Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/0125 na zakup Centrum tokarsko-frezarskiego z 2-głowicam wraz z wyposażeniem (1 sztuka)

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1195181

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów: e-mailem na adres dotacje@medgal.com.pl, pocztą tradycyjną, kurierem bądź też dostarczyć osobiście na adres: 16-001 Księżyno, ul. Niewodnicka 26A.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, kurierem lub osobiście liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno k/Białegostoku.
3. Czas pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2019 r. o godz. 15.00.
5. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@medgal.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Skrodzki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 6632 344

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Centrum tokarsko-frezarskiego z 2-głowicami (1 sztuka). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Księżyno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Centrum tokarsko-frezarskiego z 2-głowicami (1 sztuka).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Centrum tokarsko-frezarskiego z 2-głowicami (1 sztuka). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

42620000-8

Nazwa kodu CPV

Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności określonej zapytaniem ofertowym.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddane procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
3. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 1 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie 2 weryfikowane będzie na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań” (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy.
2. w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy,
3. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po udzieleniu zamówienia,
4. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze badawczym, organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
5. zmiany harmonogramu, sposobu i terminu płatności, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze badawczym, organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie harmonogramu, sposobu i terminu płatności w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
6. niedotrzymanie pierwotnego terminu wykonania zamówienia z przyczyn innych niż wymienione w punktach 1-4, skutkować będzie naliczeniem kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oferta powinna zawierać:
a. Formularz ofertowo-cenowy (Załącznik nr 2),
b. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3),
c. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1),
d. Specyfikację techniczną urządzenia w języku polskim,
e. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta została podpisana przez osobę/osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Oferenta.
2. Złożona oferta powinna:
a. zostać opieczętowana na każdej stronie pieczęcią i podpisana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty,
b. zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
c. zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
d. zawierać dane oferenta takie jak: nazwa, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi.
3. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru ofert:
Cena netto: Znaczenie-90%; Maksymalna liczba punktów-90
Okres gwarancji: Znaczenie-10%, Maksymalna liczba punktów-10
RAZEM: Znaczenie-100%, Maksymalna liczba punktów-100

Sposób obliczania kryterium w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza z oferta:
1. Cena netto złożonej oferty [C] – waga kryterium: 90%
Ocena zostanie wyrażona liczbą punktów, która zostanie obliczona według następującego wzoru:

C= Cn/Cb x 90

gdzie:
C –oznacza ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w ramach kryterium zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
Cn –oznacza najniższą cenę netto w PLN spośród ocenianych ofert
Cb –oznacza cenę netto w PLN oferty ocenianej

2. Okres gwarancji [G] – waga kryterium: 10%
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Oferta z okresem gwarancji poniżej 12 miesięcy zostanie odrzucona. Ocena zostanie wyrażona liczbą punktów, która zostanie obliczona według następującego wzoru:

Okres gwarancji Liczba punktów w kryterium
36 miesięcy i powyżej 10 pkt.
24 miesiące 5 pkt.
12 miesięcy 0 pkt.


Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zgodnie ze wzorem O=C+G zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności określonej zapytaniem ofertowym.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
5. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
6. Członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
7. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punktach 1- 6 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie 7 weryfikowane będzie na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań” (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEDGAL SP. Z O.O.

Adres

Niewodnicka 26A

16-001 Księżyno

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

856632344

Fax

856632622

NIP

5423227877

Tytuł projektu

Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami wraz z wdrożeniem na rynek

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0125/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DMG MORI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
63-300 Pleszew
Liczba wyświetleń: 149