Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i dostawa prototypowych elementów rozdzielacza - zaworów i przyrządu do pomiaru siły przesterowania

Data publikacji: 17.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2019

Numer ogłoszenia

1193108

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Sposób składania ofert:
• elektronicznie na adres: crt@crt.pl
• lub w wersji papierowej dostarczając dowolnym sposobem do siedziby Zamawiającego pod adres: ul. Żaka 15/13, 30-612 Kraków. Godziny pracy 7-16 w dni robocze bez sobót.
• oferty należy składać do dnia oznaczonego jako termin składania ofert, do godz. 16.00
2) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany adres mailowy lub ww. adresy.
3) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

crt@crt.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Sukiennik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 6594120

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prototypowych elementów rozdzielacza - zaworów, oraz oprzyrządowania pomiarowego, ściśle wg dokumentacji Zlecającego.
Szczegółowe wymogi i parametry przedstawiono w Załączniku nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany do wykonania badań prototypu: czterodrogowy trójpołożeniowy rozdzielacz hydrauliczny o zwiększonej wydajności, sterowany ręcznie, do systemów sterowań przyległych wysokowydajnych górniczych kompleksów ścianowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) Zadanie 1: Prototypowe elementy rozdzielacza – zawory, ściśle wg dokumentacji Zlecającego,
2) Zadanie 2: Przyrząd do pomiaru siły przesterowania .
Szczegółowe informacje, wymogi i parametry elementów zadań przedstawiono w Załączniku nr 1.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

• Składanie zamówień na zestawy elementów z zadania 1 przewiduje się w miesiącach 07.2019 do 09.2019r. Czas wykonania pojedynczego zestawu z zadania 1 nie więcej niż 20 dni (w ocenie oferty premiowany punktami będzie czas krótszy od maksymalnego). Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od zawarcia umowy.
• Złożenie zamówienia na zadanie 2 przewiduje się w miesiącu 07.2019 r. Czas wykonania zadania nie więcej niż 30 dni (w ocenie oferty premiowany punktami będzie czas krótszy od maksymalnego). Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu przygotowania oferty

1) Oferty na zadanie 1 i zadanie 2 będą rozpatrywane oddzielnie. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej tylko na zadanie 1 lub zadanie 2. Oferent może złożyć po jednej ofercie na każde zadanie. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2) Oferta powinna zawierać co najmniej:
a) czas realizacji zamówienia podany dla każdego zadania niezależnie,
b) cenę netto wykonania łącznie dla wszystkich elementów wchodzących w skład zadania,
c) warunki płatności (forma, termin, waluta),
d) Informacje identyfikujące Dostawcę, dane adresowe oraz dane osoby do kontaktu w sprawie przedkładanej oferty (telefon, e-mail),
e) podpis osoby upoważnionej przez Dostawcę, przedstawicieli Dostawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Dostawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
3) Oferta musi być ważna minimum 1 miesiąc od dnia złożenia oferty.
4) Brak wymienionych poniżej elementów skutkuje odrzuceniem oferty:
a) oferta złożona bez podpisu osoby upoważnionej przez Dostawcę,
b) oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowym i wymaganych w zapytaniu ofertowym, w szczególności dotyczące powiązań osobowo- kapitałowych (Załącznik nr 2. Oświadczenia),
c) oferta nie jest ważna, co najmniej 1 miesiąc od dnia złożenia oferty.
d) oferta nie obejmuje wszystkich elementów w zadaniu, na które oferta jest składana.
5) Braki mogą podlegać uzupełnieniu na prośbę Zamawiającego lub Dostawcy za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na termin wyboru najkorzystniejszej oferty.
6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7) Oferta powinna być złożona na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej Instytucji Zarządzającej.
4) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
5) Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi lub Oferentom, którzy uzyskali największą ilość punktów w ramach każdego zadania rozpatrywanego oddzielnie, zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
6) Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wyłonionym Wykonawcą usług jest udostępniany w formie załącznika do niniejszego ogłoszenia.
7) Zamawiający zastrzega, że na etapie realizacji zestawy będą zamawiane kolejno, zgodnie z harmonogramem. Ostateczna liczba zamówionych elementów w zestawie nr 2 i zestawie nr 3 może ulec zmianie, co zostanie odzwierciedlone w aneksie do Umowy

Warunki zmiany umowy

1) Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę oraz o ile wprowadzone zmiany nie spowodują zmiany charakteru umowy i wymaga ona aneksu do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.
2) Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
a) Zmian uzasadnionych postępem techniki w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy
e) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta wg wzoru z Załącznika nr 3
2) Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych - wzór oświadczenia w: Załącznik nr 2

Zamówienia uzupełniające

- nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Ocena ofert będzie dokonana w następnym dniu roboczym po dniu oznaczonym jako termin składania ofert.
2) W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów ofert kryterium rozstrzygającym będzie cena (oferta z najniższą ceną spośród oferentów) a w przypadku takiej samej ilości punktów i ceny - czas realizacji zadania (oferta o najkrótszym czasie realizacji zadania).
3) W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów, jego oferta nie będzie rozpatrywana.
4) W przypadku ofert zawierających ceny podane w walucie innej niż PLN do oceny ofert zostanie przyjęta cena przeliczona z waluty na PLN wg tabeli kursowej sprzedaży walut banku Zamawiającego tj. Alior Bank aktualnej na dzień wyboru ofert.
5) Dla każdej oferty a jeśli dopuszczono składanie ofert cząstkowych, to dla każdego zadania rozpatrywanego oddzielnie zostanie dokonana ocena punktowa oferty i wyłoniony zostanie najlepszy oferent tj. oferent, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
6) Kryteria wyboru oferty w ramach zadania:
a. Cena [C]: (90% sumy punktów) – waga punktowa 90 [WC].
b. Czas wykonania (dla zadania 1 podać czas wykonania pojedynczego zestawu) [T] (10% sumy punktów) – waga punktowa 10 [WT].

W kryterium Cena [C] można uzyskać 90 punktów w następujący sposób:
• 90 punktów – najniższa oferta cenowa netto całego zadania,
• kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem:
[C] = [Cena netto najniższa spośród ofert] / [cena netto z ocenianej oferty] x [WC].

W kryterium Czas [T] można uzyskać 10 punktów w następujący sposób:
• 10 punktów – oferta z najkrótszym czasem wykonania,
• kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego czasu zgodnie ze wzorem
[T] = [najkrótszy czas wykonania spośród ofert] / [czas wykonania z ocenianej oferty] x [WT].

Wzór wyliczający punkty sumaryczne dla danej oferty :
Suma punktów [SUMA]= [C] x [WC] + [T] x [WT]
Maksymalna liczba punktów: [SUMA] = 1 x 90 + 1 x 10 = 100pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Michała Żaka 15

30-612 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

126594120

NIP

6792727955

Tytuł projektu

Czterodrogowy trójpołożeniowy rozdzielacz hydrauliczny o zwiększonej wydajności, sterowany ręcznie, do systemów sterowań przyległych wysokowydajnych górniczych kompleksów ścianowych

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0620/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dla zadania 1:
Nazwa: EHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Siemońska 50, 42-503 Będzin
data wpłynięcia oferty:25-07-2019
ocena oferty 100pkt.
dla zadania 2:
Nazwa: CNG System Jacek Rudkowski
Adres: ul. Rusznikarska 16/245, 31-261 Kraków
data wpłynięcia oferty: 25-07-2019
ocena oferty: 96pkt.
Liczba wyświetleń: 245