Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO KLASY CNC

Data publikacji: 11.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1194867

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:

"METALOSKRAW" ZBIGNIEW DUBAS
ul. Górnicza 15,
41-506 Chorzów
Tel. 604 999 999 osoba do kontaktu: Zbigniew Dubas
E mail : zdubas@poczta.onet.pl

Termin wpłynięcia ofert upływa: 14.08.2019
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e mail).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.

Kryteria formalne składanych ofert:
1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).
2. Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie – załącznik nr 1,
- załącznik: wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał),
- minimum 2 protokoły realizacji dostaw z zakresu przedmiotu zamówienia,
- katalog/broszura lub inny dokument zawierający specyfikację oferowanego urządzenia.
3. Oferta powinna zawierać pełen koszt dla Zamawiającego.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu/zmianie oferty.
5. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
6. Oferta musi być ważna minimum 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zdubas@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Dubas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 604 999 999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego pionowego centrum obróbczego klasy CNC.
Oferowane parametry muszą być integralną częścią obrabiarki. Koszt powinien obejmować bezpłatną dostawę, rozładunek, instalację i uruchomienie maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W cenie oferty należy uwzględnić darmowy instruktaż, przekazanie urządzenia i odbiór u Zamawiającego. Nie dopuszcza się żeby oferowane parametry/funkcjonalności były dodatkowo płatną opcją.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego pionowego centrum obróbczego klasy CNC.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego pionowego centrum obróbczego klasy CNC.
Urządzenie powinno posiadać parametry/funkcjonalności nie gorsze niż:
- Wymiar stołu roboczego: min. 1200 mm x 500 mm
- Obciążenie stołu: max. 800 kg
- Prędkość obrotowa wrzeciona: min 6000 obr/min
- Liczba rowków T-owych w stole: min. 5szt. x 18H8 x 100 mm
- Przejazd w osi X/Y/Z: max. 1100/510/635 mm
- Typ prowadnic – wałeczkowe (rolkowe)
- Prowadzenie osi przez podwójnie zakotwiczone śruby kulowe
- Minimalna odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu: 150 mm
- Moc wrzeciona (stała / S6-40%): min. 18,5 kW / 27,8 kW
- Moment obrotowy wrzeciona (stały / S6-40%): min. 194 Nm / 294 Nm
- Stożek wrzeciona: #50
- Posuw szybki w osiach X/Y/Z: min. 36/36/30 m/min.
- Magazyn narzędzi:
min 24 narzędzia na oprawki BT50
max długość narzędzi 350 mm
max waga narzędzi 15 kg
czas zmiany narzędzi: C-C do 5,9 sek. / T-T do 3,8 sek.
- Chłodzenie przez narzędzie chłodziwem o ciśnieniu min. 20 bar
- Transporter wiórów: taśmowy
- Waga maszyny: min. 7600 kg
- Maksymalna wysokość urządzenia: do 3100 mm
- Powierzchnia instalacji maszyny bez transportera wiórów: max. 3100 x 2100 mm

Kod CPV

42612000-9

Nazwa kodu CPV

Centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny według wag punktowych następujących kryteriów:

Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Gwarancja na urządzenie
Kryterium III: Termin realizacji zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:

Kryterium: Cena
Waga: 50
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 50. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium: Gwarancja na urządzenie
Waga: 10
Sposób oceny: Gwarancja równa lub powyżej 18 miesięcy - 10 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 18 miesięcy oraz powyżej lub równe 12 miesięcy – 5 pkt.
Gwarancja poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Kryterium: Termin realizacji zamówienia
Waga: 40
Sposób oceny: Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy – 0 pkt.
Termin wykonania zamówienia do 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy – 10 pkt.
Termin wykonania zamówienia do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy – 40 pkt.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena netto, gwarancja na urządzenie oraz termin realizacji zamówienia wynosi 100.
Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:

P =Cmin/Cx*50+G+T
P - liczba punktów
Cmin – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
G – gwarancja
T – termin realizacji zamówienia

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty wykazującej pierwsze najniższą cenę. Jeżeli cena jest taka sama, w drugiej kolejności będzie brany pod uwagę dłuższy okres gwarancji na urządzenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"METALOSKRAW" ZBIGNIEW DUBAS

Adres

Górnicza 15/Nie dotycz

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

NIP

6270009103

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług w zakresie wysokich technologii dla branży energetycznej oraz rehabilitacyjnej

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00D5/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Przeprowadzone postępowanie na zakup pionowego centrum obróbczego klasy CNC zostało nierozstrzygnięte ze względu na stwierdzenie braków formalnych w postępowaniu.
Liczba wyświetleń: 214