóch cyklonów Filtracja powietrza

Minimalna wydajność linii produkcyjnej to 5t/godzinę.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Linia produkcyjna powinna zostać dostarczona do zakładu produkcyjnego Spółki do dnia 30.09.2019 r. na terenie firmy pod adresem UL. WSCHODNIA 27, 98-324 Wierzchlas, KRZECZÓW

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Oferentów
- wyciąg z KRS-u, (lub jego odpowiednika)
- informacje o firmie i prowadzonej działalności (np. oświadczenie)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.
3. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W ofercie należy podać termin jej ważności.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
1. Cena netto 95% Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
(cena w ofercie z najniższą ceną/ cena badanej oferty) x waga kryterium x 100
Zaoferowana cena powinna zawierać koszt: wykonania wszystkich prac budowlanych, montaż i uruchomienie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, także w zakresie formalno-prawnym, dostawę i montaż całego wyposażenia, przewidzianego dokumentacją projektową (w tym wykonywaną przez Oferenta) oraz uzyskanie wszelkich opinii, decyzji i zezwoleń, wymaganych do prowadzenia działalności produkcyjnej.
2. Okres gwarancji 5% Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja liczby miesięcy okresu gwarancji z oferty ocenianej do liczby miesięcy okresu gwarancji najdłuższego ze złożonych ofert pomnożona przez wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:
(liczba miesięcy z badanej oferty/liczbę miesięcy okresu gwarancji najdłuższego z ofert) x waga kryterium x 100
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Oferent poda cenę w ofercie w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:
1. Powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządziły Zamawiającemu szkodę lub był/jest w Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym.
3. Znajduje się w likwidacji lub w upadłości lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia.
4. Złożył w związku z Zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"LIEDMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Słoneczna 6

98-355 Działoszyn

łódzkie , pajęczański

Numer telefonu

605037407

Fax

43 655 31 30

NIP

6692310523

Tytuł projektu

WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNEGO PRODUKTU W POSTACI BEZPIECZNEGO DLA ŚRODOWISKA GRANULOWANEGO NAWOZU SIARCZANOWO-WAPNIOWEGO

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0043/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 275