Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawcy na zakup pszenicy konsumpcyjnej

Data publikacji: 01.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2019

Numer ogłoszenia

1192819

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 24.07.2019 w pozycji "przedmiot zamówienia" zmianie uległy wartości w pozycji "gęstość" i "wyrównanie" na min. 72, w pozycji "ocena oferty" zmianie uległy zapisy dotyczące wartości paramentów na: "II: wyrównanie poniżej 72 0 pkt
II: wyrównanie 72 - 77 15 pkt
II: wyrównanie 77 i powyżej 25 pkt" oraz
"III: gęstość poniżej 72 0 pkt
III: gęstość 72 - 77 15 pkt
III: gęstość 77 i powyżej 25 pkt"

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub pocztą kurierską do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 w biurze Zamawiającego, ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin, Recepcja firmy (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Spółki.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane.
5. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
6. Wykonawca może złożyć dowolną ilość ofert, przy czym każda ze złożonych ofert zostanie poddana odrębnej ocenie zgodnie z przyjętym kryterium ocen.
7. Dokument uprawniający osobę podpisującą ofertę do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ujawnioną we właściwej ewidencji lub rejestrze, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z przepisów prawa.
8. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem:
„Wyłonienie Wykonawcy na zakup pszenicy konsumpcyjnej ”
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 14.8.2019 R. DO GODZINY 12:15
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. Nazwa i adres Wykonawcy.
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
3. Zakres i opis oferowanych usług w ramach oferty.
4. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
5. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich lub euro (ceny ofert wyrażone w euro zostaną przeliczone na polskie złote wg średniego kursu NBP aktualnego w dniu otwarcia ofert). Wykonawca podaje cenę netto i brutto (jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Gontarz (+48 502 199 880)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 199 880 Dariusz Gontarz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup pszenicy konsumpcyjnej (odmiany: Bona Vita, Bomberka, Nawra, Monsun, Julius, Mulan, Arkadia, Smuga, Skagen lub inne) w ilości 500 ton (+/- 10% wartości całego zamówienia) o określonych minimalnych parametrach jakościowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup pszenicy konsumpcyjnej (odmiany: Bona Vita, Bomberka, Nawra, Monsun, Julius, Mulan, Arkadia, Smuga, Skagen lub inne) w ilości 500 ton (+/- 10% wartości całego zamówienia) o określonych minimalnych parametrach jakościowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup pszenicy konsumpcyjnej (odmiany: Bona Vita, Bomberka, Nawra, Monsun, Julius, Mulan, Arkadia, Smuga, Skagen lub inne) w ilości 500 ton (+/- 10% wartości całego zamówienia) o określonych minimalnych parametrach jakościowych.

- gluten-min. 28
-białko-min. 12
-wyrównanie-min. 72
- gęstość-min. 72
- l. opadania- min. 220
- zanieczyszczenia ogółem-max. 6%, w tym nieużyteczne max. 2%
- wilgotność max 14,5%

Minimalna ilość pszenicy przy jednej dostawie wynosi 24 tony.

Ziarno pszenicy powinno być zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, bez obcych zapachów lub zapachów wskazujących na jego zepsucie, bez chorób grzybowych. Ziarno powinno być wolne od jakichkolwiek żywych owadów i roztoczy. Pszenica powinna spełniać wymagania aktualnie obowiązującego prawa polskiego i UE, powinna być także wolna od GMO

Kod CPV

03211120-0

Nazwa kodu CPV

Pszenica zwykła

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować do dnia 6.9.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, zawarte w niniejszej zapytaniu ofertowym, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a także wszelkie informacje prawne, organizacyjne, handlowe, technologiczne i techniczne, dotyczące Zamawiającego lub zamówienia, niepodane do wiadomości publicznej, które uczestnik postępowania uzyska w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i nie mogą być ujawniane przez uczestników postępowania, ani przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wyżej opisane informacje poufne mogą być wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania oferty i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, których Zamawiający nie mógł przewidzieć np.: terminu realizacji zamówienia, warunków płatności.
3. W przypadku gdy dostawy przez Wykonawcę partii towaru nie spełniającej wymaganych umową parametrów, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz ma prawo nie przyjąć towaru.
4. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do jakości dostarczonej pszenicy, Zamawiający pobierze próbki dostarczonego materiału oraz przekaże je do wybranego przez Zamawiającego laboratorium rozjemczego w celu ich zbadania. Koszty rozjemczych analiz jakościowych ponosi w całości Strona przegrywająca spór.
5. Warunki płatności: 14 dni od każdej prawidłowo zrealizowanej dostawy na podstawie faktury VAT.
6. Wszelkie spory pomiędzy Stronami zostaną poddane celem ostatecznego rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu właściwemu dla PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp. k.
7. Siła wyższa: Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, o ile nie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. Przez siłę wyższa Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lublinie, ul. Wrotkowska 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres mailowy lubella@maspex.com. Państwa dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.
Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób, których dane osobowe są lub będą przez Państwa przekazywane Administratorowi danych osobowych znajdują się w Załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartych w zawieranej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności:
a)W zakresie terminu wykonania umowy (lub „harmonogramu realizacji zamówienia”) w przypadku: (i) zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego (iv) wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mających wpływ na realizację umowy;
b)w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz oferty – wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, którego wzór stanowią: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 4) powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski.
3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania.
4. Do oferty podpisanej przez pełnomocnika należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ujawnioną we właściwej ewidencji lub rejestrze.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego zamówienia, którego realizacja byłaby zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie uzupełniające nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie z Wykonawcą i musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizować zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie z Wykonawcą stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryterium:

1) Ocena jakościowa dostarczonej pszenicy konsumpcyjnej (80%)
Zamawiający będzie oceniał oferty pod kątem jakości dostarczanej pszenicy zgodnie z następującymi parametrami jakościowymi:

I: gluten poniżej 28 0 pkt
I: gluten 28 - 30 25 pkt
I: gluten 31 i powyżej 30 pkt

II: wyrównanie poniżej 72 0 pkt
II: wyrównanie 72 - 77 15 pkt
II: wyrównanie 77 i powyżej 25 pkt

III: gęstość poniżej 72 0 pkt
III: gęstość 72 - 77 15 pkt
III: gęstość 77 i powyżej 25 pkt

Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania w ramach ocenianego kryterium wynosi: 80 punktów.
Minimalna wymagana liczba punktów do uzyskania w ramach ocenianego kryterium wynosi: 55 punktów.

Na potrzeby oceny oferty w ramach powyższego kryterium Wykonawca wypełnia formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podane przez Wykonawcę w formularzu oferty parametry jakościowe dostarczanej pszenicy zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego w momencie dostawy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy parametrami jakościowymi podanymi przez Wykonawcę w formularzu oferty a parametrami jakościowymi stwierdzonymi przez Zamawiającego w momencie dostawy, wiążące są parametry stwierdzone przez Zamawiającego.

Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku gdy:
a) oferta Wykonawcy nie uzyska minimalnej wymaganej przez Zamawiającego liczby punktów w ramach ocenianego kryterium lub uzyska 0 punktów za jeden lub więcej wskazanych powyżej parametrów,
b) stwierdzone przez Zamawiającego w momencie dostawy parametry jakościowe pszenicy będą gorsze od parametrów jakościowych pszenicy wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty,
c) oferta Wykonawcy nie będzie spełniała minimalnych parametrów jakościowych określonych w punkcie Przedmiot zamówienia

2) Cena 20%
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
Pi=Cmin/Ci*P
gdzie
Pi - liczba punktów dla badanej oferty nr „i” w kryterium cena;
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców;
Ci - cena całkowita badanej oferty nr „i”;
P – maksymalna liczba punktów w kryterium cena.
Najwyższą maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

Maksymalna cena, jaką może Zamawiający zapłacić za pszenicę konsumpcyjną wynosi 680 zł netto za tonę surowca.

W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową, zostanie powierzone zamówienie do realizacji. W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich oferta, która otrzymała najwięcej punktów w kryterium Ocena jakościowa dostarczonej pszenicy konsumpcyjnej.

Wykluczenia

Z Postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia
b) Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego wobec osób fizycznych zgodnie z treścią zawartą w formularzu ofertowym (przed wykluczeniem Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące oświadczenie);
c) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
I. O którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
II. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
III. skarbowe,
IV. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
d) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2) powyżej;
e) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
l) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
n) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
n)Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego wobec osób fizycznych zgodnie z treścią zawartą w formularzu ofertowym (przed wykluczeniem Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące oświadczenie)

Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PZZ LUBELLA GMW SP. Z O.O. SP. K.

Adres

Wrotkowska 1

20-469 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

+48512409921

Fax

817442255

NIP

5472147612

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii otrzymywania prozdrowotnych i funkcjonalnych wyrobów makaronowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania części składowych ziaren zbóż.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0728/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dnia 14.08.2019 do siedziby Zamawiającego wpłynęła oferta firmy:
Corn Trans Sp. z o.o.o. Sp.k.
ul. Partyzantów 57
22-400 Zamość
Liczba wyświetleń: 145