Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla sprawnej obsługi pacjentów w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie województwa świętokrzyskiego

Data publikacji: 03.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2019

Numer ogłoszenia

1193562

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono termin składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Marii Panny 1, 25-010 Kielce) do dnia 06.08.2019r. do godziny 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

S. Jadwiga Juszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413445282

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną dla 13 placówek Caritas Diecezji Kieleckiej, zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Miejscowość: Kielce (4 lokalizacje), Pacanów, Piekoszów, Rudki , Sędziszów (2 lokalizacje), Świniary, Wiśniówka, Włoszczowa (2 lokalizacje)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną dla 13 placówek Caritas Diecezji Kieleckiej, zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48814000-7 Systemy informacji medycznej
48820000-2 Serwery
48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51600000-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji do 30.09.2020 r. w tym:
Etap I do 30.09.2019r. :
1) dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-systemową;
2) dostawa licencji oprogramowania aplikacyjnego (ZSI) oraz bazy danych.
Etap II do 30.09.2020r. :
1) Wdrożenie i przeszkolenie personelu zgodnie z pkt. 4 ppkt. 4 Zapytania ofertowego.

Objęcie gwarancyjnym nadzorem autorskim przez okres 60 m-cy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z § 13 wzoru umowy (załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium „Cena” (C): 60 pkt
Najniższa cena oferty
Ilość punktów (C) = --------------------------------- x 60 pkt., gdzie 1pkt.= 1%
Cena oferty badanej

2. Kryterium “Dostępności” (D): 15 pkt

Zamawiający przyzna Oferentowi 15 pkt, który zaoferuje system umożliwiający przeprowadzenie domowej wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej w trybie bez dostępu do internetu (tryb offline) z możliwością automatycznej (bez plików pośrednich) synchronizacji danych (z serwerem centralnym) wprowadzonych na tabletach podczas wizyty domowej po uzyskaniu dostępu do internetu.

Zadeklarowanie powyższego sposobu rozwiązania w Załączniku nr 6 pkt. I do Zapytania Ofertowego nie jest obligatoryjne, jednakże jest dodatkowo punktowane ze względu na specyfikę świadczenia usług opiekuńczych, pomocy domowej i hospicyjnej w domach Pacjentów zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie istnieje ograniczony dostęp do internetu (brak dostępu do internetu w domu Pacjenta lub ograniczony zasięg sieci bezprzewodowych skutkujący możliwością utraty połączenia).

W przypadku zadeklarowania powyższego rozwiązania przez Oferenta, Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium po przeprowadzeniu prezentacji Systemu, potwierdzającej, że System posiada wskazane funkcje dostępności.

Liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 15 pkt., gdzie 1pkt.= 1%


3. Kryterium “Funkcjonalność dodatkowa” (F): 25 pkt

Za każdą dodatkową, zaoferowaną przez Wykonawcę funkcjonalność określoną w załączniku Nr 6 pkt. II do Zapytania Ofertowego, Oferent otrzyma określoną ilość punktów. Zamawiający przyzna maksimum zadeklarowanych punktów w ramach tego kryterium po przeprowadzonej prezentacji Systemu, potwierdzającej, że System posiada wskazane przez Wykonawcę funkcjonalności dodatkowe.

Ilość punktów badanej oferty
Ilość punktów (F) = ---------------------------------------------------- x 25 pkt., gdzie 1pkt.= 1%
Maksymalna ilość punktów do zdobycia

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska największą sumaryczną liczbę punktów – Wynik punktowy (WP), obliczoną wg poniższego wzoru:
WP = C + D + F
gdzie:
WP - wynik punktowy
C - liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według wzoru z pkt 11.1.
D - liczba punktów przyznanych w kryterium – dostępności, przyznana według zasad określonych z pkt 11.2.
F - liczba punktów przyznanych w kryterium – funkcjonalność dodatkowa, przyznana według zasad określonych z pkt 11.3.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla sprawnej obsługi pacjentów w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie województwa świętokrzyskiego

Numer projektu

RPSW.07.01.00-26-0022/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KAMSOFT S.A., ul. 1-go Maja 133, 40-235 Katowice
data wpływu oferty: 06.08.2019, cena 2.901.919.59 zł brutto
Liczba wyświetleń: 561