Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i dostawa elementów struktury wewnętrznej prototypu według projektu.

Data publikacji: 08.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2019

Numer ogłoszenia

1194317

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

● Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej, w postaci skanu oryginału oferty wraz z załącznikami w nieedytowalnym formacie.
● W temacie maila należy umieścić zapis: Oferta HS/4/19.
● Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, a w szczególności wypełnić wszystkie załączniki bez wyjątku, bez dokonywania w nich zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wroniem@holosurgical.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Wroniewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa nowej wersji elementów struktury wewnętrznej umożliwiającej pełną regulację mocowania projektora według projektu, gdzie każda z pozycji stanowi część integralną zamówienia, a oferent zobowiązany jest złożyć pełną ofertę. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy i dostawcy części prototypu określonych w załącznikach objętych postępowaniem w celu realizacji projektu Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0404/16-00.

Przedmiot zamówienia

Zakresem postępowania są objęte części prototypu przedstawione w tabeli w załączniku Zapytanie ofertowe_HS.4.19 oraz w załącznikach projektowych (12 sztuk).

Kod CPV

44100000-1

Nazwa kodu CPV

Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie i dostawa: zamówienie należy zrealizować do 28 dni od daty złożenia zamówienia przez Udzielającego Zamówienie.
Powiadomienie o wyborze będzie ogłoszone w Bazie Konkurencyjności. Podpisany przez osobę upoważnioną druk zamówienia zostanie przesłany drogą mailową na wskazany w ofercie adres email. Za termin wiążący uznaje się termin wysłania emaila wraz z podpisanym drukiem zamówienia przez Udzielającego Zamówienie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Podmioty działające na terenie Unii Europejskiej posiadające swoje przedstawicielstwo lub siedzibę w Polsce oraz posiadające techniczne możliwości realizacji zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego. W przypadku obsługi gwarancyjnej nie musi to być ten sam podmiot, który jest sprzedawcą lub producentem. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia,; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia; 4. Dysponowania odpowiednio przeszkolonym personelem niezbędnym do realizacji zamówienia; 5. Znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego;


Zamawiający wymaga, żeby wykonane części posiadały okres gwarancji (kryterium punktowane):
● wymagane 12 miesięcy
● preferencyjnie 24 miesiące ( kryterium punktowane).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia poprawek do projektów w trakcie realizacji zamówienia, lecz w zakresie nie większym niż 10% zaproponowanej ceny przez oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym o nazwie Zapytanie ofertowe_HS.4.19

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów ze 100 możliwych do uzyskania, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
Kryteria:
C - Cena netto realizacji zamówienia, która obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy poniesione w celu realizacji zamówienia (DDP Delivery Duty Paid wg. Incoterms 2010) (80 pkt.) – waga 80% (maksymalnie 80 punktów) liczona: C = (Cmin/C0) x 80, gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej oferty.
T - Termin dostarczenia pakietów – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – gdy termin dostawy wyniesie mniej niż 14 dni od daty złożenia zamówienia
7 punktów – gdy termin dostawy wyniesie 15-21 dni od daty złożenia zamówienia
4 punkty - gdy termin dostawy wyniesie 22-28 dni od daty złożenia zamówienia
G – okres gwarancyjny – waga 10% (maksymalnie 10 punktów), przyznawana zgodnie ze wzorem:
10 punktów – okres gwarancyjny 24 miesiące
0 punktów – okres gwarancyjny 12 miesięcy - wymaganie podstawowe

Całkowita liczba punktów (X), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: X = C + T + G, gdzie: X – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, T – punkty uzyskane w kryterium „Termin”, G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
Przykład kalkulacji:
Punktacja będzie naliczana w ramach kryteriów C, T i G dla całości zamówienia. Zamówienie składane u danego oferenta po rozstrzygnięciu konkursu będzie obejmowało wszystkie pozycje wskazane w zapytaniu.

Wykluczenia

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące konieczności wykluczenia z postępowania podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, ponieważ powiązania powyższe między Wykonawcą a Zamawiającym nie występują. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOLO SURGICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Władysława Pytlasińskiego 10/12/14

00-777 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

791 766 389

NIP

5213729472

Tytuł projektu

Rozwój systemu rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji (ARAI) w celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w neurochirurgii

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MONOGRAPH STUDIO PIOTR HRAPKOWICZ
32-651 Nowa Wieś, ul. Dworska 9a,
powiat oświęcimski, województwo małopolskie
NIP: 5492038872 REGON: 851747906

Data wpłynięcia oferty: 10.07.2019
Cena: 1940,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 173