Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawai montaż 7-kolorowej offsetowej maszyny drukującej w formacie B0 z systemem lakierowania.

Data publikacji: 28.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-08-2019

Numer ogłoszenia

1192841

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Ponownie załączono załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 3/2019 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. 15.07.2019 r. usunięto omyłkowo zamieszczone pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego - pytania dotyczyły innego przedmiotu zapytania (składarko - sklejarki) i innego zapytania ofertowego (nr 2/2019).
3. Zamawiający w dniu 23.07.2019 opublikował w sekcji pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieścił aktualne Zapytanie ofertowe, Wzór formularza Oferty (załącznik nr 1), Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem zrealizowanych dostaw (załącznik nr 2) i Minimalne wymagania techniczne (załącznik nr 4)
Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 15.08.2019 do godz. 23:59.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.08.2019 r. do godz. 23:59
– osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: „TAMIR” Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe Sp. z o.o.;
ul. Kłodzka 10; 57-500 Bystrzyca Kłodzka
bądź
- w formie elektronicznej na adres: m.krywulec@tamir.pl.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.krywulec@tamir.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Krywulec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(74) 811 27 96

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 7-kolorowej offsetowej maszyny drukującej w formacie B0 z systemem lakierowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia tj. w szczególności montaż i instalację oraz przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego.

Dodatkowo w skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
· możliwość przeprowadzenia testów weryfikujących parametry techniczne maszyny przed wysłaniem jej do Zamawiającego,
· co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji na urządzenie,
· reakcja serwisowa do 24 h w dni robocze.

Minimalne wymagania techniczne urządzenia stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające minimalnych parametrów technicznych nie będą brane pod uwagę.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH oraz Minimalne wymagania techniczne_PO ZMIANACH

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kłodzki Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup urządzenia w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji w obszarze inteligentnych i bezpiecznych opakowań jednostkowych dla sektora farmakologicznego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 7-kolorowej offsetowej maszyny drukującej w formacie B0 z systemem lakierowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia tj. w szczególności montaż i instalację oraz przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego.

Dodatkowo w skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
· możliwość przeprowadzenia testów weryfikujących parametry techniczne maszyny przed wysłaniem jej do Zamawiającego,
· co najmniej 12-miesięczny okres gwarancji na urządzenie,
· reakcja serwisowa do 24 h w dni robocze.

Minimalne wymagania techniczne urządzenia stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające minimalnych parametrów technicznych nie będą brane pod uwagę.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH oraz Minimalne wymagania techniczne_PO ZMIANACH.

Kod CPV

42991210-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie offsetowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 49 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
Urządzenie musi zostać dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
Niezwłocznie po dostarczeniu urządzenia należy przystąpić do montażu, instalacji oraz przeszkolenia pracowników.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sposób oceny warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował przynajmniej 3 dostawy offsetowych maszyn drukujących o szerokości arkusza nie mniejszej niż 142 cm i w konfiguracji minimum 6 kolorów z lakierem każda.

Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie i wykaz zrealizowanych dostaw, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sposób oceny warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z następujących powodów:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego),
2. Oświadczenia i dokumenty wynikające z rozdziału V Zapytania Ofertowego,
3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się podanymi kryteriami:
Cena– 80%, Czas reakcji serwisowej – 10%, Gwarancja – 10%.

Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem: OP = PC + PS + PG
gdzie:
OP - ocena punktowa oferty
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
PS - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas reakcji serwisowej”
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja”

Liczba punktów (PC) w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru:
PC = CN/CB * 80 pkt.
gdzie:
PC - liczba punktów za kryterium „Cena”
CN - spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena netto oferty
CB - łączna cena netto badanej oferty

Liczba punktów (PS) w kryterium „Czas reakcji serwisowej” przyznawana będzie w następujący sposób:
- czas reakcji serwisowej poniżej 12 godzin włącznie – 10 pkt.
- czas reakcji serwisowej od 12 do 18 godzin włącznie – 5 pkt.
- czas reakcji serwisowej od 18 do 24 godzin włącznie – 0 pkt.

Oferty z czasem reakcji serwisowej powyżej 24 godzin zostaną odrzucone.

Pod pojęciem czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach zegarowych w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia od Zamawiającego informacji o awarii przedmiotu zamówienia do przyjazdu pracownika Wykonawcy i podjęcia działań w celu
usunięcia awarii.

Liczba punktów (PG) w kryterium „Gwarancja” przyznawana będzie w następujący sposób:
- długość umowy gwarancyjnej ponad 24 miesiące włącznie – 10 pkt.
- długość umowy gwarancyjnej od 18 (włącznie) do 24 miesięcy – 5 pkt.
- długość umowy gwarancyjnej od 12 (włącznie) do 18 miesięcy – 0 pkt.

Oferty z umową gwarancyjną na okres krótszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowe informacje w załączniku Zapytanie Ofertowe nr 3/2019_PO ZMIANACH

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAMIR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kłodzka 10

57-500 Bystrzyca Kłodzka

dolnośląskie , kłodzki

Numer telefonu

78 811 27 96

Fax

78 811 38 34

NIP

8810007498

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacji w obszarze inteligentnych i bezpiecznych opakowań jednostkowych dla sektora farmaceutycznego

Numer projektu

POIR.03.02.01-02-0013/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Manroland sheetfed GmbH
Mühlheimer Strasse 341; 63075 Offenbach am Main, Niemcy
data złożenia oferty: 13.08.2019
cena netto: 3 364 000,00 EUR
Liczba wyświetleń: 219