Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli kierunku technik geodeta_nr 16/2019/GAZ

Data publikacji: 08.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2019

Numer ogłoszenia

1193547

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 15.07.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61 lok. 34, 50-079 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61 lok. 34, 50-079 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795 076 469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli kierunku technik geodeta
Podział na zadania:
1. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO
2. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu: Fotogrametria niskiego pułapu

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie2)


Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi szkoleniowej - Przeprowadzenie kursów/ szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe dla nauczycieli kierunku technik geodeta
Podział na zadania:
1. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO
2. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu: Fotogrametria niskiego pułapu

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2).


Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Usługa obejmuje przeprowadzenie kursu/ szkolenia dla nauczycieli zawodu na kierunku technik geodeta z zakresu szczegółowo opisanego w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2.
2. Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewni trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - załącznika do oferty)
3. Wykonawca opracuje i dostarczy uczestnikom w pierwszym dniu kursu/ szkolenia materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dostarczonej przez zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy odbioru certyfikatów, dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, protokół z testu końcowego i testu wstępnego
5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia
c. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (doręczony jako załącznik do formularza ofertowego)
d. przedstawi szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia testu końcowego (kryteria oceny i metody ich weryfikacji) - w formie załącznika do oferty (jako weryfikacja spełnienia minimalnego wymaganego zakresu tematycznego szkolenia)
6. Wykonawca wyda certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186), potwierdzające udział w szkoleniu (wzór certyfikatu jako załącznik do oferty)
7. Wykonawca zapewnia miejsce szkolenia wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem.
8. Kurs/ szkolenie musi zakończyć się testem końcowym.
9. Dokładne terminy zajęć będą uzgadniane z uczestnikami na etapie podpisywania umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania szkoleń zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym załącznik 2A i/ lub 2B do Zapytania Ofertowego.

Szczegóły znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe_16_2019_GAZ.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI UMOWY
w przypadku zadania 1. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO: termin zakończenia realizacji zadania do nie później niż do 19.08.2019,

w przypadku zadania 2. Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Fotogrametria niskiego pułapu: termin zakończenia realizacji zadania do nie później niż do 19.08.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym.

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć, dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie CV - jako załącznika do oferty)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

-WPIS DO RIS

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub pojedynczego zadania/ pojedynczych zadań bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj:

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie:
Zadania 1 (Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO):
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b) CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c) wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie szkolenia
d) program szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego
e) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

i/lub
Zadania 2 (Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Fotogrametria niskiego pułapu):
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego; wraz z załącznikami:
b) CV trenera/ trenerów - dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień
c) wzór certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia wydawanego uczestnikom na zakończenie szkolenia
d) program szkolenia wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia egzaminu końcowego
e) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 70%
2 Doświadczenie (łączna liczba godzin doświadczenia w przeprowadzaniu kursów/ szkoleń tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia dla danego podmiotu) 30%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 16/2019/GAZ

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego ( wg pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4 w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 16/2019/GAZ)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie Zadania 1 (Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO): została wyłoniona oferta firmy Softline Plus Jerzy Biegalski, ul. Słoneczna 4, 55-080 Gniechowice NIP 754 149 18 17 REGON 932782231. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 738,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 15.07.2019, godz. 13:06.

W zakresie Zadania 2 (Przeprowadzenie kursu/ szkolenia z zakresu Fotogrametria niskiego pułapu):. została wyłoniona oferta firmy DRONE 4 TECH.PL Mariusz Drążyk, ul. Urbanowicza 35/60, 01-476 Warszawa NIP 7551838760 REGON 160243478. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2 500,00 zł brutto. Data wpływu oferty: 15.05.2019, godz. 19:46.
Liczba wyświetleń: 225