Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1195006

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy lub pieczątką firmową, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opatrzoną dopiskiem Oferta na budowę wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków „- nie otwierać przed 14.08.2019 godz. 1015. Oferta powinna być złożona na adres siedziby Zamawiającego w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Głownie
Termin składania ofert upływa 14.08.2019 godz. 10.00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 14.08.2019 godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – sala narad.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominik Kotyniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

427191639

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych II etap, wraz z wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kW – odnawialne źródło energii dla oczyszczalni ścieków ”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Głowno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych" w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0021/17-00 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Przedmiot zamówienia

Przewiduje się budowę wiaty nad istniejącym składowiskiem odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych o powierzchni po obrysie słupów 1059 m2 oraz wyposażenie wiaty w niezbędną infrastrukturę.
Projektuje się wiatę jednonawową o wymiarach w osiach konstrukcji 25,26 m x 41,30 m. Wysokość wiaty w kalenicy ~8,46 m. Wiata z trzech stron będzie obudowana, od frontu zaś otwarta. Przestrzeń między wierzchem istniejących ścian prefabrykowanych a dachem należy wypełnić blachą trapezową. Dach wiaty pokryty blachą trapezową 0,63 wspartą na stalowych płatwiach. Płatwie oparte na dźwigarach kratownicowych. Konstrukcja dachu wsparta słupami stalowymi w rozstawie 4,8 m. Część dachu (od strony frontowej) wysunięta poza obrys na ok. 80 cm.
Na wiacie należy wykonać mikroinstalację fotowoltaiczną do 50kW, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącym załącznik nr 1a do
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- projekty,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla robót budowlanych wiaty i dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej, stanowiące załączniki do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, zwanej dalej „Instrukcją”
Przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako dokumentację pomocniczą w celu obliczania ceny ofertowej ceny. Wykonawca w trakcie wyceny oferty może dowolnie modyfikować załączone przez Zamawiającego przedmiary. Z uwagi na fakt, iż jako sposób rozliczania przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca winien dokonać wyceny oferty z dochowaniem najwyższej staranności, dokładnie zapoznając się z dokumentacją i warunkami realizacji zamówienia.

Uwaga!
Zamieszczony projekt budowlany dotyczy całości inwestycji tj. etapów I - II.
W zakres zamówienia nie wchodzą roboty I etapu i część zakresu robót II etapu, który został już wykonany. Niniejsze zamówienie nie obejmuje nw robót II etapu:
 budowy fundamentów stopowych o zróżnicowanych wymiarach w planie (od 3,4 m x 3,1 m do 1,6 m x 1,6 m).
wykonania zbrojenia stóp fundamentowych,
budowy szczelnych ścian oporowych z żelbetowych prefabrykowanych elementów typu „T”,o wysokości 2,76 m.
wykonania gładkiej, zmywalnej posadzki betonowej
wykonania instalacji wodociągowej
wykonania kanalizacji wód ociekowych,
wykonania linii kablowej oraz złącza ZK na ścianie wiaty,
wykonania nawierzchni drogowych.
W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji robót 7 dni od daty zawarcia umowy (od dnia przekazania placu budowy).
Zakończenie do dnia 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się doświadczeniem i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej: 2 roboty polegające na budowie obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 500 000,00 PLN każda oraz kubaturze minimum 5000m3 każda.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami:
co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1186 ze zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Dodatkowe warunki

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, składając ofertę wspólną.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 Co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.1. Instrukcji
 każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w 4.2. Instrukcji

Warunki zmiany umowy

Z powodu ograniczonej ilości znaków Warunki zmiany umowy dostępne są w załączniku do zapytania ofertowego nr 23.4. Wzór umowy w § 13

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do Instrukcji – dołączyć do oferty w formie pisemnej.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Instrukcji

Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.1.1 – 7.1.3 zapytania wykonawcy składają wspólnie.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik 3 do Instrukcji – dołączyć do oferty w formie pisemnej.
Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną.
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z technologii robót, jak również niezbędne do wykonania zadania, w tym m. in.:
- podatek VAT,
- koszty wszelkich robót przygotowawczych,
- koszty wszelkich robót porządkowych, w tym koszty uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i koszty utylizacji odpadów,
- koszty zagospodarowania placu budowy w tym koszty zabezpieczenia ruchu kołowego i pieszego w trakcie budowy,
- koszty przywrócenia placu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji,
- koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.),
- koszty właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót,
- koszty nadzoru i uzgodnień, pomiarów, rozruch, przyłączenia do sieci, itp. niezbędnych do oddania obiektu do eksploatacji,
- koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej ze schematami w zrealizowanych branżach,
- koszt obsługi geodezyjnej zadania (wytyczenia) oraz pomiar powykonawczy z naniesieniem na zasoby geodezyjne miasta.
- koszt ubezpieczenia ryzyk budowy wynikające z prowadzonych robót będących przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż cena brutto określona w formularzu ofertowym,
- koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - inne koszty o których mowa w dokumentacji projektowej i samej Instrukcji.
Ostateczna cena netto i brutto wpisana w formularzu ofertowym zawierająca w/w elementy ma być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie inne koszty, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, także nie wymienione w pkt 17.2, a które mają wpływ na cenę oferty.
Cena powinna być podana w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w cenie oferty.
Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie ceny i stawki w złotych polskich nie będą podlegać waloryzacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w umowie.

Zamawiający oceni tylko oferty nieodrzucone i złożone przez wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium I - Cena (C): 90%
Kryterium II - Okres gwarancji (G): 10%

Opis sposobu oceny ofert w poszczególnych kryteriach.

W Kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
C= ------------------------------------------------------------------------------- x 90 pkt
Cena badanej oferty brutto

W Kryterium II (G) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

okres gwarancji w ocenianej ofercie
G = --------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert

Uwaga!
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie okresu gwarancji, oferta Wykonawczy zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 72 miesięcy.
Uwaga:
Zaoferowany okres gwarancji nie dotyczy wymaganych przez Zamawiającego okresów gwarancji dla nw. elementów instalacji fotowoltaicznej, opisanych w pkt 4.8 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Fotowoltaika:
- długość gwarancji na konstrukcje pod panele – nie mniej niż 10 lat licząc od dnia odbioru końcowego,
- długość okresu gwarancji producenta na inwertery– nie mniej niż 5 lat,
- długość okresu gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne – nie mniej niż 10 lat na produkt i nie mniej niż 25 lat na utrzymanie wydajności na poziomie minimum 80%.

Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą Kryterium I i Kryterium II wynosi 100.
Każda oferta zostanie oceniona według kryterium opisanych w punkcie 1 na zasadach określonych w punkcie 18.2 i otrzyma liczbę punktów (S), obliczoną wg wzoru:
S = C + G
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (S) obliczonych według wzoru opisanego

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
jeżeli wykonawca lub osoby, uprawnione do reprezentowania wykonawcy są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
jeżeli osoby reprezentujące Wykonacę zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Który w trakcie postępowania, w ofercie lub innych dokumentach, przekazał Zamawiającemu nieprawdziwe informacje, co mogło wprowadzić Zamawiającego w błąd i wpłynąć na wynik postępowania.
który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
O wykluczeniu Wykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, z niezwłocznym przesłaniem informacji w formie pisemnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Adres

Andrzeja Struga 3

95-015 Głowno

łódzkie , zgierski

Numer telefonu

427191639

Fax

427108340

NIP

7331173933

Tytuł projektu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0021/17-03

Inne źródła finansowania

środki własne,

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"FAMBUD-Jerzy Pietrzak" Sp. z o.o. Aleja Rataja 16, 96-100 Skierniewice
Data wpłynięcia oferty: 14.08.2019 r o godz. 9:55
Cena: 1 536 270 , 00 zł.
Informuje ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrana została oferta złożona przez wykonawcę "FAMBUD-Jerzy Pietrzak" Sp. z o.o. Aleja Rataja 16, 96-100 Skierniewice z którą w dniu 09.09.2019 r. została podpisana umowa nr 15/2019.
Liczba wyświetleń: 172