Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa „Disolvera laboratoryjnego z opcją pracy w próżni i atestem ATEX typ II 2G i niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.

Data publikacji: 11.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1194777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do dnia 14.08.2019r. do siedziby Zamawiającego na adres podany w pkt.1 "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32", kurierem, pocztą lub osobiście do godz. 15.00 lub przesłać mailem na adres: dotacja2017@greinplast.pl
W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. Oferta powinna zawierać dopisek: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr ZO/2019/32 z dnia 11.07.2019”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacja2017@greinplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Pogorzelec; Elwira Węglowska; Łukasz Czerwiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 /17 77 13 543; +48/17 77 13 545; +48/17 77 13 529

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

„Disolver laboratoryjny z opcją pracy w próżni i atestem ATEX typ II 2G i niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 3 "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Krasne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nabycie „Disolvera laboratoryjnego z opcją pracy w próżni i atestem ATEX typ II 2G i niezbędnymi akcesoriami”(1 szt.), w ramach realizacji projektu „Inwestycja w rozwój centrum badawczo-rozwojowego w zakresie chemii budowlanej”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (obejmująca zakup, transport do zakładu Zamawiającego, instalację) fabrycznie nowego sprzętu: „Disolver laboratoryjny z opcją pracy w próżni i atestem ATEX typ II 2G i niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.,
o specyfikacji technicznej przedstawionej w załączonym "Zapytaniu ofertowym nr ZO/2019/32" pkt. 3.2 i wymaganiach przedstawionych w pkt. 3.4 do 3.6.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 100 dni kalendarzowych liczonych od dnia udzielenia zamówienia, czyli od daty zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji (pkt. 3.4 "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32")

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego lub innych analogicznych instytucji odpowiednich dla danego państwa. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą przedstawi na wezwanie Zamawiającego zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego lub innych analogicznych instytucji odpowiednich dla danego państwa.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w zawartej umowie w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach wskazanych we wzorze Umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32, §7 ust. 3)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32").
2. Szczegółowe opisy techniczne oferowanego produktu w formie wypełnionego Załącznika nr 2 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32" lub dołączonych katalogów, prospektów lub folderów producenta, sporządzone w języku polskim, pozwalające potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 3 do "Zapytania ofertowego nr ZO/2019/32").
4. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa, podmiot uprawniony do reprezentacji mocodawcy wg wpisu do KRS czy CEiDG czy innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa lub podmiot upoważniony do poświadczania za zgodność z oryginałem (np. notariusz, organ administracyjny), w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe:
1. Kryterium ,,cena” – waga 80%. Najwięcej punktów (maksymalnie 80 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną netto.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
C= [Cmin/Co] x 100 x 80%, gdzie:
C – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium ,,cena”,
Cmin – cena netto oferty najtańszej z ofert rozpatrywanych (wyrażona w PLN) ,
Co – cena netto oferty rozpatrywanej (wyrażona w PLN),
2. Kryterium ,,gwarancja” – waga 15%. Najwięcej punktów (maksymalnie 15 pkt.) otrzyma oferta
z najdłuższym okresem gwarancji wyrażonym w dniach kalendarzowych.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
G = [Go/Gmax] x 100 x 15 %, gdzie
G – liczba punktów dla oferty badanej wg kryterium „gwarancja”
Go – okres gwarancji z oferty rozpatrywanej (wyrażony w dniach kalendarzowych)
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert rozpatrywanych (wyrażony w dniach kalendarzowych)
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia powyżej 1460 dni kalendarzowych nie będzie on dodatkowo punktowany, a do wzoru jako Go i Gmax zostanie podstawione 1460 dni kalendarzowych.
3. Kryterium „maksymalny pobór prądu” – waga 5%. Najwięcej punktów (maksymalnie 5 pkt.) otrzyma oferta z najniższym „maksymalnym poborem prądu” urządzenia wyrażonym w kilowatach (kW). Maksymalny pobór prądu określony dla disolvera pracującego z maksymalną prędkością obrotową mieszadła.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
P = [Pmin/Po] x 100 x 5%, gdzie
P – liczba punktów dla oferty badanej wg kryterium „maksymalny pobór prądu”
Pmin – najniższy zaoferowany „maksymalny pobór prądu” urządzenia spośród ofert rozpatrywanych (wyrażony w kilowatach [kW])
Po – „maksymalny pobór prądu” urządzenia z oferty rozpatrywanej (wyrażony w kilowatach [kW])

Wyniki z powyższych równań będą uwzględniane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami matematycznymi.
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zgodnie ze wzorem: O = C + G + P zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku ofert o takie samej liczbie punktów, wybrana zostanie oferta z wyższą liczbą punktów wg kryterium „pobór prądu”.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GREINPLAST SP.Z O.O.

Adres

36-007 Krasne

podkarpackie , rzeszowski

NIP

8133225363

Tytuł projektu

Inwestycja w rozwój centrum badawczo-rozowjowego w zakresie chemii budowlanej

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0097/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ProLAB Paula Kowalska
ul. Jana Pawła II 22/27
39-460 Nowa Dęba
Oferta dostarczona w dniu 02.08.2019r.,
Cena netto: 130 500,00 PLN, cena brutto: 160 515,00 PLN
Liczba wyświetleń: 137